Blogg: Dette er lovene virksomheten må kjenne innen bærekraft

Bærekraftig utvikling blir stadig viktigere for norske virksomheter, og forventningene knyttet til bærekraft fra myndigheter, samarbeidspartnere og forbrukere vil øke i tiden fremover.

Du er ikke alene om du synes at det er krevende å navigere i en jungel av lover, krav og rapporteringsstandarder for bærekraft. Derfor har vi utviklet et gratis, digitalt dashboard, BDOs Bærekraftskompass, slik at du kan få bedre oversikt på sekunder.

Alt du trenger å gjøre for å ta i bruk Bærekraftskompasset, er å søke opp virksomheten din 

Gjennom integrasjoner mot flere datakilder henter Bærekraftskompasset automatisk inn relevant informasjon om din virksomhet. Verktøyet sammenligner dataen opp mot flere sentrale bærekraftslover for å kartlegge hvilke som er aktuelle for dere.  

Gjennom verktøyet kan dere også vurdere hvilke regelverk som blir aktuelle ved endrede forutsetninger – som en økning i omsetning eller endring i antall ansatte i din virksomhet. I tillegg finner du informasjon Bærekraftskompasset tar også for seg både lovpålagt rapportering, anerkjente rammeverk for frivilling rapportering og andre miljølover.  


Trykk her for å ta i bruk! 

 

Disse fem lovene og direktivene må du kjenne til

  • Uansett om virksomheten din er ved startstreken eller godt i gang med bærekraftsarbeidet er det viktig å skaffe seg oversikt over lover og direktiver tilknyttet bærekraft som treffer bredt. Det er spesielt fem lover og direktiver som skiller seg ut: 
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten stiller krav om hvordan du skal jobbe for økt likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. 1. januar 2020 ble likestillings- og diskrimineringsloven ytterligere styrket.  
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et europeisk bærekraftsdirektiv som tydeliggjør og utfyller dagens regelverk om ikke-finansiell informasjon og innebærer at flere må rapportere på bærekraft. Samtidig blir rapporteringskravene mer detaljerte og direktivet stiller krav om attestasjon av rapporteringen som må gjennomføres av enten revisor eller annen uavhengig tredjepart. I direktivet er det foreslått at kravet til rapportering vil tre i kraft trinnvis i 2024, 2025 og 2026 i Norge.  
  • Regnskapsloven § 3-3a til § 3-3c inneholder en rekke krav til rapportering knyttet til arbeidsmiljø, likestilling og samfunnsansvar, hvor de tre ulike paragrafene gjelder for virksomheter av ulik størrelse. En styrking av loven trådte i kraft 1. juli 2021.  
  • EUs Taksonomiforordning har som formål å etablere en felles forståelse av hvilke aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige mål. Forordningen vil sannsynligvis tre i kraft i EØS-avtalen løpet av 2022.   
  • Åpenhetsloven stiller krav til hvordan dere skal arbeide for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven sier at virksomheter som er omfattet av loven må kunne gi informasjon til dem som spør om innsyn. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Les mer om hvordan dere kan håndtere åpenhetsloven her.  

 

Hvem er omfattet av disse fem lovene og direktivene?  

Om disse lovene og direktivene gjelder for din virksomhet er bestemt ut fra finansiell informasjon som blant annet omsetning, balansesum, antall ansatte og foretaksform. Bærekraftskompasset vil hjelpe dere med å filtrere ut hvilke som er aktuelle. Det er likevel også viktig å huske at du kan bli påvirket av en av disse selv uten å være direkte omfattet. For eksempel kan virksomheter som treffes av åpenhetsloven etterspørre informasjon fra deg som deres leverandør.  

 

Finnes det flere lover?  

Det finnes en rekke andre lover relatert til bærekraft som også kan være relevante for din virksomhet. Disse kan være knyttet til din bransje eller til spesifikke aktiviteter som virksomheten din utfører.   

Dersom du eksempelvis er en del av bygg og anleggsbransjen, må du sørge for å følge bærekraftsbestemmelser i plan- og bygningsloven, som blant annet pålegger deg å gjennomføre en konsekvensutredning dersom planene får større virkninger for miljøet.   

Har du planlagt å lansere en ny kampanje kan det være nyttig å ta en kikk på markedsføringsloven, slik at du kan sørge for at du kan begrunne miljøpåstander og ikke begår grønnvasking.   

Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i bransjen virksomheten din tilhører og undersøker om det finnes spesifikke lover knyttet til denne. Deretter kan du vurdere i hvilke grad din virksomhets aktiviteter påvirker omgivelser, samfunn og miljø. På den måten kan du få oversikt over hvilke lover virksomheten din treffes av.   

 

Bør du gjøre noe mer enn det lovpålagte?  

Når virksomheten din har kontroll over de lovpålagte kravene, kan neste steg være å sette seg inn i den frivillige rapporteringen. Flere virksomheter starter dette arbeidet med bakgrunn i at de ønsker å tydeliggjøre deres bærekraftsarbeid, eller fordi de har samarbeidspartnere eller forbrukere som setter krav om en mer omfattende rapportering.  

Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i bransjen virksomheten din tilhører og undersøker om det finnes spesifikke lover knyttet til denne. Deretter kan du vurdere i hvilke grad din virksomhets aktiviteter påvirker omgivelser, samfunn og miljø. På den måten kan du få oversikt over hvilke lover virksomheten din treffes av.