Blogg: Ekstra arbeidsgiveravgift - den ble ikke helt midlertidig likevel

Den ekstra arbeidsgiveravgiften ble ikke avviklet med forslaget til statsbudsjett for 2024, selv om terskelbeløpet ble justert opp. Vi oppsummerer hva det innebærer i denne artikkelen.  

I januar stilte vi spørsmål ved om den ekstra arbeidsgiveravgiften faktisk var midlertidig og skulle bli borte etter 2023. Nå har svaret kommet. Selv om det legges opp til en justering av terskelbeløpet opp til 850 000 kroner og dermed en (forsiktig) utfasing, er nok ikke betegnelsen «midlertidig» helt presis.   

Kort om ekstra arbeidsgiveravgift 

Fra 2023 ble det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Dette gjelder for alle soner i Norge. Grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften er lønn og naturalytelser, men ikke pensjonsinnskudd. 

Høyere terskel, men avgiften videreføres 

I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått at terskelen for når den ekstra arbeidsgiveravgiften slår inn, skal heves til 850 000 kroner. Dette innebærer en reell økning av grensen på om lag 60 000 kroner utover justering av innslagspunktet med forventet lønnsvekst. Justeringen omtales som en utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften, men hvor raskt den utfasingen går må vi nok vente til neste års statsbudsjett med å få svar på. 

Hva bør du som arbeidsgiver fortsatt tenke på? 

Det er ikke foreslått andre endringer i reglene utover økt terskelbeløp. Dette innebærer at du som arbeidsgiver fortsatt må tenke på følgende: 

  • Beløpsgrensen for den ekstra arbeidsgiveravgiften gjelder isolert for hver rapporterende arbeidsgiver. Men tilpasninger i f.eks. konsern for å omgå den ekstra arbeidsgiveravgiften ved oppdeling av ansettelse mellom konsernselskaper aksepteres ikke.  

  • Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter. 

  • Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen. 

 

 

Hva med utbetaling av bonus? 

Når den ekstra arbeidsgiveravgiften ble innført fra og med 2023 oppstod det spørsmål om utbetaling av opptjent bonus før nyttår. Nå vil problemstillingen kunne være knyttet til opptjent bonus som utbetales etter nyttår. 

Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse som skal innrapporteres, skal tas med i grunnlaget for den måneden ytelsen tidfestes hos arbeidstakeren. Lønnsinntekt tidfestes og skattlegges etter kontantprinsippet, dvs. enten  

  • det inntektsåret beløpet utbetales eller ytelsen mottas, herunder forskuddsbetaling, eller  

  • det tidligere inntektsåret da det er adgang for skattyteren til å få beløpet utbetalt eller ytelsen mottatt. 

Bonusordningene og utbetalingstidspunkt varierer fra virksomhet til virksomhet. Dersom en bonus for f.eks. innsats gjennom 2023 utbetales i januar 2024 som en del av bonusordningen vil slik bonus inngå i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for 2024.  

Det er imidlertid viktig å påpeke at eventuelle tilpasninger til den ekstra arbeidsgiveravgiften vil kunne bli utfordret av skattemyndighetene. Dette kan f.eks. gjelde ved at det gis lån til en ansatt som skal omgjøres til bonus i 2025 i håp om den ekstra arbeidsgiveravgiften er fullt utfaset før den tid.