Blogg: Ekstra arbeidsgiveravgift – er den midlertidig?

Fra 2023 innføres det ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for inntekter over 750 000 kroner fra samme arbeidsgiver. Men hva gjelder når den ansatte har flere arbeidsgivere? Kan opptjent bonus utbetales før årsskiftet? Og er den ekstra arbeidsgiveravgiften bare midlertidig?

Oppdatert 27. januar 2023
    
Kort om den ekstra arbeidsgiveravgiften

I høstens statsbudsjett ble det foreslått å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift (AGA) på 5% for lønnsinntekter over 750 000 kroner.

Arbeidsgiveravgiften bedriftene betaler ligger mange steder i landet på 14,1 prosent av lønnen til de ansatte. For disse innebærer ekstraavgiften en AGA på totalt 19,1% for inntekter over terskelbeløpet. Ekstra AGA innføres imidlertid i alle soner, også i tiltakssonen (som består av flere kommuner i Troms og Finnmark fylke) der satsen i dag er 0%.  

Da forslaget ble fremmet i statsbudsjett var grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften lik den ordinære arbeidsgiveravgiften, nemlig summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig lønn, naturalytelser og pensjonsinnskudd til den enkelte ansatte. Finansdepartementet har imidlertid i forskrift av 22. desember 2022 gjort unntak for pensjonsinnskudd når det gjelder grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften. Pensjonsinnskudd som faller inn under skattelovens § 6-46 skal derfor ikke berøres av ekstra arbeidsgiveravgift, kun ordinær arbeidsgiveravgift. Hadde det opprinnelige forslaget blitt stående ville mange arbeidstakere nådd 750.000 kroner før lønnsutbetalingene hadde nådd grensen, fordi pensjonsinnskuddene skulle medregnes. 

Det er videre fastsatt i den nevnte forskriften at:

  • Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter.
  • Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen. 
     

 

Er den ekstra arbeidsgiveravgiften midlertidig?

I statsbudsjettet er det uttalt følgende:

Ekstra arbeidsgiveravgift er et situasjonstilpasset tiltak som skal bidra til inndekning i statsbudsjettet for 2023.
[…]
Gitt at endringen gjelder for en avgrenset periode, legges det til grunn at virkningene på priser, lønn og sysselsetting er små.

Det er også i media uttalt at den ekstra arbeidsgiveravgiften er midlertidig. I hvilken grad arbeidsgiveravgiften faktisk vil bli et midlertidig tiltak kun for 2023 eller om den rulles videre får man nok ikke svar på før neste års statsbudsjett nærmere seg. Men hjemmelen som nå er foreslått i folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd inneholder ingen tidsavgrensning i seg selv og dermed kan veien ligge åpen for stortingsvedtak med ekstra AGA (økningen for 2023 er tatt inn i forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3 femte ledd) også etter 2023. Økningen for 2023 er tatt inn i forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3 femte ledd.

 

Flere arbeidsgivere og terskelbeløpet

Det er kun inntekten som overstiger 750 000 kroner som utløser ekstra AGA. Videre gjelder beløpsgrensen isolert for hver rapporterende arbeidsgiver. Det vil si at lønn til arbeidstakere som har flere arbeidsgivere, først blir belastet med ekstra AGA når lønnen mv. fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen. Dersom en arbeidstaker tjener 740 000 kroner hos arbeidsgiver A og 340 000 kroner hos arbeidsgiver B utløses det ikke ekstra AGA. Men dersom arbeidstakeren tjener 1 mill. kroner hos arbeidsgiver A og 80 000 kroner hos arbeidsgiver B skal det beregnes ekstra AGA på 250 000 kr hos arbeidsgiver A. 

Terskelbeløpet og avgrensningen til én arbeidsgiver kan medføre tvilstilfeller og tilpasninger, f.eks. at høytlønnende arbeidstakere gis ansettelse og lønn mv. fra flere konsernselskaper. Departementet har så langt gitt tydelige signal om at bevisste omgåelser kan medføre gjennomskjæring. Dersom en arbeidstaker har flere ansettelsesforhold i f.eks. samme konsern eller nærstående selskaper bør det dermed kunne dokumenteres at ansettelsesforholdene er reelle og knyttet til konkrete arbeidsoppgaver og roller i det enkelte selskapet. 

 

Utbetaling av opptjent bonus før årsskifte?

Ekstra AGA innføres med virkning fra inntektsåret 2023. Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse som skal innrapporteres, skal tas med i grunnlaget for den måneden ytelsen tidfestes hos arbeidstakeren. Lønnsinntekt tidfestes og skattlegges etter kontantprinsippet, dvs. enten 

  • det inntektsåret beløpet utbetales eller ytelsen mottas, herunder forskuddsbetaling, eller 
  • det tidligere inntektsåret da det er adgang for skattyteren til å få beløpet utbetalt eller ytelsen mottatt.

Det innebærer at lønnsinntekt som er opptjent og utbetalt i 2022, f.eks. opptjent bonus som utbetales før årsskiftet, ikke vil inngå i grunnlaget for ekstra AGA i 2023. 

Når det gjelder forskuddsbetaling som følger kontantprinsippet, skal slike tidfestes i det året skattyteren mottar forskuddet, selv om det ikke er opptjent. Det må imidlertid skilles mellom egentlig forskuddsbetaling og utbetalinger som har karakter av lån. Forskuddsbetaling av større beløp for en lengre periode vil ofte kunne anses som lån. 

Er det ikke overveiende sannsynlig at et beløp tilsvarende hele forskuddet vil bli opptjent og at det derfor må skje en tilbakebetaling, bør skattlegging først skje etter hvert som forskuddet opptjenes.