Blogg: Elektrisk kraft er også drivstoff

Salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner for elbiler, må dokumenteres og bokføres på samme måte som annet salg av drivstoff. Ved kontantsalg må det benyttes et kassasystem med produkterklæring, mens annet salg må faktureres.

Skattedirektoratet har publisert en prinsipputtalelse om bruk av kassasystem ved salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner. Der presiseres det at salg av elektrisk kraft fra ladestasjoner for elbiler, er å betrakte som salg av drivstoff til kjøretøy. Salget kan skje på tradisjonelle bensinstasjoner eller på særskilte ladestasjoner.

 

Kontantsalg

Salg fra ladestasjoner hvor kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, er å anse som kontantsalg. Dette er de tilfellene hvor ladingen verken er forskuddsbetalt eller skjer på kreditt, men hvor betalingen skjer tilnærmet samtidig som ladingen.

Betalingen kan skje ved bruk av bankkort, Vipps eller en annen løsning - valg av betalingsmiddel og betalingsløsning er uten betydning.

 

Ladestasjoner er drivstoffautomater

Kontantsalg fra ladestasjoner skal ifølge Skattedirektoratet dokumenteres etter reglene som gjelder for drivstoffautomater. Dette gjelder selv om bestilling og betaling skjer ved bruk av en app eller på en nettside, og ikke på selve automaten.

Det avgjørende er at kunden må oppsøke en automat for å gjennomføre kjøpet. Fordi kunden må oppsøke en automat, anses ikke salget som internettsalg og kan derfor ikke kontantfaktureres.

 

Krav om kassasystem med produkterklæring

Kontantsalg fra ladestasjoner må etter dette registreres og dokumenteres ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Drivstoffautomater omfattes ikke av bokføringsforskriftens unntaksreglene for salg fra automater.

Ladestasjoner hvor det skjer kontantsalg, må med andre ord ha full kassasystemfunksjonalitet.

 

Salgskvittering til kunden

I utgangspunktet skal automaten skrive ut en salgskvittering til kunden ved hvert salg, men likevel slik at kravet til utskrift ikke gjelder hvis automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering.

For ladestasjoner hvor bestilling og betaling ikke skjer på automaten, har Skattedirektoratet lagt til grunn at kravet til salgskvittering er oppfylt ved at kunden på lade- og betalingstidspunktet får en elektronisk salgskvittering i app, på e-post eller lignende.

 

Drivstoff til bruk i person- eller varetransport

Vær oppmerksom på at ved kontantsalg av drivstoff til bruk i person- eller varetransport, kreves det at salgskvitteringen inneholder kjøpers fulle foretaksnavn, samt enten foretaksadresse eller organisasjonsnummer. Det er ingen beløpsgrense, slik at kravet gjelder fra første krone.

Også når en ansatt legger ut for drivstoff til bruk i person- eller varetransport på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, må arbeidsgiver angis som kjøper.

Både selger og kjøper må føre transaksjonene i henholdsvis kunde- og leverandørreskontroen.

 

Andre salg enn kontantsalg

Salg fra ladestasjoner hvor ladingen enten er forskuddsbetalt eller skjer på kreditt, må faktureres på vanlig måte. Dette gjelder for eksempel når salget registreres via app eller ladebrikke og kundens betalingskort belastes etterskuddsvis på månedsbasis. 

 

Forskuddsfakturering er forbudt

Vær oppmerksom på at forskuddsfakturering er forbudt. Eventuell forskuddsbetaling for lading av elbiler på ladestasjoner, må skje som rene innbetalinger av finansielle forskudd og ikke ved forskuddsfakturering. Det innbetalte forskuddet avregnes mot fakturaen som utstedes etter levering.

 

Krav om reskontroføring

Selger må alltid føre de utgående fakturaene i kundereskontroen. En bokføringspliktig kjøper må på samme måte føre sine inngående fakturaer i leverandørreskontroen.

 

Kort om kjøper

Reglene om salgskvittering eller faktura, inkludert kravet om angivelse av kjøper ved kontantsalg av drivstoff til bruk i person- eller varetransport, må oppfylles for at en bokføringspliktig kjøper skal ha tilstrekkelig dokumentasjon for bokføring av utgiftene til lading av elbiler, herunder eventuell fradragsrett for inngående merverdiavgift.