Blogg: Endringer i regnskapsloven – men fra hvilket tidspunkt?

1. juli 2021 endres regnskapsloven for å være i samsvar med endringer i EUs regnskapsdirektiver. Men når må norske regnskapspliktige gjennomføre endringene i sine årsregnskaper? 

 

Forenklinger for små foretak kommer først

Forenklingene for små foretak (Jf. regnskapsloven § 1-6) kommer i form av reduserte krav til noteopplysninger. Endringene i regnskapsdirektivet innebærer at nasjonale myndigheter ikke lenger kan stille krav til noteopplysninger for små foretak ut over det som følger av direktivet.

Disse endringene gjelder for årsregnskap som fastsettes etter 30. juni 2021. I praksis betyr det at et aksjeselskap med kalenderåret som regnskapsår, som ikke har behandlet årsregnskapet for 2020 i generalforsamlingen innen 30. juni, kan legge til grunn de forenklede notekravene allerede i årsregnskapet for 2020. Dette kan være aktuelt fordi vi forventer at fristen for fastsettelse av årsregnskapet for 2020 utsettes til 31. august 2021. Det kan likevel være minst like enkelt å benytte de samme notemalene som tidligere år, i stedet for å gjøre en egen tilpasning til de forenklede reglene allerede for 2020.

 

Øvrige endringer gjelder fra regnskapsåret 2022

Andre endringer i regnskapsloven enn forenklinger for små foretak, omfatter blant annet følgende:

  • Utgifter til egen forskning skal alltid kostnadsføres, mens utgifter til egen utvikling fortsatt kan kostnadsføres. Hvis den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal avskrivning skje over maksimalt ti år.
  • Hvis den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år.
  • Når den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det tilføyes delsummer i regnskapsoppstillingene.
  • Noteopplysninger skal ha samme rekkefølge som postene i balanse og resultatregnskap.
  • Foretak som ikke er små må gi noteopplysninger om brutto beløp for poster som er presentert netto i balanse- eller resultatoppstilling.
  • Enkelte endringer i kravene til store foretaks (Jf. regnskapsloven § 1-5) redegjørelser om samfunnsansvar og foretaksstyring.

Disse endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2021 eller senere. For foretak med kalenderåret som regnskapsår, betyr det at endringene først gjelder for årsregnskapet for 2022.