Blogg: Et godt formål er ikke tilstrekkelig for å få skattefritak

Selv om en organisasjon har et ideelt eller allmennyttig formål er ikke dette tilstrekkelig til at organisasjonen er skattefri. I tillegg til at det må være fastsatt i vedtektene at organisasjonen ikke har erverv til formål, må dette også understøttes av den faktiske virksomheten som utøves, samt organisasjonens oppbygging. Det er også en rekke andre tilleggsmomenter som vil kunne ha betydning for bedømmelsen. 

Det er viktig å være oppmerksom på at hver enkelt organisasjon må vurderes konkret for det enkelte år. Selv om organisasjonen har hatt skattefritak tidligere, er det derfor viktig å vurdere om virksomheten har utviklet seg på en slik måte at den blir skattepliktig. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på noen vesentlige forhold som vil kunne ha betydning for skattepliktsvurderingen. 

 

Organisasjonens form og oppbygging

Organisasjonsformen har i utgangspunktet mindre betydning for om en virksomhet er skattepliktig eller ikke. Som eksempel får ikke stiftelser skattefritak automatisk, mens aksjeselskap uten erverv til formål vil kunne være unntatt skatteplikt. Det er imidlertid viktig å huske på at aksjeselskap i utgangspunktet har som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Det må derfor fremgå tydelig av vedtektene at selskapet ikke har erverv til formål. 

Hvis organisasjonen inngår i en konsernstruktur eller noe som ligner, vil virksomheten i datterselskapene kunne få betydning for skatteplikten til morselskapet. Er konsernspissen skattefri, og datterselskapet driver innenfor det samme ikke-ervervsmessige formålet, vil dette tale for at også datterselskapet er unntatt skatteplikt. Motsatt, dersom et selskap i konsernet kun leverer støttetjenester til et selskap med ikke-økonomisk formål, vil dette kunne tilsi skattefritak også for morselskapet. 

 

Vedtektene 

Vurderingen av om organisasjonen er skattepliktig eller ikke tar utgangspunkt i vedtektene. Det bør stå i klartekst at organisasjonen ikke har erverv til formål. Videre bør det fastsettes at det ikke er anledning til å foreta utdeling av utbytte eller andre utdelinger. Kan det gis konsernbidrag til enheter som er skattepliktige, vil dette være et sterkt argument for at den utdelende organisasjonen er skattepliktig. 

Vedtektene må også si noe om hva som skjer med overskytende midler dersom organisasjonen opphører. Tilfaller midlene eierne eller medlemmene, vil dette tale for skatteplikt, med mindre også eierne er unntatt skatteplikt. 

 

Faktisk virksomhet

Det er av stor betydning hvordan organisasjonen skaffer seg og forvalter inntektene. Dersom den økonomiske virksomheten tar sikte på å realisere organisasjonens ideelle formål eller en integrert del av den ideelle virksomheten, vil inntektene være skattefrie. Hvis virksomheten i stedet bidrar til finansieringen av det ideelle formålet, er inntektene skattepliktige. 

Det å realisere virksomhetens formål innebærer at den økonomiske aktiviteten i seg selv ikke er et tilsiktet mål, men en bivirkning av den ideelle aktiviteten, hvor de økonomiske hensyn har trådt i bakgrunnen for det ideelle formålet. Et mye brukt eksempel er studentsamskipnadens utleie av studentboliger. Å leie ut billig husvære til studenter realiserer samskipnadens formål. Inntektene fra utleien er derfor skattefri. Hvis boligene også benyttes som sommerhotell vil denne utleien være skattepliktig. Dette selv om formålet med sommerutleien er å kunne gi billigere bolig til studenter.

Overfører organisasjonen midler til andre selskap i et konsern, er det heller tvilsomt at dette kan anses som en realisering av organisasjonens formål, med mindre mottaker også har tilsvarende ikke-ervervsmessig formål. 

 

Konkurransevridning

Hensynet til uheldig konkurransevridning i forhold til andre aktører i markedet vil imidlertid tilsi skatteplikt. Dersom en stor andel av de øvrige aktørene også er skattefrie i bransjen, vil hensynet tillegges mindre vekt. 

 

Oppgaver på vegne av det offentlige

At organisasjonen utfører oppgaver som det offentlige ellers ville ha utført vil kunne tilsi skattefritak. Dette er likevel ikke alltid tilfelle. I en nylig avsagt dom la lagmannsretten vekt på at organisasjonen leverte helsetjenester på kommersielle vilkår i et marked der vederlaget ble fastsatt etter anbudskonkurranse. Dette, kombinert med at virksomheten over tid har generelt betydelige overskudd som kunne overføres til morselskapet, medførte at selskapet ble skattepliktig.

 

Oppbygging av egenkapital

Dersom virksomheten går med overskudd og bygger opp mer kapital over tid enn det som er nødvendig til å sikre forsvarlig drift, vil det kunne tilsi skatteplikt. 

 

Forhold til merverdiavgift og arbeidsgiveravgift

Selv om en organisasjon er skattefri, kan den godt være pliktig til å svare merverdiavgift. Organisasjonen har også vanlige plikter som arbeidsgiver og skal betale arbeidsgiveravgift og innberette lønn på sine ansatte. Husk imidlertid at det for veldedige og allmennyttige organisasjoner gjelder særlige beløpsgrenser for lønnsrapporteringsplikten.