Blogg: Fem grunner til at banken bør starte med CSRD-rapportering

Det kan være lurt å ta i bruk rammeverket nå, enten du treffes av rapporteringskravet eller ikke.

CSRD, også kjent som bærekraftsdirektivet, har som hensikt å legge til rette for en omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal». Fra og med regnskapsåret 2024, kommer det rapporteringskrav til norske virksomheter. Rammeverket representerer et skifte både i antall virksomheter som skal rapportere på bærekraft og omfanget som skal rapporteres.

I første omgang er det kun de største bankene som treffes av lovkravet, men rammeverket gir også gode verktøy og et felles format på kommunikasjon rundt bærekraft for de som ikke møter formelle krav. Dermed kan det være lurt å ta i bruk rammeverket enten du treffes av rapporteringskravet eller ikke, og her følger fem gode grunner til hvorfor du bør komme i gang med CSRD:

1. Du treffes av lovkravet i 2024, 2025 eller 2026

Dersom du er blant bankene som treffes av lovkravet i 2024, 2025 eller 2026, er anbefalingen enkel: Start forberedelsene allerede nå. CSRD-rammeverket er omfattende og favner bredere og dypere enn hva både eksisterende lovkrav og frivillige rammeverk gjør. Dersom du tidligere har utarbeidet en bærekraftsrapport i henhold til GRI-rammeverket (Global Reporting Initiative) eller TCFD (Rammeverk for rapportering av klimarisiko) er du på god vei. CSRD-rapporteringen vil likevel kreve nye rapporteringsaktiviteter.

2. Finanstilsynet forventer dokumentert bærekraftsarbeid

Finanstilsynet forventer, i takt med utviklingen innen bærekraftig bank, stadig mer fra norske banker. Fra tilsynsrapportene som er publisert de siste to årene kan man lese at bemerkninger knyttet til bankers håndtering av bærekraft forekommer hyppigere. Bemerkningene går ofte på at banken bør vurdere og dokumentere ESG-risiko i sin forretningsmodell og strategi og at det skal være en synlig rød tråd fra holdninger og ambisjoner knyttet til bærekraft på et overordnet nivå ned til konkrete policyer og rutiner som er førende for bankens aktiviteter. Grunnstrukturen i CSRD-rammeverket bygger på prinsippet om at man for hvert relevante bærekraftstema i en virksomhet skal en dokumentere hvordan det er ivaretatt i strategi/forretningsmodell, risikovurderinger, policydokumenter og konkrete målsetninger/KPIer. CSRD-rammeverket kan derfor gi god veiledning i hvordan man kan dokumentere eget bærekraftsarbeid på en måte som også imøtekommer tilsynets forventninger. 

3. Du er i startgropen av ditt bærekraftsarbeid og ønsker å prioritere de viktigste områdene

Bærekraft kan oppleves som et stort og uoversiktlig tema, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. CSRD gir god veiledning også her. Det første steget i rapporteringsprosessen, som gjerne kan gjennomføres som et uavhengig prosjekt, er vesentlighetsanalysen. Denne analysen kartlegger bankens viktigste påvirkningsområder og de finansielle effektene bærekraft kan ha for virksomheten. Resultatet er en prioritert liste over bærekraftstemaer som er vesentlige for banken og som danner et godt grunnlag for å velge prioriteringsområder for bærekraftsarbeidet. 

4. Du har definert bærekraftsmål og strategi, og ønsker å komme i gang med effektive tiltak

CSRD beskriver en rekke ulike aktiviteter som er relevant for forskjellige bærekraftsområder. Du kan eksempelvis få innspill til hvordan klimaregnskapet kan bygges ut over tid, hvilke policyer som bør være på plass eller hvordan banken kan innhente innspill til bærekraftsarbeidet fra egne ansatte og samfunnet rundt. Rammeverkets veiledning kan brukes som en form for sjekkliste for eget bærekraftsarbeid, uavhengig om banken er rapporteringspliktig eller ei.   

5. Du har satt deg strategiske mål på bærekraft og ønsker å kommunisere disse troverdig

Mange banker har uttrykt strategiske målsetninger knyttet til bærekraft. Fra Bærekraftsundersøkelsen 2023 kan vi lese at netto nullutslippsmål står på agendaen for mange banker i 2023. Dette er et eksempel på et strategisk mål som CSRD kan gi retning for hvordan man kan jobbe med på en troverdig måte. Rammeverket stiller krav om å ha en detaljert omstillingsplan. Denne skal dokumentere hvordan virksomhetens strategi og forretningsmodell er i tråd med målsetningene som er satt. Dokumentasjonskravene i CSRD kan derfor vise beste praksis i arbeidet med strategiske bærekraftstemaer.

Lurer du på hvordan du skal gjøre banken klar for CSRD-rapportering? Les våre eksperters tips her.