Blogg: Fordeling av kostnader i ideelle organisasjoner, idrett og frivillighet

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser mv. som ikke har erverv til formål er i utgangspunktet fritatt for formues- og inntektsskatt. Mange driver imidlertid noe økonomisk virksomhet og har dermed begrenset skatteplikt. Vi ser nærmere på kostnadsfordeling og gir deg noen eksempler på fordelingsnøkler som benyttes i praksis.

For å fastsette hvor mye skatt som skal betales, må inntekter og kostnader som inngår i den skattepliktige virksomheten skilles fra den skattefrie.  Når det først er klart at en aktivitet er skattepliktig er det som regel uproblematisk å finne frem til hva som er skattepliktig inntekt. Mer utfordrende kan det være å fastsette hvilke kostnader som er knyttet til den skattepliktige virksomheten og som således vil komme til fradrag. 

 

Hvilke kostnader gir fradragsrett

Det typiske eksemplet på skattepliktig virksomhet i ellers skattefrie organisasjoner er utleie av fast eiendom. Det kan være lagets egne lokaler som leies ut når disse ikke brukes i egen virksomhet eller deler av den faste eiendommen som ikke benyttes og derfor leies ut til kommersiell virksomhet. Merk at det finnes mange andre former for skattepliktig virksomhet som finansierer driften i ideelle organisasjoner.

Fradragsrett forutsetter at kostnaden må er pådratt og at den har tilknytning til den skattepliktige virksomheten.

Det er som oftest tilknytningskravet som skaper de største utfordringene for de fleste. For eksempel vil det å sette inn nytt lydanlegg og prosjektor i organisasjonens lokaler være et gode både for foreningens medlemsmøter (skattefritt) og når lokalet leies ut på kommersiell basis (skattepliktig). 

For at en slik kostnad i det hele tatt kan fradragsføres på inntekten er utgangspunktet at det foreligger en saklig sammenheng mellom kostnaden og inntekten organisasjonen håper å få inn. Formålet med kostnaden må altså være å opprettholde eller forbedre muligheten til å fortsatt tjene penger på den skattlagte virksomheten. Det er i utgangspunktet ikke krav om at kostnaden skal fremstå som nødvendig eller hensiktsmessig, men den må være egnet til å kunne gi skattepliktige inntekter basert på en objektiv vurdering av den konkrete virksomheten. 

Har man kommet frem til at kostnaden kan fradragsføres mot den skattepliktige inntekten, blir neste spørsmål hvor mye av kostnaden som kan fradragsføres mot denne inntekten og ikke.  

Leier for eksempel organisasjonen ut fast eiendom som også brukes til det skattefrie formålet, er det bare kostnader som kan knyttes til den skattepliktige virksomheten som kan fradragsføres.
 

Beregning av fradraget - fordelingsnøkler

Målet med kostnadallokeringen er å finne frem til hvilke kostnader som faktisk tilhører den skattepliktige virksomheten. Særlig i tilfeller hvor en kostnad dels tilhører skattefri virksomhet og dels skattepliktig virksomhet må kostnaden fordeles. For å finne frem til en riktig fordeling benyttes fordelingsnøkler som gir uttrykk for bruk eller utnyttelse. Ved hjelp av fordelingsnøkkelen kan du estimere hvor stor del av kostnadene som knytter seg til den skattepliktige virksomheten og som dermed kan fradragsføres. Kostnader som bare gjelder den skattepliktige virksomheten, vil være fradragsberettiget i sin helhet.

 

Noen eksempler på fordelingsnøkler

Areal: Ved utleie av fast eiendom er det vanlig å legge til grunn en arealfordeling. Kostnader til bygget fordeles etter antall kvadratmeter gulvflate brukt i den skattepliktige virksomheten i forhold til byggets samlede gulvareal. 

Personalkostnader: Hvor mange av de ansatte eller hvor mange timer av de ansattes tid medgår til å drive den skattepliktige virksomheten i forhold til andelen ansatte eller tid som medgår til den skattefrie virksomheten.

Faktisk bruk: Loggføring av bruk målt i timer, dager, uker osv. For kjøretøy kan bruken måles i kilometer kjørt.
   
Dette finnes mange måter å sette opp fordelingsnøkler på. Det viktigste er at organisasjonen etter beste evne finner frem til fordelingsnøkler som gjenspeiler de faktiske kostnadene knyttet til den skattepliktige virksomheten. Organisasjonen må være forberedt på å fremlegge nødvendig dokumentasjon for skattemyndighetene ved forespørsel. 

Ønsker du å lese mer om skattepliktig virksomhet i ideelle organisasjoner finner du det her.