Blogg: Har åpenhetsloven plutselig blitt dobbelt så omfattende?

Åpenhetsloven har til nå pålagt virksomheter å kontrollere at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt i egen virksomhet og i deres leverandørkjeder. Nye retningslinjer fra OECD kan medføre at dette ansvaret har blitt utvidet til også å inkludere bruken av produktene og tjenestene virksomhetene selger.

Omfattende endring

I åpenhetsloven § 4 heter det at aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I juni oppdaterte OECD disse retningslinjene. De oppdaterte retningslinjene vil innebære at virksomhetene også må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av hvordan deres produkter og tjenester brukes av kundene og kundenes kunder.

Om dette blir implementert i Norge, er det en svært omfattende endring: De fleste virksomheter har flere kunder enn leverandører, og dessuten langt mindre oversikt og kontroll med hvordan det de selger videreformidles og brukes. De oppdaterte retningslinjene kan for eksempel innebære at en produsent av sprøytemidler til landbruket får et medansvar for at de som håndterer og bruker produktene deres har tilstrekkelig opplæring og beskyttelsesutstyr.

Ingen veiledning

Forbrukertilsynet har ansvar for å forvalte og rådgi om åpenhetsloven. Vi har bedt dem om en avklaring av hvordan de oppdaterte retningslinjene påvirker forventningene og kravene til virksomhetene. Tilsynet svarer at dette er noe de «ser på, og det vil komme mer informasjon om dette i løpet av høsten. Følg gjerne med på nettsidene våre.»

Det betyr at det foreløpig er uvisst hvordan norske virksomheter bør forholde seg til endringene, selv om de etter åpenhetsloven er pålagt å følge dem.

Krevende lovteknikk og svak koordinering skaper usikkerhet

Situasjonen illustrerer utfordringene med kravene som kommer via EU/EØS, OECD og andre internasjonale organer knyttet til bærekraft og som påvirker norske virksomheter. Så lenge det aktuelle forvaltningsorganet ikke er i forkant av utviklingen, vil det oppstå et lengre tomrom i rettstilstanden, med stor usikkerhet for norske virksomheter om hvordan de må tilpasse seg.

I dette tilfellet har Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv bidratt med innspill til oppdatering av retningslinjene. Det virker ikke som om det har vært mye kontakt i saken mellom Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Forbrukertilsynet. Vi mener de to organene bør avklare sine roller i denne saken, slik at næringslivet raskest mulig kan motta oppdatert informasjon om konsekvensene.

Følg med, følg med!

Inntil vi får nærmere avklaringer fra Forbrukertilsynet anbefaler BDO at virksomhetene som er omfattet av åpenhetsloven fortsetter som før. Det er krevende nok for mange. Følg også med på nettsidene til Forbrukertilsynet – det skal i alle fall vi gjøre. Det er de som bestemmer norsk rett på området.

 

 Andre viktige enderinger i OECDs retningslinjer

  • Anbefalinger til bedrifter om å tilpasse seg internasjonalt vedtatte mål for klimaendringer og biologisk mangfold
  • Innføring av forventninger om aktsomhetsvurderinger i forbindelse med utvikling, finansiering, salg, lisensiering, handel og bruk av teknologi, herunder innhenting og bruk av data
  • Bedre beskyttelse av risikoutsatte personer og grupper, inkludert de som uttrykker bekymring for virksomhetenes atferd
  • Oppdaterte anbefalinger om offentliggjøring av informasjon om ansvarlig forretningsdrift
  • Utvidede anbefalinger om aktsomhetsvurderinger til å omfatte alle former for korrupsjon.
  • Anbefalinger til bedrifter om å sikre at lobbyvirksomhet er i samsvar med retningslinjene
  • Styrkede prosedyrer for å sikre at de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv er synlige, effektive og funksjonelt likeverdige

Kilde: Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv