Blogg: Hva bør du gjøre med innbetalt kapital nå?

Dom i den mye omtalte saken mellom skattemyndighetene og Petter Stordalen har skapt diskusjon om hva som nå vil skje med skatt på innbetalt kapital. Våre eksperter svarer på hva du bør gjøre nå.

I saken som gikk for Oslo tingrett var spørsmålet om en utdeling fra et selskap skulle anses som tilbakebetaling av innbetalt eller som utbytte. Skattyter hadde kjøpt et selskap med innbetalt kapital på rundt 3 milliarder kroner på aksjene.  Tilbakebetaling av innbetalt kapital er skattefritt, mens utbytte er skattepliktig.

Skattemyndighetene argumenterte med at omgåelsesregelen kunne anvendes på tilbakebetaling av innbetalt kapital slik at utdelingene skulle behandles som skattepliktig utbytte. Stridens kjerne var om skattyter hadde et tilstrekkelig forretningsmessig motiv for kjøp av aksjene i selskapet eller om det var skatteposisjonen innbetalt kapital som var motivet for aksjekjøpet.

Retten var i stor grad enig med skattemyndighetene og omgåelsesregelen kom til anvendelse. Avgjørelsen har skapt diskusjoner rundt hva som er gjeldende rett. Våre eksperter svarer her på hva du bør gjøre nå.

– Mange vil nok mene at avgjørelsen ikke er urimelig. Dommen er av enkelte kritisert for at den går langt i å skape ny praksis og bryte med etablerte prinsipper. Da kan mange bli usikre, sier Irene Bredvold Weiby, advokat og partner i BDO.

Som hovedregel skal aksjeeiere betale skatt på utbytte fra sine aksjer. Unntaket er tilbakebetaling av innbetalt kapital, en regel som strekker seg over 100 år tilbake til aksjeskatteloven i 1921.

– Dette unntaket har blitt stående, selv om både Torvikutvalget i 2022 og Scheelutvalget i 2014 har anbefalt å gjøre endringer for å gjøre reglene enklere og hindre at aksjonærer kan få «gratis» skattekreditt, forklarer hun.

Hun og kollegaene diskuterer engasjert hvilke implikasjoner dette vil ha for de som kjøper selskap med innbetalt kapital. Vi tok en prat med henne og skatteekspertene Erling Bye, Gisle André Bjørnø og Anders Torkildsen Nytrøen i BDO for å prøve å få klarhet i hva som nå vil skje med skattemessig innbetalt kapital. Skatteekspertene kan ikke gi en fasit per i dag, men vi oppsummerer betraktningene. 

Dette bør du gjøre nå: 

1. Dokumenter den innbetalte kapitalen

Ta en gjennomgang av historikken, og ta vare på alle protokoller fra generalforsamling som viser kapitalendringer. Selskapet har plikt til å oppbevare protokoller fra generalforsamlinger, og alle kapitalendringer skal være formalisert. 
Det er særlig viktig å ta en grundig gjennomgang dersom selskapet har vært involvert i fisjoner, fusjoner, omdannelser, konvertering av fordringer.  Lag et oppsett og behandle dette som et verdipapir.

2. Ved kjøp av selskap

Ta stilling til det forretningsmessige motivet når du kjøper aksjer. Hovedintensjonen med kjøpet kan ikke være skatteposisjonen innbetalt kapital.  Vurder den forretningsmessige verdien sett opp mot den skattemessige verdien av skatteposisjonen. BDOs klare anbefaling er å gjøre en konkret vurdering av dette, og dokumentere vurderingene skriftlig. 

3. Hva med skatt på innbetalt kapital for utflyttere?

Noen spør seg om dommen vil få konsekvenser for de som har flyttet utenlands, for eksempel til Sveits.
Uten at vi kjenner detaljene, er det rimelig å anta at flere av de som har flyttet ut fra Norge eier aksjer i selskaper som har innbetalt kapital. Hvis skattemyndighetene konkluderer med at innbetalt kapital avskjæres, vil utbetalinger klassifiseres som utbytte. I så fall vil det bli kildeskatt av utdelingene for utenlandske aksjonærer. Skatteavtalen avgjør hvilken skattesats som skal benyttes.

Behov for lovendring

– Nå blir det spennende om vi får nye regler for innbetalt kapital i revidert nasjonalbudsjett i mai. Regjeringen har lovet at de skulle komme tilbake til Skattelovutvalgets anbefalinger, men jeg tviler på om de rekker å komme med noe konkret allerede i midten av mai. Vi håper likevel vi kan få noen signaler som viser hvor veien går. Det er behov for klargjøring og en lovendring, avslutter Bredvold Weiby.

Les mer om dommen i Stordalen-saken her.