Blogg: Hva betyr koronapandemien for 2020-regnskapet?

Koronapandemien har gjennomgripende betydning for mange foretak.

Brukerne av årsregnskapet har særlig behov for fyllestgjørende og selskapsspesifikk informasjon om hvordan foretaket er påvirket av pandemien og hvordan foretaket forventes å påvirkes fremover. Koronapandemien kan også påvirke resultat- og balansestørrelser. Her ser vi nærmere på noen konsekvenser for årsregnskap avlagt etter god regnskapsskikk. 

Informasjon i årsberetningen skal være konkret og foretaksspesifikk

Foretak som ikke er små  skal utarbeide en årsberetning, med informasjon om blant annet:

  • Utviklingen i resultat og finansiell stilling. Her vil det også omtales av hvordan koronapandemien har påvirket regnskapet for 2020.  
  • Redegjørelse for foretakets utsikter. Forventet fremtidig påvirkningen av koronapandemien og hvordan foretaket håndterer usikkerheten og risikoen som pandemien medfører, vil inngå som en del av denne redegjørelsen. 
  • Finansiell risiko. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I den forbindelse må eventuelle konsekvenser av koronapandemien for foretakets finansielle risiko omtales. Den finansielle risikoen kan ha endret seg betydelig som følge av koronapandemien. 
  • Fortsatt drift. Det skal opplyses om fortsatt drift forutsetningen er lagt til grunn, og ved usikkerhet om fortsatt drift skal det redegjøres for usikkerheten.  

Informasjonen skal være konkret og fyllestgjørende. Generelle vendinger er av begrenset verdi for brukerne. «Åpen» og «ærlig» kan være to nyttige rettesnorer for informasjonen som skal gis. For foretak som opplever finansielle utfordringer, er dette særlig viktig.  

 

Lav terskel for å omtale vesentlig usikkerhet om fortsatt drift

Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, med mindre forutsetningen ikke lenger er til stede. Dersom det foreligger vesentlig usikkerhet om fortsatt drift legges forutsetning om fortsatt drift til grunn, men det skal gis noteopplysninger om usikkerheten. 

Generelt er det en høy terskel for ikke å legge fortsatt drift forutsetningen til grunn. Dette vil være tilfelle dersom avvikling er besluttet eller fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ. 

Dersom det er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan så betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift, skal det gis opplysninger om dette. Dette vil typisk være tilfelle hvis fortsatt drift er betinget av uavklarte forhold utenfor foretakets kontroll, som for eksempel at foretaket er avhengig av innvilgelse av (ytterligere) betalingslettelser fra långivere eller utleier, at offentlige støtteordninger videreføres hvis pandemien vedvarer eller ny finansiering. Vi forventer at det i år foreligger vesentlig usikkerhet om fortsatt drift hos mange foretak.

Det er flere som frykter en konkursbølge når støtteordninger avvikles, og når utsatte betalinger av renter, avdrag, leie og offentlig avgifter faktisk skal betales. Selskaper som går konkurs grunnet effekter av koronapandemien i 2021, bør ha hatt omtale av usikkerhet om fortsatt drift i tilknytning til årsregnskapet 2020. 

 

Mottatte tilskudd må regnskapsføres riktig og opplyses om i noter

De fleste støtteordningene som er innført i forbindelse med koronapandemien er driftstilskudd. Slike tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten tilskuddet skal øke eller kostnaden tilskuddet skal redusere, forutsatt at det er sannsynlig at vilkårene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt. Kompensasjon for tapte salgsinntekter i november og desember 2020, som det søkes om og som utbetales i 2021, vil derfor i de fleste tilfeller inntektsføres i årsregnskapet for 2020.

Det skal gis noteopplysninger om den regnskapsmessige behandlingen av tilskudd og tilskuddsbeløpets størrelse. Foretak som ikke er små må i tillegg opplyse om hvilke typer tilskudd foretaket har, varigheten av tilskuddene og betingede forpliktelser tilknyttet tilskuddet.

 

Leietaker kan føre leiefritak som umiddelbar kostnadsreduksjon

Mange leietakere har fått leiereduksjon eller leiefritak av utleiere som følge av koronapandemien. 

Den generelle hovedregelen er at leiebetalinger skal kostnadsføres lineært over leieperioden. Det innebærer at effekten av leiefritak vil resultatføres over den gjenværende leieperioden. For leiefritak gitt i lys av koronapandemien, er det vårt syn at umiddelbar resultatføring (kostnadsreduksjon for inneværende periode) også kan aksepteres.  

 

Nedskrivninger og tapsavsetninger er aktuelt for flere enn før

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, langsiktige investeringer og andre anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall. Vi forventer at det vil foreligge indikasjoner på verdifall hos mange foretak i 2020 og at flere foretak enn vanlig må utføre nedskrivningstester. Nedskrivningstesting er krevende. Dette gjelder både teknisk modell, vurdering og dokumentasjon av forutsetninger som legges til grunn. Vårt råd er å begynne tidlig og ha en løpende dialog med revisor. For noen foretak kan det også være behov for ekstern bistand. 

Mange foretak opplever at kunder har fått økonomiske problemer som følge av pandemien og at kredittrisikoen knyttet til utestående kundefordringer har økt. Historiske tap på kundefordringer er ikke nødvendigvis lenger representative. Det kan derfor være behov for grundigere og mer konkrete vurderinger av avsetning til tap på kundefordringer enn tidligere år. Generelt vil vi forvente at mange foretak vil måtte øke tapsavsetninger på kundefordringer. 

Koronapandemien kan for enkelte foretak også medføre økt ukurans tilknyttet varelager, fordi varelager blir vanskeligere å selge. Varer skal nedskrives dersom netto salgsverdi er lavere enn anskaffelseskost. 

 

Konkrete noteopplysninger til aktuelle regnskapsposter

Noteopplysninger om effekter av koronapandemien på regnskapet, knyttes konkret til de regnskapsposter som påvirkes. Det er særlig relevant å opplyse om de vurderinger som er gjort tilknyttet nedskrivningsvurderinger og andre estimater, samt opplyse om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for estimatene. 

For ordens skyld: for regnskapsåret 2020 er koronapandemien ikke en hendelse etter balansedagen, siden pandemien oppsto i 2020. 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, du finner en oversikt over våre 74 kontorer her. Mer informasjon om årsoppgjør finner du på denne siden,