Blogg: Hva betyr koronapandemien for 2021-regnskapet?

Foretakene må gjøre mange av de samme vurderingene for 2021-regnskapet som de gjorde for 2020-regnskapet. Omikron-varianten av koronaviruset kan imidlertid påvirke både vurderingene i årsregnskapet og opplysningene som gis i noter og årsberetning.

Før omikron ble kjent, var de aktuelle vurderingene og problemstillingene relativt like som for 2020. Den nye mutasjonen og tiltak fra regjeringen gjør imidlertid at enkelte næringer ble hardt rammet. Eksempler er reiseliv, hotell og restaurant, som fikk redusert omsetning fra og med den viktige julesesongen. Det samme gjelder leverandører til disse næringene.

I tillegg til omsetningssvikt og akkumulert tæring på egenkapitalen gjennom 2020 og 2021, har mange foretak fortsatt regnskapsmessige effekter knyttet til for eksempel tap på kundefordringer, ukurans i varelager, nedskrivning av anleggsmidler og tilskudd fra kompensasjonsordninger. Egenkapital, likviditet og fortsatt drift er stadig relevante temaer.

 

Årsregnskapet

Koronapandemien kan påvirke både regnskapsføringen og de noteopplysningene som skal gis i årsregnskapet. Vi ser i det videre på noen aktuelle problemstillinger.

 

Fortsatt drift

Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Koronapandemien påvirker i mange tilfeller både driften og verdien av foretakets eiendeler, og det kan oppstå usikkerhet om evnen til å drive videre. Vurderingen av fortsatt drift har tre mulige utfall:

 • Ikke vesentlig usikkerhet om fortsatt drift
  • BDO anbefaler i slike tilfeller å gi noteopplysninger som underbygger at det ikke er vesentlig usikkerhet og å bekrefte at fortsatt drift-forutsetningen legges til grunn for årsregnskapet.
 • Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift
  • Hvis forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, men det foreligger vesentlig usikkerhet om forutsetningen er oppfylt, skal det opplyses i notene om usikkerheten og hvilken betydning koronapandemien har for vurderingen av fortsatt drift. Dette vil typisk være tilfelle hvis fortsatt drift er betinget av uavklarte forhold utenfor foretakets kontroll, for eksempel innvilgelse av betalingslettelser, videreføring av offentlige støtteordninger eller ny finansiering. BDO anbefaler at foretaket beskriver de inntrufne hendelsene, gjennomførte og planlagte tiltak for å håndtere hendelsene og hvordan hendelsene og tiltakene påvirker foretakets evne til fortsatt drift.

   Flere frykter en konkursbølge når støtteordninger avvikles, og når utsatte betalinger av renter, avdrag, leie og offentlig avgifter faktisk skal betales. Selskaper som går konkurs grunnet effekter av koronapandemien i 2022, bør ha hatt omtale av usikkerhet om fortsatt drift i tilknytning til årsregnskapet 2021. 
 • Forutsetningen om fortsatt drift kan ikke legges til grunn
  • Hvis fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ, må det opplyses om at det enten er besluttet en intensjon om å avvikle foretaket eller at det er sannsynlig at foretaket vil bli avviklet. Det må videre informeres om at årsregnskapet ikke er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at eiendeler og gjeld i balansen derfor er vurdert til virkelig verdi ved avvikling. Hvis det er nødvendig for å vurdere foretakets stilling og resultat, må det i tillegg redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet.

 

Offentlige tilskudd

De fleste støtteordningene som er innført i forbindelse med koronapandemien er driftstilskudd. Slike tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten tilskuddet skal øke eller kostnaden tilskuddet skal redusere, forutsatt at det er sannsynlig at vilkårene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt.

Det skal gis noteopplysninger om hvilke typer tilskudd foretaket har, varigheten av tilskuddene, betingede forpliktelser tilknyttet tilskuddene, den regnskapsmessige behandlingen av tilskuddene og tilskuddsbeløpenes størrelse. Notekravene gjelder i utgangspunktet ikke for små foretak , men alle foretak må uansett gi opplysninger som er nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat. BDO anbefaler derfor at også små foretak gir slike noteopplysninger for vesentlige tilskudd.

 

Leiefritak

Mange leietakere har fått leiereduksjon eller leiefritak fra utleiere som følge av koronapandemien. BDO mener at leietaker kan regnskapsføre leiefritak gitt i lys av koronapandemien som en kostnadsreduksjon i den aktuelle perioden. På samme måte mener vi at utleier kan resultatføre effekten av leiefritaket i den perioden leiefritaket gis.

 

Finansiell markedsrisiko

Andre enn små foretak skal gi noteopplysninger om finansiell markedsrisiko knyttet til finansielle derivater. Opplysningene skal omfatte vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke beløpsstørrelse, tidfesting og usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer. Store foretak (ASA og børsnoterte foretak) skal gi slike opplysninger fordelt på arter av risiko. Koronapandemien kan være en relevant faktor å omtale i denne sammenheng.

 

Nedskrivninger

For alle typer eiendeler i balansen kan det bli nødvendig med nedskrivninger når virkelig verdi som en konsekvens av koronapandemien blir lavere enn bokført verdi. 

 • For immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, langsiktige investeringer og andre anleggsmidler skal det vurderes om det er indikasjoner på verdifall og eventuelt gjøres nedskrivninger. Koronapandemien er en nedskrivningsindikator for mange foretak. Vurderingene må underbygges og dokumenteres.
 • Foretaket kan ha endelig konstaterte tap på kundefordringer i 2021. I tillegg må tapsavsetninger vurderes særskilt i lys av effekten pandemien har på foretakets kunder, på samme måte som i 2020.
 • Verdien av varelageret kan påvirkes av koronapandemien, for eksempel som følge av økt ukurans eller at netto salgsverdi av varene har blitt lavere enn bokført verdi.

I notene er det viktig å opplyse om forutsetninger som er tatt i nedskrivningsvurderingene, hva forutsetningene er basert på og hvordan de blir påvirket av endringer i estimater (sensitivitetsanalyse). Noteopplysningene må knyttes til den enkelte balanseposten.

 

Kort om avskrivninger

For driftsmidler som avskrives lineært, mener BDO at det ikke er grunnlag for å unnlate avskrivninger i perioder hvor driftsmidlene ikke har vært i bruk på grunn av nedstengninger og andre effekter av koronapandemien. Driftsmidler som avskrives etter produksjonsenhetsmetoden, vil nødvendigvis ikke avskrives i perioder hvor de ikke er i bruk. 

 

Hendelser etter balansedagen

For regnskapsårene 2020 og 2021 er koronapandemien ikke en hendelse etter balansedagen, siden den oppsto i 2020. Det er dermed ikke relevant å gi noteopplysninger om hendelser etter balansedagen.

 

Årsberetningen

Andre regnskapspliktige enn små foretak skal utarbeide en årsberetning. Også i årsberetningen skal det gis informasjon som for mange foretak påvirkes av koronapandemien. Informasjonen skal være konkret og fyllestgjørende. Generelle vendinger er av begrenset verdi for brukerne. «Åpen» og «ærlig» kan være to nyttige rettesnorer for informasjonen som skal gis. For foretak som opplever finansielle utfordringer, er dette særlig viktig. 

Hvis et forhold omtales både i noter og i årsberetningen, må omtalen være konsistent.

 

Fortsatt drift

Årsberetningen skal inneholde følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift:

 • Hvis forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede.
 • Hvis det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten.
 • Hvis styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt etter reglene i aksje- og allmennaksjeloven, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.
 • Hvis det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til regnskapet.
   

Oversikt over utviklingen i resultat og finansiell stilling

I årsberetningen skal det gis en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, i form av en balansert og fyllestgjørende analyse. Det må gis en omtale av hvordan koronapandemien har påvirket regnskapet for 2021.

 

Redegjørelse for foretakets utsikter

Foretaket skal i årsberetningen gi en redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere framtidig utvikling. I redegjørelsen skal foretakets forventede økonomiske utvikling vurderes på et overordnet nivå, med angivelse av de viktigste forutsetninger som er lagt til grunn.

Faktorer og forhold som vil ha betydning for fremtidige resultater skal drøftes, herunder de vesentligste risikoer for virksomheten.

For mange foretak er det relevant å omtale påvirkningen av koronapandemien og hvordan foretaket håndterer denne. Hvis foretaket ikke rammes i særlig grad, vil også dette kunne være relevant å opplyse om.

 

Finansiell risiko

I årsberetningen skal det gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko. Det skal redegjøres for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Eventuelle konsekvenser av koronapandemien skal omtales i den forbindelse.