Blogg: Hva dekker farvannsavgiften?

Det er viktig å skille mellom kommunenes og statens sjøområde. Sikkerhet og fremkommelighet i hovedleder og bileder er statens ansvar.

Utgifter her har mange definert som en del av sikkerhet og fremkommelighet i havneområdet og det har tidligere vært dekket av anløpsavgift. Nå faller dette utenfor kommunens ansvar og dermed grunnlaget for farvannsavgiften.

Hva som er kommunens sjøområde

Det er et skille mellom kommunens og statens ansvar for sjøområdet. Kommunens sjøområde er «området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled». Å finne ut av hva som er hovedled og biled blir derfor viktig.

Kystverket har definert et ‘veisystem’ langs kysten bestående av ulike farleder. Hovedled er farleden som brukes til gjennomgående ferdsel langs kysten, og som går inn til viktige havner. Biled benyttes av trafikk til og fra industristeder eller andre større utskipnings- eller importsteder. Eksempel på biled er fergeruter i riks- eller fylkesvegsambandet, leder for rutegående passasjertransport og leder for gjennomfart med fiske- og fraktefartøyer utover lokal trafikk. Det er altså i hovedled og biled det meste av næringstrafikken seiler.

Kommunen har ansvar for fremkommelighet i eget sjøområde, mens staten har ansvar for farvannsutbedringer, og det faller utenfor kommunens ansvar for fremkommelighet. I og med at hovedled og biled ikke omfattes av kommunens sjøområde, må det bety at det er staten som har ansvar for fremkommelighet der. Men kommunene kan utføre oppgaver ut fra egeninteresse for å gjøre havnen tilgjengelig eller mer attraktiv for brukerne av havnen.

 

Hva dekker farvannsavgiften?

Farvannsavgift etter loven erstatter tidligere lovs begrep anløpsavgift. Prinsipielt inneholder begge begrepene det samme, men innholdet har nok vært tolket forskjellig. Nå er havne- og farvannsloven tydeligere, og farvannsavgiften kan dekke

  • nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
  • utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
  • farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Første punkt er konkret, men husk at slikt arbeid i hovedled og biled ikke er kommunens sjøområde. Her har nok praksis tidligere vært forskjellig.

Med «utøvelse av offentlig myndighet» menes det å treffe enkeltvedtak og gi forskrifter, samt nødvendig oppfølgning og håndhevelse av slike vedtak. Dette gjelder ikke saksbehandling knyttet til eksempelvis tiltak som påvirker sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet.

Det har vært diskutert det å overvåke havn og farled og finansiering gjennom farvannsavgift. Det sies nå at dersom havnene ser behov for en kontinuerlig overvåkning eller trafikkstyring, er det som følge av havnens ønske om å gjøre havnen tilgjengelig eller attraktiv for brukerne av havnen. Dermed faller kontinuerlig overvåkning av farvannet og trafikkstyring utenfor kommunens ansvar for fremkommelighet og kan dermed ikke finansieres gjennom farvannsavgift.

 

Utgifter til overvåkning og trafikkstyring av havn og leder, kan ikke finansieres over farvannsavgiften

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller les mer på vår bransjeside for offentlig sektor.