Blogg: Hvordan budsjettere for bærekraft i 2023?

Budsjettet er et av virksomhetens viktigste styringsverktøy. Skal du jobbe målrettet med bærekraft og integrere det i driften, må det inn i neste års budsjett. Hvordan skal du gå frem for å få sikre god budsjettering?

Virksomheter må i økende grad forholde seg til bærekraft og bærekraftig utvikling, direkte og indirekte. Det grønne skriftet vil prege hvordan markedet for deres produkter og tjenester utvikler seg, det vil prege priser og tilgang på råvarer og andre innsatsfaktorer, i tillegg til å prege hvordan dere driver virksomheten. 

Samtidig opplever mange virksomheter nå økte kostnader og investeringskrav som presser marginene. Skal dere lykkes med bærekraft, blir det derfor enda viktigere å ta høyde for bærekraftig utvikling i deres styringsverktøy. 

Budsjettet er et av flere styringsverktøy som benyttes i planleggingen av virksomhetens operasjoner og aktiviteter. Budsjettering, hvorfor og hvordan, har vært oppe til diskusjon over lengre tid. Like fullt må dere forholde dere til økonomiske konsekvenser av fremtidige hendelser, uavhengig av hvilken metodikk som benyttes.

Budsjettet må basere seg på en grundig kartlegging av virksomhetens nåsituasjon samt en evaluering av eksisterende forretningsmodell og langsiktige konkurransekraft. For å være konkurransedyktig på sikt må dere ha en strategisk tilnærming til risiko og muligheter knyttet til bærekraftig utvikling.

 

Vurder dette når du skal budsjettere for bærekraft

For å sikre at budsjettet ivaretar de økonomiske konsekvensene av bærekraft og blir et relevant styringsverktøy, bør dere vurdere følgende:

  1. Hvilke krav og reguleringer treffer vår virksomhet på kort, mellomlang og lang sikt? Hvilke tiltak og investeringer må vi gjøre for å sikre at vi operer i henhold til relevante krav og reguleringer på kort, mellomlang og lang sikt? Er du usikker, kan du ta en sjekk i BDOs bærekraftskompass her
  2. Hvordan representerer det grønne skiftet risiko for hvordan vi opererer? 
  3. Hvordan representerer det grønne skiftet en mulighet for vår virksomhet?

 

Så må dere gjøre en kartlegging, vurdering og beregning av de økonomiske konsekvensene på følgende områder:

Krav og reguleringer:

Økonomiske konsekvenser av de tiltak og initiativer dere må iverksette for å sikre at dere minimum operer i henhold til gjeldende krav og retningslinjer på kort, mellomlang og lang sikt. 

Eksempler på dette kan være kostnader ved å gjennomføre kampanjer for å tiltrekke flere jenter til virksomheten, dersom samarbeidspartnere krever høyere kvinneandel i ledergruppen. 

 

Risikoområder:

Klimarisiko omfatter risiko for tap av verdier eller eiendeler som følge av klimaendringer (fysisk risiko), risiko for redusert etterspørsel etter virksomhetens produkter, eller redusert verdi av virksomhetens eiendeler, som følge av konsekvensene av klimapolitikken (overgangsrisiko) eller erstatningskrav knyttet til manglende etterlevelse av krav eller reguleringer (ansvarsrisiko). TCFD er et av flere verktøy og rammeverk for å gjøre en analyse av hvilke utfordringer og muligheter klimaendringer medfører for virksomheten, direkte og indirekte. 

Eksempler på klimarisiko kan være økte kostnader for å sikre eiendom eller andre verdier utsatt for skader som følge av styrtregn eller flom.

Risiko for redusert etterspørsel etter produkter og tjenester som følge av bærekraftig utvikling? 

Eksempler på dette kan være økt fokus på miljøbelastning for enkelte råvarer, slik som avokadoens negative påvirkning på ytre miljø, eller redusert etterspørsel etter dieselbiler som konsekvens av reguleringer i byer og sentrumsnære områder.

 

Mulighetsområder:

Vil dere oppleve økt salgsvolum på eksisterende produkter eller tjenester, som følge av endrede reguleringer? 

Eksempler på dette kan være økt etterspørsel etter kortreist mat og landbruksprodukter.

Kan virksomheten oppleve økt etterspørsel etter nye tjenester eller produkter som følge av det grønne skiftet?

Eksempler på dette kan være tjenester knyttet til deling og leie fremfor kjøp av produkter som klær eller biler.

 

Bærekraft gir bedrifter både utfordringer og muligheter. Mange treffes av nye rapporteringskrav og opplever nye lover som krevende å etterleve.  Samtidig kan åpenhet om bærekraftsarbeidet være et konkurransefortrinn, enten man er stor eller liten og uansett marked. Banken, dine ansatte og dine kunder, enten du er i bedrifts- eller forbrukermarkedet, vil være opptatt av og etterspørre hvordan dere jobber med klima og miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Er du blant de som kan svare for seg, får du flere muligheter. 

Lurer du på hvilke bærekraftslover og -regler som gjelder din bedrift? Sjekk det her ved å taste inn virksomhetens navn i BDOs bærekraftskompass