Blogg: Ingen skatt på overskuddsstrøm fra solceller på din privatbolig – enda

Antallet solcelleanlegg på private hus har eksplodert de siste par årene i takt med strømprisen. Foreløpig behøver du ikke betale skatt om du selger overskuddsstrøm fra ditt eget solcelleanlegg – men det kan endre seg.

Stortinget har bedt regjeringen om å utrede og legge frem forslag om særregler som gir skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra privat boliger. I behandlingen av saken ble det også klart at Skatteetaten ikke vil skattlegge inntekter du har hatt til nå ved salg av strøm du ikke selv har brukt fra solcelleanlegget på din private bolig.

Allerede opptjente inntekter

Flere og flere private boligeiere har installert solcelleanlegg på hustaket. Slike anlegg produserer strøm som går til forbruk i det huset hvor de er installert. En del husstander produserer mer strøm enn de bruker, og denne overskuddsstrømmen er det flere som selger.

I fjor høst skapte skatteetaten stor usikkerhet blant boligeiere med solcelleanlegg da de uttrykte at de ville skattlegge lik inntekt. Det ble stor usikkerhet blant boligeiere i denne situasjonen i høst da skatteetaten uttrykte at de ville skattlegge slik inntekt.

Dette har vi skrevet om tidligere.

Nå har Finansdepartementet i en pressemelding klargjort at de ikke skal skattlegge slik inntekt som er opptjent til og med 2023.

Fremtidige inntekter

Det er fortsatt uavklart hvordan de fremtidige skattereglene blir. Stortingets vedtak er at regjeringen skal komme tilbake med «…særregler som gir et skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra private boliger». Vi vet derfor ikke med sikkerhet hvordan dette skattefritaket blir rammet inn.

Finansministeren har skissert flere løsninger i et brev til Stortinget. Det kan være sjablongregler som gir skattefritak for en viss mengde eller verdi av omsatt kraft, det faktiske kjøpet og salget av strøm gjennom et år (uavhengig totalforbruk) eller andre måter. Dette skal vurderes nærmere, både med tanke på formålet og hvor byråkratisk de ulike reglene blir i bruk. Videre kan det være aktuelt å se på om hvordan dette skal løses for ulike boligtyper. Skal det bare gjelde for privatboliger, eller skal også andre typer boliger som fritidsbolig, sekundærbolig, flermannsboliger osv ha samme regler? Det kan også ha noe å si om boligen har en utleiedel, om det er næringsvirksomhet i en del av boligen eller om ett anlegg produserer strøm for flere boliger samtidig.  

Når får vi vite hvordan reglene til slutt blir? 

Finansministeren skriver til Stortinget at det tas sikte på å legge frem regler for privatboliger i statsbudsjettet for 2025, som legges frem i oktober. Det er grunn til å tro at reglene som fremmes da vil ha tilbakevirkende kraft og gjelde for 2024, siden det bare er gitt aksept for at Skatteetaten ser bort fra skattlegging for dette til og med 2023.

Stortinget ønsker at det skal legges til rette for å produsere solkraft hos private husholdninger fordi Norge har mangel på kraft, solkraft på egne hustak ikke gir konflikter og støtter målet om at Norge skal produsere 8 TWh ny solkraft innen 2030.  

Skattereglene skal hensynta dette målet, samtidig som at de skal være enkle å overholde og rapportere etter. Det blir interessant å se hvordan forslaget til særregler blir utformet til slutt. Etter at forslaget skal presenteres i oktober skal regjeringspartiene etter planen forhandle med SV. Disse forhandlingene pleier ikke å være ferdige tidligere enn i månedsskiftet november/desember. Derfor de som produserer mer strøm fra solcelleanlegget enn de selv forbruker måtte vente en god stund til før de vet hvordan skattleggingen blir for inneværende år, og årene som kommer. Vi kommer med oppdateringer når det er nytt i saken.