Blogg: Kryptovaluta: skatt og fallgruver

Det kan være utfordrende å håndtere skattemessige forhold i tilknytning til kryptovaluta. Tema vi ønsker å se nærmere på er transaksjoner som defineres som realisasjon, grensen for når aktiviteten defineres som næring, og dokumentasjonskrav. 

 

Skatteplikten utløses ved realisasjon

Alle transaksjoner som innebærer overgang av ubetinget rett til en eiendel er realisasjon. Det vil si at alt kjøp, salg og bytte anses som realisasjon og må beskattes. Dette innebærer også tap og ødeleggelser. Realisasjonsverdi er verdien på realisasjonstidspunktet. Ved utvinning eller «staking» er realisasjonsverdien markedsverdi på tidspunktet du mottar utvinnet valuta eller «staking rewards». Deltar man i «staking pools» avhenger hva som anses som realisasjon av deltakelsen. En tommelfingerregel er at realisasjon som regel innebærer overgang fra «wallet». Er det ingen overgang er det heller ikke realisasjon. 

Skattesats er 22 % uavhengig av eierform. Eies kryptovaluta personlig er det ingen oppjusteringsfaktor som ved aksjer og aksjefond. Eies kryptovaluta av selskap er det heller ikke fritaksmetode som ved kjøp og salg av aksjer. Gevinst og tap innregnes som finansinntekt eller finanskostnad i selskapet, og må i tillegg skattes av ved eventuelt utbytte til personlig aksjonær. 

Skattlegging i enkeltpersonsforetak avhenger også av type aktivitet. Mining-virksomhet inngår både i personinntekt og alminnelig inntekt, mens kjøp og salg inngår i kapitalinntekt og beskattes kun som alminnelig inntekt.

Svindel kan også vurderes som realisasjon og kvalifisere for skattemessig fradrag, forutsatt at man har et endelig konstatert tap og dokumenterer forløpet godt. Realisasjonsverdi vil da være tilsvarende innskudd, og ikke urealisert tap.

 

Når blir aktiviteten eller handelen næring?

Skatteplikt og sats avhenger også av hvorvidt det anses som nærings- eller kapitalinntekt, og om aktivitet skjer privat/ved enkeltpersonsforetak eller i aksjeselskap. 

Grensen for når handel med, eller aktivitet tilknyttet kryptovaluta, anses som næring er ikke tallfestet, men beror på en vurdering av hvert enkelt tilfelle. Likevel er det som ved annen aktivitet en vurdering basert på omfang av aktiviteten og hvorvidt det er egnet til å gå med overskudd over tid. Eksempel på andre moment som vil ha betydning er  omfang av investeringer som foretatt, samt egeninnsats som legges ned.

Pt. vil det ved trading være skattemessig fordelaktig å operere som privatperson eller organisere seg som enkeltpersonsforetak. Ved AS vil man bli beskattet med både selskapsskatt og skatt på alminnelig inntekt ved eventuelt utbytte. Ved mining som raskt ansees som næringsvirksomhet vil det derimot være mindre forskjeller mellom å drive gjennom enkeltpersonforetak og AS.   


Krav om sporbarhet og dokumentasjon

Driver du næring er du også regnskapspliktig, og bokføringsloven krever da at enhver transaksjon skal være sporbar og reflektert i regnskapet, og skal kunne gjengis i SAF-T format. Det innebærer at alle transaksjoner du gjennomfører må kunne dokumenteres. Vi ser at det kan være utfordrende, spesielt ved høyfrekvent trading. Noen plattformer lar deg ikke hente ut riktig eller fungerende eksporter og rapporter. Det kan også være vanskelig å holde oversikt over plattformer og tilganger for tidligere transaksjoner. 

Det betyr at du selv står ansvarlig for tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon. Dersom plattformen ikke støtter eksport av dokumentasjonen du trenger, eller integrasjon mot systemet du bruker, må du registrere alle transaksjoner manuelt eller ved eget system. Vi har erfaring med løsninger som skatteetaten godtar, og hjelper gjerne om du er i tvil om hvordan du kan løse dokumentasjonskravet. 

 

Risiko

Kryptovaluta er volatilt og innebærer stor risiko. Sørg for å ha kontroll på alle transaksjoner som er gjennomført og innrapporter disse. Sikker oppbevaring av kryptovaluta er avgjørende. En metode for sikker oppbevaring er «cold wallet», som vil si en «wallet» som ikke er online. Overfør valuta fra plattform til «cold wallet» for å sikre at den er i din besittelse. 

Det er store verdier å hente, men også å tape, dersom man ikke er klar over risikoene. Både knyttet til selve aktiviteten, men også til rapporteringen. Det vil kunne få skattemessig konsekvens ved feil håndtering og rapportering.

 

Vær i forkant 

Det er lite tidligere rettspraksis på området, og i enkelte tilfeller vil skatteplikten bero på konkrete vurderinger om eiendomsretten og realisasjon er til stede. Vær i forkant hvis du er i minste tvil om håndtering av kryptovaluta. Evne og vilje til å vurdere dette kan bli avgjørende også for beskatningen. Viser også til det helt ferskt avsnittet «V-13 Virtuelle eiendeler» i ny Skatte-ABC for 2022/23 publisert nå i januar 2023.

Usikker på veien videre? Vi er behjelpelig både med dokumentasjonskrav og andre vurderinger. Ikke nøl med å ta kontakt.  

Viser dessuten til utfyllende informasjon på tidligere blogg fra oss - les den her.