Blogg: Kunstig intelligens som drivkraft for bærekraft i offentlig sektor

I samarbeid med BDO Kyiv har BDO Norge utarbeidet en rapport som tar for seg kunstig intelligens i offentlig sektor. Her tar vi en kikk på hvordan kunstig intelligens kan brukes av offentlig sektor som et verktøy til å skyte fart på den grønne omstillingen. 

Fremgangen på FNs bærekraftsmål møter betydelige utfordringer globalt og dersom dagens trender fortsetter, er det en overhengende risiko for at ingen av bærekraftsmålene nås innen 2030. For å klare dette spiller offentlig sektor en viktig rolle. Ved å drive regulatoriske endringer, implementere politiske retningslinjer, og forme bærekraftige innkjøpspraksiser, vil offentlig sektor kunne påvirke og være et forbilde for andre aktører. 

KI spiller en stadig viktigere rolle i bærekraft 

Kunstig intelligens bidrar til økt produktivitet gjennom effektivisering og automatisering, og teknologien er ventet å revolusjonere styring og rapportering slik vi kjenner det i dag. En forventet følge av dette er en økning av global BNP øker på 14,5 milliarder euro innen 2030. I tillegg kan KI bidra til bærekraftig utvikling gjennom forbedret effektivitet og ressursutnyttelse, styring av fornybar energi og identifisering av nye løsninger for å redusere klimaendringer. Samtidig er det flere utfordringer som må vies oppmerksomhet. Etikk og personvern, ansvarlig bruk av KI, risiko for diskriminering og økt energiforbruk er bare noen av utfordringene som må håndteres.  

Tall er hentet fra en global McKinsey-undersøkelse om AI blant 1492 deltakere på tvers av regioner, bransjer, bedriftsstørrelser, funksjonelle spesialiteter og ansienniteter i mai – august 2022. 

Offentlig sektor spiller en nøkkelrolle i å forbedre KI-reguleringer 

EU AI Act er verdens første lovregulering for KI og er ventet å tre i kraft tidlig i 2024. Den foreslåtte reguleringen har som hensikt å utvikle proporsjonale og fleksible regler, skreddersydd for å adressere risikoene som KI utgjør. Samtidig peker reguleringen på viktigheten av investeringer på statlig nivå for å sikre en bærekraftig, sikker og pålitelig utvikling av KI. 

Bruken av KI i den offentlige sektoren i Europa har hatt betydelig vekst de siste fem årene. Nederland har tatt teknologien i bruk flest ganger, etterfulgt av Italia og Portugal. Generelle offentlige tjenester, økonomistyring og helse er områdene der KI oftest tas i bruk. 

KI sin rolle i ESG i offentlig sektor i dag 

Hvert år etableres det rundt 800 selskaper globalt med KI-løsninger som forretningsområde. Flere av disse tilbyr løsninger spesifikt rettet mot bærekraft. Disse løsningene spenner fra generelle analytiske verktøy til spesialiserte tjenester knyttet til spesifikke bærekraftsutfordringer.  

Offentlig sektor har allerede begynt å ta i bruk KI for å håndtere klimautfordringer og forbedre sosiale og forretningsetiske prosesser. Økt energieffektivitet i bygninger, optimalisering av avfallshåndtering og styrking av offentlige helsetilbud er eksempler på dette. I tillegg ser vi mer nøyaktig og transparens bærekraftsrapportering. 

Inkluderer 27 EU-land, Norge, Sveits og Storbritannia. 

Fremtidens potensial for KI 

Strengere KI-reguleringer i EU kommer til å øke fokuset på bærekraft, og klima og miljø er identifisert som høyt prioriterte områder for KI-utviklingen både i EU og nasjonale strategier. For å møte nåværende og fremtidige utfordringer, bør den offentlige sektoren tilgjengeliggjøre data, forenkle dataflyt, investere i forskning og kapital, og sikre tillit i KI-systemer.  

Med økende globale overflatetemperaturer og mer ekstremvær, er det avgjørende å gjennomføre en bærekraftig omstilling. Måling og reduksjon av utslipp er blant de viktigste anvendelsesområdene for KI for å nå klimamål. KI kan også ha betydning for fareprediksjon, tilpasning til klimaendringer, utvikling av robust infrastruktur, og beskyttelse av biologisk mangfold. 

Samspillet mellom offentlig sektor og rådgivere vil styrke KI sitt potensial for å akselerere bærekraftig omstilling  

KI kan fundamentalt endre hvordan offentlig sektor håndterer bærekraftsutfordringer. Samtidig fordrer dette en vellykket implementering, og gode vurderinger av hvordan KI kan rulles ut og anvendes på en hensiktsmessig måte. En finsk undersøkelse viser at 77% av virksomheter har benyttet eksterne bærekraftstjenester. For offentlig sektor har konsulenttjenester innen bærekraft i hovedsak fokusert på å redusere miljøavtrykk, investere i teknologi for bærekraft, samt måling og rapportering av den miljømessige påvirkningen. Å benytte seg av bærekraftsrådgivere åpner for mange muligheter som illustrert under: KI representerer ikke bare en teknologisk forandring, men også en mulighet for offentlig sektor til å fornye sin tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Med et blikk rettet mot fremtiden, er det tydelig at KI vil være en avgjørende faktor i å forme en mer bærekraftig og effektiv offentlig sektor, så lenge det skjer på effektivt og forsvarlig vis. 


Rapporten er skrevet av Morten Thuve og Håvard Utne Øxnevad i samarbeid med BDO Kyiv Consulting. Vil du lese rapporten i sin helhet? Trykk her