Blogg: Lakseskatten er nå vedtatt

Onsdag 31. mai ble grunnrenteskatt på havbruk formelt vedtatt. Det innføres en særskilt skatt på 25 % på grunnrenten i oppdrett av laks og ørret. Dette innebærer at marginal skatt blir 47 %. Samtidig er det en rekke praktiske forhold vedrørende den nye skatten som ennå ikke er avklart.

Regjeringspartiene ble enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk.  

Vedtaket bygger på forslag lagt frem av Regjeringen 28. mars, men med følgende endringer: 

 • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent. 
 • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent. 
 • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. 
 • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling. 

Skatten innføres med virkning fra 1. januar 2023.  

E24 sier at med utgangspunkt i dagens laksepris antas det at vedtaket innebærer det at grunnrenteskatten blir på 5,7 milliarder for 2023. 

I vår blogg fra 29. mars har vi beskrevet de opprinnelige forslagene til Regjeringen. 

I forhold til forrige blogg presiserer vi at den reelle verdien av bunnfradraget ikke er 70 MNOK. Bunnfradraget skal nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt. Dvs at netto bunnfradrag blir 54,6 MNOK. 

 

Flere forhold må avklares 

Det er en rekke spørsmål som ikke er avklart, selv om grunnrenteskatten nå er vedtatt. Dette gjelder bl.a.: 

 • Hvordan skal verdi på laks på merdkanten fastsettes? 
 • Det skal opprettes et normprisråd, men dette kommer tidligst på plass fra 2024. Det vi si at virksomhetene selv må fastsette verdien på merdkanten for 2023.  
 • Virksomhetene må beregne verdien «bakover» i tid fra slaktetidspunktet. Dette skal skje etter armlengdeprinsippet.  
 • Beregningene vil være kompliserte, og vi antar skattemyndighetene vil kunne stille spørsmål ved beregningene i ettertid. 
 • Hvordan skal normprisråd fastsette verdi fra og med 2024? 
 • Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan normprisfastsettelse skal skje. Dette gjelder bl.a. i forhold til å hensynta ulike kvalitetsforskjeller mv. 
 • Skal det tas hensyn til varebeholdning pr 01.01; og evt hvordan skal dette skje? 
 • Inntekt ved salg blir grunnrenteskattepliktig. For selskaper som har krevd fradrag for varekjøp i 2022, så vil de ikke få noe fradrag i grunnrenteinntekten i 2023. 
 • Hvilke kostnader skal inngå i beregning av grunnrenteinntekten? 
 • I utgangspunktet fradrag for driftskostnader som «regulært følger» av havbruksproduksjonen. Hva betyr denne formuleringen? Hva er «regulære» kostnader? Hva med kostnader til f.eks. kontraktsforhandlinger. 
 • Hva med kostnader og driftsmidler som benyttes både i grunnrenteskattepliktig virksomhet og i øvrig virksomhet? Dette kan f.eks. være bruk av brønnbåt, leie av båt til frakt mv. 
 • Hvordan skal slike kostnader fordeles? 
 • Kjøp av varer og tjenester innad i et konsern må skje til armlengdes pris. Her vil det stille store krav til dokumentasjon på at transaksjoner har skjedd til armlengdes pris. 

Virksomhetene må bruke mye tid og ressurser for å sørge for at de har god dokumentasjon. 

 

Oppsummering 

Lakseskatten er nå vedtatt innført; med en skattesats på 25 %. 

Det er imidlertid en rekke praktiske avklaringer vedrørende regelverket som ennå ikke er avklart. Vi forventer at det vil komme en rekke spørsmål og avklaringer fra skattedirektorat og finansdepartement i tiden som kommer. 

Vi savner at det ikke er foreslått overgangsregler på området. De store virksomhetene har hatt ressurser til tilpasninger før 1. januar 2023. De små og mellomstore virksomhetene har ikke hatt ressurser til dette.  

 

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss.

Se også bdo.no/sjømatnæringen