Blogg: Må jeg fremdeles skatte til Norge hvis jeg flytter til utlandet?

Det kan være flere grunner til at nordmenn velger å flytte til utlandet. Felles for alle som flytter fra Norge, uavhengig av motivasjonen, er at de må forholde seg til skattereglene som gjelder for å anses skattemessig bosatt i et annet land. 

Den siste tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt «Carew-saken». Tidligere fotballspiller John Carew er tiltalt for å ha begått skattesvik. I medias omtale av rettssaken har dette med hvor mange dager du må oppholde deg i Norge for å bli skattepliktig hit, blitt viet en viss oppmerksomhet. Vi ser at ikke alle gjengivelser er like presise og at det har utviklet seg en forståelse av at du kan oppholde deg inntil 182 dager i Norge hvert år før du må skatte til Norge. Dette er ikke korrekt. Vi vil derfor prøve å forklare reglene rundt skatteplikt til Norge ved utflytting litt nærmere. Det er viktig å være klar over at skatteplikten til Norge ikke opphører umiddelbart ved utflytting til utlandet. 

Eksempel:

Vi kan ta utgangspunkt i at du har fått jobb i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver. Du melder utflytting i det norske folkeregisteret f.o.m 1. juni 2022 og innflytting i utlandet samme dato. 

For at ditt skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting til utlandet må du godtgjøre:

•    at du har tatt fast opphold i utlandet

•    at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret

•    at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn under 18 år) ikke disponerer bolig i Norge

Hvor lenge du har bodd i Norge før utflytting vil være avgjørende for når ditt skattemessige bosted endres.

 

Bodd mindre enn 10 år i Norge

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører ditt skattemessige bosted i Norge i det inntektsår samtlige av disse tre vilkårene er oppfylt.

 

Bodd mer enn 10 år i Norge

De fleste som flytter ut av Norge har bodd i Norge i til sammen 10 år før de flytter. For disse vil skattemessig bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året de tok fast opphold i utlandet. 

I eksemplet over vil dette bety at ditt skattemessige bosted i Norge opphører først f.o.m 01.01.2026. Det er viktig å merke seg at selv om du har meldt flytting til utlandet og både bor og arbeider der, må alle de tre punktene ovenfor være oppfylt for hvert av de tre årene. Dette betyr at du ikke kan oppholde deg mer en inntil 61 dager i Norge per år (i 3 år) og at du ikke kan eie bolig i Norge i løpet av disse årene. Som bolig regnes også hytter som en anskaffet mindre enn 5 år før du flytter ut.

Hvis du oppfyller alle punktene ovenfor hvert år i tre år, vil du anses skattemessig emigrert fra Norge og skatteplikten til Norge opphører. Husk at plikten til å levere norsk skattemelding bortfaller først når skattemyndighetene i Norge har godtatt at det skattemessige bostedet i Norge er opphørt. Skattemessig emigrasjon meldes i skattemeldingen for det første året du mener å oppfylle alle vilkårene for skattemessig utflytting fra Norge. For de fleste betyr dette det første året etter utløpet av det tredje inntektsåret etter at du flyttet til utlandet. 

Du må selv sørge for å melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Last ned og fyll ut skjemaet flyttemelding til utlandet. Skjemaet og kopi av gyldig legitimasjon sendes til Skatteetaten, tidligst 14 dager før du reiser. 

Om du skal flytte til et annet nordisk land, skal flyttingen kun meldes til det landet du flytter til. Blir meldingen godkjent i det landet du flytter til, blir du automatisk registrert som utvandret fra Norge.

 

Til hvilket land skal jeg skatte inntil jeg er skattemessig emigrert?

Merk deg også at du i de tre årene, inntil du anses som skattemessig emigrert fra Norge, fremdeles er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Om du både er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, og skattemessig bosatt i oppholdslandet etter det landets interne rett, skal bostedsspørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og det andre landet.

Bosted etter skatteavtalen vil ha betydning for hvilke inntekter som kan beskattes i Norge.

Er du skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i et annet land etter skatteavtalen, er du som regel bare skattepliktig til Norge for inntekter fra norske kilder. Dette betyr ikke nødvendigvis at du skal betale kildeskatt på inntektene. 

Det er den siste tiden blitt skrevet mye om privatpersoner som flytter til utlandet for å unngå både formuesskatt og skatt på utbytte og/eller aksjegevinst. Hvis vi i eksemplet vårt forutsetter at du både har en betydelig formue i form av aksjer i norske selskaper, samt ei hytte som du har eid i mer enn fem år. Hvordan skal dette beskattes inntil du er skattemessig emigrert? 

I utgangspunktet skal all inntekt og formue tilknyttet fast eiendom, beskattes i det landet hvor eiendommen ligger. Når det gjelder skatt på formue, er dette avhengig av hvordan den enkelte skatteavtale behandler dette.

Utbytte fra norske selskaper skal beskattes i Norge. Det vil si at så lenge du ikke er skattemessig emigrert, skal du betale ordinær utbytteskatt (og ikke kildeskatt) på utbytte fra norske aksjer.

 

Exit-skatt

I forbindelse med oppslag i media rundt enkeltpersoners utflytting fra Norge har flere politikere omtalt fem-års fristen i forbindelse med beskatning for latent aksjegevinst. Enkelte har også tatt til orde for å forlenge denne fristen for å gjøre det mindre attraktivt å flytte for å oppnå en skattemessig gevinst. 

Reglene er slik at om du på tidspunktet for flytting til utlandet, eier aksjer med en latent netto aksjegevinst på over kr 500 000, så er den latente gevinsten skattepliktig. Du kan få utsettelse med betalingen av skatten på den latente gevinsten fram til du faktisk realiserer aksjene, forutsatt at du stiller betryggende sikkerhet for skatten. Flytter du til et EU/EØS-land slipper du unna kravet til sikkerhet, forutsatt at Norge har en avtale med det landet du flytter til om at de kan utlevere opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold og gi bistand til innfordring av skattekrav.

Om du ikke har solgt aksjene dine innen 5 år etter at din skatteplikt har opphørt etter intern rett eller skatteavtale, faller Exit-skatten bort. Enkelte vil derfor velge å flytte til et land hvor skatt på aksjegevinst er lavere, vente i fem år med å selge sine aksjer og dermed unngå Exit-skatt til Norge ved utflytting.

 

Hvor mange dager kan jeg oppholde meg i Norge etter at jeg er skattemessig emigrert?

For mange som har levd et langt liv i Norge, kan det være vanskelig å forholde seg til at man skal leve i et land med et fremmed språk, en annen kultur og uten sitt opprinnelig nettverk. Mange vil nok derfor etter hvert ønske å tilbringe kortere eller lengre perioder i Norge. Da må man være klar over at dette kan føre til at man anses innflyttet til Norge og dermed skattepliktig til Norge. 

Vi kan se litt på reglene rundt dette:

Vi kan ta utgangspunkt i eksemplet over og se litt inn i fremtiden; etter å ha bodd i utlandet i flere år og blitt ansett som skattemessig emigrert av norske skattemyndigheter, ønsker du å tilbringe mer tid i Norge. Da må du være klar over følgende: 

•    Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i enhver tolvmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. 

•    Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av enhver trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager.

Dette vil i praksis si at om du oppholder deg mer enn 183 dager i Norge i år 1, er du skattemessig bosatt fra første dag du oppholder deg i Norge. 

Fordeler de 183 dagene seg på to inntektsår, blir du skattemessig bosatt fra 1. januar i år 2. Dette innebærer at hvis du f.eks oppholder deg 90 dager i Norge på høsten i år 1 og 100 dager i Norge på våren året etter, blir du skattemessig bosatt i Norge fra og med år 2.

Oppholder du deg i Norge mer enn 270 dager i enhver trettiseksmånedersperiode, er du skattemessig bosatt fra 1. januar i det året oppholdet overstiger 270 dager. Du kan oppholde deg i gjennomsnitt 90 dager per år i Norge uten å bli skattemessig bosatt i Norge.

Reglene gjelder både for de som tidligere har vært ansett for skattemessig emigrert fra Norge og for de som aldri har bodd i Norge tidligere.