Blogg: Manglende krav til bærekraft i offentlige tilskudd

I 2022 ble det gjennom 121 tilskuddsordninger og 225 enkeltstående tilskudd tildelt 10,14 milliarder kroner til mer enn 30.000 mottakere i frivillig sektor. Dessverre stiller ikke nasjonale myndigheter konkrete krav til bærekraft når midlene skal tildeles. 

Det har vært utfordrende for frivillige organisasjoner, som idrettslag og andre foreninger, å vite hvilke ordninger som finnes, hvilke krav som stilles og frister som gjelder. Det var derfor en gledens dag da Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i desember lanserte tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her kan de filtrere på temaer, type tilskudd og hvem som deler ut tilskuddet. Dette vil gjøre det enklere for organisasjoner å søke om tilskudd, og det er bra. Etter en gjennomgang av temaene må vi likevel stille spørsmålet: Hvor blir det av bærekraft? 

Mange av temaene i løsningen kan knyttes til bærekraft. Temaet fysisk aktivitet kan knyttes til bærekraftsmål nr. 3 om helse, og tema likestillingstiltak kan knyttes til bærekraftsmål nr. 5 om likestilling. Likevel er tilskuddsordningene delt opp etter sektorer som ikke ser ut til å være samordnet, og føringen om at alle skal jobbe med bærekraftsmål og samarbeide på tvers glimrer med sitt fravær. 

 

Bærekraft må inn i tildelingskriterier og rapporteringskrav 

I 2022 ble Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene «Mål med mening» godkjent av Stortinget. Handlingsplanen påpeker blant annet at:

«Bærekraftsagendaen krever samarbeid på tvers av sektorer, politikkområder og forvaltningsnivåer. […] Offentlige budsjetter er tilpasset sektorinndelingen og i liten grad tilpasset arbeidet med å nå bærekraftsmålene, da dette må foregå mellom politikkområder, forvaltningsnivåer og mellom offentlig, privat og frivillig sektor.»  

Videre nevnes det flere steder at:

«vi må se hele vårt virkemiddelapparat i sammenheng for å oppnå best mulig samlet effekt av innsatsen på ulike områder.»

Tilskuddene på DFØs nye side utarbeides av ulike departementer, direktorater og etater og blir ofte forvaltet gjennom kommunesektoren. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner mottar, vurderer og tildeler pengene til prosjektene. Nasjonale myndigheter burde gjennom tilskuddsordningene være tydelige overfor kommunene på at bærekraftsmålene skal være målsetninger og referansepunkter, og inkludere føringer om innovasjon samarbeid på tvers av sektorer. Men disse føringene er fraværende, både i kriterier og rapporteringskrav. 

 

Uklare signaler om kommunesektorens handlingsrom

Spillemidler er en av de største tilskuddsordningene, og 5,2 milliarder kroner ble fordelt i 2021. Ordningen består av overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Kommuner mottar søknader, og fylkeskommunene deler ut midlene.

Bygg og anleggsaktiviteter står for en betydelig del av klimagassutslippene og arealbruk i verden/Norge. Bestemmelsene om tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet gir likevel ingen føringer for klima- og miljøhensyn for anleggene det søkes støtte til. 

Det er innført et krav for søknadsåret 2023 om at en behovsvurdering skal legges ved søknader. Viken fylkeskommune har utviklet en sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurderinger for søkere av spillemiddelordningen. Sjekklisten er ikke obligatorisk, men det anbefales sterkt at søkere fyller den ut som vedlegg, siden sjekklisten vil gi søkere gode tips og råd om bærekraftige løsninger for planlegging, realisering og drift av ulike anlegg.  

Mange fylker og kommuner har kommet et godt stykke på vei med bærekraftsarbeid, i tråd med nasjonale forventninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 om å basere planarbeid på FNs bærekraftsmål. Det er likevel stor forskjell på hvordan ulike kommuner og fylker tolker handlingsrommet de har til å legge føringer om at bærekraftsmålene i forvaltningsrollen, pga. mangel på bærekraftsfokus i oppdragsbrevene. 

Tydeligere krav og fremheving av bærekraft som del av tilskuddsordningene fra nasjonale myndigheter kan være en viktig del av virkemidlene som det offentlige, inkludert kommunesektoren, benytter for å styrke fokuset på bærekraft. 

Vi tar ikke til orde for å kutte i tilskudd, men for å bistå og styrke føringer for å tydeliggjøre viktige arbeid som pågår og planlegges for en bærekraftig utvikling. 

Les også: 

Blogg om hvordan bærekraft lønner som for ideelle organisasjoner