Blogg: Merverdiavgift på forsikringsvilkår ved korttidsutleie eller leasing av bil – hva gjelder?

Her gir vi deg oversikten over gjeldende regelverk, og unntakene som påvirker om forsikringspremiene er avgiftspliktige ved leasing eller korttidsleie.

Som rådgiver og revisor for bilbransjen får vi ofte henvendelser knyttet til merverdiavgift (mva) på forsikringer ved utleie og leasing av bil. Som hovedregel er forsikringspremier unntatt fra merverdiavgiftsplikten, med unntak av ved kortidsutleie eller leasing. Er enkelte vilkår oppfylt kan imidlertid forsikringene faktureres uten mva, også i disse tilfellene. Basert på en sak fra Skatteklagenemnda belyser vi under hvilke muligheter du som utleier har for å fakturere forsikringen uten mva.

 

Utgangspunkt og problemstilling

Når ulike forsikringer tilbys i forbindelse med utleie av bil, så vil den avgiftsmessige behandlingen avhenge av om forsikringen anses som en selvstendig tjeneste. Blir vederlaget unntatt fra merverdiavgift etter reglene om formidling av forsikringstjenester, eller anses tjenesten som en integrert del i selve bilutleien og inngår med det i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift knyttet til bilutleien? Vår erfaring er at reglene er kompliserte og at det også praktiseres ulikt ved ulike skattekontorer.

 

Spesialregel for ansvarsforsikring ved leasing

Det framgår av mva-forskriftens at ved leasing av motorkjøretøy skal ikke leasingselskapets kostnader til ansvarsforsikring inngå i beregningsgrunnlaget for mva. Det betyr at leasingselskapet kan fakturere dette uten mva. Bestemmelsen gjelder imidlertid kun ved leasing, og ikke ved korttidsutleie. Ved kortidsutleie vil ansvarsforsikring normalt inngå i leieprisen, og det beregnes dermed mva på vederlaget. Selv om ansvarsforsikringen i dette tilfelle skulle være spesifisert vil den måtte faktureres med mva.

Denne bestemmelsen innebærer imidlertid ikke at det alltid skal beregnes mva på kaskoforsikring. Ofte vil leasingselskapet tilby en forsikring, slik at kunden får en samlet faktura på for eksempel leasing, drivstoff, service og forsikring. Det vil imidlertid ofte kunne være slik at leasingselskapet kun formidler forsikringen på vegne av et forsikringsselskap, og kunden vil ofte selv kunne velge en annen forsikring. Her kan det imidlertid være vanskelig å trekke grensen.

 

Viktige avklaringer fra Skatteklagenemnda

I en sak fra 2018 kom Skatteklagenemda med noen viktige avklaringer knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av forsikringer som tilbys i forbindelse med bilutleie.

Spørsmålet i den aktuelle saken var om en forsikringspremie for selvrisiko (redusert egenandel ved kollisjon), gjerne benevnt som CDW (Collision Damage Waiver) og TP (Theft Protection), skulle inngå i merverdiavgiftsgrunnlaget ved kortidsutleie av en bil, eller om utleier skulle anses å drive med formidling av forsikringstjenester. Etter en konkret vurdering konkluderte Skatteklagenemnda med at forsikringen måtte anses som en selvstendig tjeneste, og at skattepliktige drev med formidling av forsikringstjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Sentrale momenter som underbygget konklusjonen, var blant annet at:

  • Er forsikringen frivillig eller obligatorisk?
  • Er den forsikringen spesifisert i avtale og faktura?
  • Er utleier registrert som agent for forsikringsselskapet?
  • Er leietaker forsikringstaker i forsikringsavtalen?

Skatteklagenemnda la også til grunn at det innenfor forsikringsformidling er vanlig at forsikringspremien betales til forsikringsformidleren fremfor direkte til forsikringsselskapet. Det forhold at forsikringspremien overføres på en egen klientkonto hos utleier kan derfor ikke tas til inntekt for at forsikringen anses som en integrert del av bilutleien.

 

Konkret vurdering

Som illustrert i eksempelet over må utleier, på bakgrunn av momentene som fremgår av saken fra Skatteklagenemnda, foreta en konkret vurdering av hvorvidt forsikringen som tilbys anses som en selvstendig tjeneste eller om tjenesten skal anses som en integrert del i selve bilutleien.

Slik vurderer du konkrete enkelttilfeller: Har du behov for bistand? BDO har erfaring og kunnskap på området. Ta kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor dersom du ønsker rådgivning eller hjelp til å vurdere konkrete tilfeller.

 

Vurderer du firmabil? Da kan denne artikkelen være nyttig.