Blogg: Merverdiavgiftsbehandlingen av tjenester levert fra datasentre

Datasenterindustrien er i sterk vekst i Norge og salgsinntektene har økt med 19% årlig siden 2015. Omfanget av tjenester som tilbys har også aktualisert en rekke avgiftsmessige problemstillinger de senere år. 

Et datasenter drifter og huser infrastruktur som servere, leverer datalagring, nettilgang og strøm og kjøling til bruk i produksjonen av datatjenester. Forenklet kan det sies at de fleste datasentre leverer hovedsakelig datakraft- og tjenester til kunder gjennom senterets eget utstyr, drift av kundens utstyr i datasenteret eller en kombinasjon av dette. Den avgiftsmessige behandlingen kan variere betydelig ut fra hvilken type tjeneste som tilbys og til hvem tjenestene leveres.

 

Omsetning av datakraft og datatjenester (Software as a Service)

Omsetning av datakraft og datatjenester til kunder hjemmehørende i Norge er avgiftspliktig og skal faktureres med 25% merverdiavgift. Disse tjenestene er også omfattet av merverdiavgiftsloven når de omsettes til næringsdrivende eller offentlige institusjoner hjemmehørende utenfor Norge. 

 

Driftstjenester for kundens datautstyr

Drift av kundens utstyr i datasenteret vil som regel omfatte en rekke underliggende tjenester, herunder oppbevaring, montering, vedlikehold, overvåkning og strøm. Omsetning av slike driftstjenester til kunder hjemmehørende i Norge er avgiftspliktig og skal faktureres med 25% merverdiavgift. 

Ved avgiftsbehandlingen av de leverte tjenestene må det skilles mellom avgiftspliktig oppbevaring og unntatt utleie av fast eiendom. Hvis datasenteret leier ut lokaler, det vil si et areal med eksklusiv bruksrett og tilgang for kunden, vil selve utleieforholdet være unntatt merverdiavgift med mindre utleien er omfattet av datasenterets frivillige registrering eller behandles som avgiftspliktig. 

Tjenester som leveres som ledd i utleien skal følge avgiftsbehandlingen av utleieforholdet. Eksempelvis vil strøm normalt anses som levert som ledd i utleien, men kraftleveranser utover det som er naturlig i et leieforhold (belysning og oppvarming), anses som en separat avgiftspliktig ytelse. I realiteten etterspør ikke kundene selve lokalene, men heller de tjenestene som lokalene gir tilgang til. Leieaspektet knyttet til den faste eiendommen der aktiviteten utøves anses da underordnet adgangen til øvrige tjenester som tilbys, og normalt vil man da ikke snakke om utleie av fast eiendom til slike kunder.

 

Driftstjenester til kunder hjemmehørende utenfor Norge

Avgiftsbehandlingen av driftstjenester til kunder hjemmehørende utenfor Norge kan være utfordrende. Leveransen kan omfatte både stedbundne og fjernleverbare tjenester, samt utleie av lokaler, og dette vil styre hvorvidt datasenteret skal fakturere den utenlandske kunden med 25% merverdiavgift, 0% merverdiavgift eller behandle tjenesten som unntatt merverdiavgift. Avgiftsbehandlingen ved fakturering må da splittes opp for den enkelte tjeneste.

I utgangspunktet vil oppbevaring av kundens utstyr være en avgiftspliktig stedbunden tjeneste som skal faktureres med 25% merverdiavgift. Det samme vil gjelde for tilhørende tjenester som ikke kan fjernleveres til mottaker, for eksempel montering og vedlikeholdstjenester som må leveres der utstyret oppbevares og elektrisk kraft. Utenlandske kunder som ikke er registrert for merverdiavgift i Norge må da søke avgiften tilbakebetalt gjennom refusjonsordningen. 

Fjernleverbare tjenester, det vil si tjenester hvor utførelsen ikke, eller vanskelig, kan knyttes til et bestemt sted, skal behandles som avgiftspliktige tjenester med 0% merverdiavgift. Eksempler på dette kan være fjernovervåkning av drift og vedlikehold av software eller hardware over nett. Plasseringen av kundens server på tjenesteyters eiendom medfører ikke i seg selv at alle tjenestene datasenteret leverer er stedbundne. Det må gjøres en konkret vurdering av de enkelte tjenester som leveres.

I driftsavtaler med utenlandske kunder vil utstyr importeres til Norge og merverdiavgift skal beregnes og betales på tollverdien. I noen tilfeller vil det være datasenteret som står som deklarert mottaker og ansvarlig for merverdiavgiften på innførselen, uten å være vareeier. I bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skattedirektoratet i 2012 (BFU 25/12) uttales det at innførselen av utstyret vil være en nødvendig forutsetning for oppfyllelse av driftsavtalen, og påløpt merverdiavgift ved innførsel vil være fradragsberettiget. 

 

Særlig om datasentertjenester levert i forbindelse med utvinning av kryptovaluta

Skattedirektoratet har i fellesskriv av 17. april 2018 lagt til grunn at utvinning (mining) av kryptovaluta vil utgjøre tjenester som omfattes av unntaket for finansielle tjenester etter Merverdiavgiftsloven § 3-6. Det må her trekkes en grense mellom tjenester levert fra datasentre som omfattes av unntaket og øvrige avgiftspliktige tjenester som leveranse av datakraft, oppkobling, strøm, oppbevaring med videre.

Avgiftsunntaket kan komme til anvendelse der datasenteret leverer tjenester som kan anses særskilte, spesifikke og vesentlige for utvinning av kryptovaluta. Kontrakter om levering av datakraft, samt de underliggende tjenestene som er nødvendige for å levere datakraften hvor leverandøren ikke har ansvar eller risiko for resultatet av operasjonene, vil ikke omfattes av unntaket. Omsetning av datakraft med eget utstyr eller gjennom drift av kundens utstyr er dermed en avgiftspliktig ytelse.

 

Vil du vite mer?

Les mer: Skatt på bitcoin eller annen kryptovaluta: dette må du huske på

Ta kontakt med en av rådigvere her.