Blogg: Ny barnehagelov krever ny organisering av private barnehager

Tidligere i år vedtok Stortinget endringer i barnehageloven som vil få konsekvenser for blant annet organiseringer av dagens barnehager. Endringene gjelder allerede fra 1. januar 2023. Siden det tar tid å gjennomføre en omstrukturering er det viktig at du sørger for at din barnehagevirksomhet er i tråd med det nye regelverket så tidlig som mulig. Her gjennomgår vi de sentrale endringene og våre viktigste sjekkpunkter! 

 

Krav om selvstendig rettssubjekt

Etter de nye reglene er det krav om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt som leverer fullstendige regnskap. For mange vil dette medføre et krav om omstrukturering av virksomheten. Et selvstendig rettssubjekt vil være et aksjeselskap, samvirkeforetak, stiftelse, lag eller lignende. Hvert rettssubjekt skal ha et eget organisasjonsnummer. 

 

Forbud mot at barnehager eier eller driver annen virksomhet

Etter de nye reglene vil det være forbud mot at barnehagen eier eller driver annen virksomhet som ikke har nær tilknytning til barnehagedriften. For å være i tråd med det nye regelverket må slik virksomhet derfor overføres til eget rettssubjekt. Dette vil for eksempel gjelder kurs som selges til andre, utleie av personell og utleie av lokale. Tilleggsvirksomhet som er nært knyttet til barnehagevirksomheten og utgjør en mindre del av den totale virksomheten, kan fremdeles ligge i samme juridiske enhet som barnehagen. 

Forslag til forskrift som avgrenser hvilke virksomhet som kan og ikke kan drives innenfor barnehagens rettssubjekt er sendt på høring, med høringsfrist 13. oktober 2022. Det er blant annet foreslått at kurs og utleie utenfor barnehagens åpningstid unntas fra forbudet, mens utleie av personell foreslås å ikke unntas. 

 

Meldeplikt

Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet hvis barnehagen skal legge ned, skifte eier eller gjør andre organisatoriske endringer. Meldingen skal gis før endringen skjer. 

 

Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank

Fra og med 1. juli i år ble det forbud mot at private barnehager kunne ta opp lån på andre måter enn i bank. Det er gjort unntak for eksisterende lån etablert før 1. juli 2022 og kortsiktig lån med forfall innen ett år som tas opp i forbindelse med den daglige driften. 

 

Pass på momsen

Når omstruktureringen innebærer at fast eiendom flyttes fra et organisasjonsnummer til et annet, kan det utløse krav om tilbakebetaling av merverdiavgift som barnehagen tidligere har fått refundert. Det samme gjelder dersom ny organisering innebærer at eiendommen der barnehagen drives ikke lenger ligger i samme juridiske enhet som barnehagedriften. 

Krav om tilbakebetaling av avgift som følge av omorganiseringer kan ofte unngås ved at det inngås en såkalt justeringsavtale. Ved omorganisering av barnehagevirksomhet, er det en risiko for at en justeringsavtale ikke fjerner tilbakebetalingskravet. Har din barnehagevirksomhet nye bygg eller gjort større påkostninger de siste årene, kan det potensielt utgjøre store beløp i merverdiavgift. Det gjelder både der eiendom flyttes fra et organisasjonsnummer til et annet og der omorganiseringen medfører utleie av eiendom til barnehagedriften. 

Et godt råd er derfor å starte tidlig med å kartlegge mulige mva-forhold ved omorganiseringen, ha en god dialog med kommunen om godkjenning av de nye barnehageenhetene og snakk gjerne med oss i BDO Advokater om hvordan avgiften best kan håndteres i selve omorganiseringen og i den videre driften.

 

Unntak for mindre barnehager

Unntatt fra de nye reglene er barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier:

 • ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn
 • familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller
 • én åpen barnehage

 

Ikke glem dette!

 • Dersom barnehagen eier fast eiendom, må du være oppmerksom på dokumentavgiften. Overdras barnehagevirksomhet med tilhørende eiendom til selskap som tingsinnskudd vil overføringen av grunnbokshjemmelen utløse dokumentavgift. Overføring av grunnbokshjemmel ved fusjon og fisjon er unntatt dokumentavgift og tinglysingsgebyr. I tillegg må du påse at forhold knyttet til lån og festekontrakter blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
 • Tjenesteyting mellom konsernselskap skal foregå på markedsmessige vilkår – husk å opprette konserninterne avtaler om kostnadsdeling, viderefakturering og nærstående-handel. Det er foreslått at avtaler med nærstående skal behandles i samsvar med aksjeloven § 3-8 dersom handelen overstiger 50 000 kroner per år. 
 • Forholdet til ansatte skal ivaretas i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Dersom ansatte flyttes fra et selskap til et annet vil dette være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Den ansatte har rett til informasjon og reservasjonsrett. Husk også på arbeidstakers individuelle rettigheter, slik som tariffavtaler og pensjonsordninger, i forbindelse med overdragelsen. 
 • Om virksomhetene skal dele ansatte mellom ulike barnehager, vil det bli ansett å være utleie av personell. Etter de nye reglene vil dette komme inn under reglene om «annen virksomhet» og ikke kunne ligge i samme juridiske enhet som barnehagen. Dette er viktig å være oppmerksom på ved valg av selskapsstruktur. 
 • Avklar tidlig med avtaleparter og leverandører og sjekk ut «change of control»-klausuler. Det kan for eksempel være krav om forhåndssamtykke fra kontraktsmotpart i forbindelse med endringer i eierstruktur. 
 • Undersøk om det er noen rettigheter, lisenser eller andre offentlige godkjenninger som må overføres. 
 • Langsiktige lån hos andre enn finansforetak må overføres til nye rettssubjekter. 
 • Selskapet vil som regel få nytt organisasjonsnummer ved slike omorganiseringer, og det bør avklares hvilke konsekvenser dette får for selskapet. 

Vi i BDO Advokater bistår flere barnehager med omstrukturering med hensyn til det nye regelverket. Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere!