1:
 • Barnehagehåndboka

Barnehagehåndboka

Flere barnehageeiere, ansatte, tillitsvalgte og foreldre har behov for kompetanse og informasjon om hvordan barnehagers økonomi bør håndteres. BDO har i regi av Trollsteinen barnehage SA bistått i utarbeidelsen av en håndbok i økonomistyring som skal bidra til trygghet for og forståelse av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir benyttet på best mulig måte.

Arbeidet med håndboken er initiert av Trollsteinen barnehage SA, med støtte av Solvang barnehage SA. Håndboken er utarbeidet av BDO, Trollsteinen Barnehage SA, Solvang barnehage og referansegrupper bestående av daglige ledere i barnehager og personer med relevant fagkompetanse.

 

Barnehagehåndboka-forsiden

 

Sikre videre drift

Formålet med håndboken er å sikre at ideelle, foreldreeide og andre barnehager uten formål om fortjeneste fortsatt kan driftes i fremtiden, uten å måtte være del av større eierstruktur. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Håndboken vil også bidra til kompetanseutvikling om barnehagedrift for tillitsvalgte, slik at disse kan utøve sin medbestemmelsesrett på en hensiktsmessig måte. 

 

Gir kommuner kunnskap

Ideelle, private barnehager er i mange kommuner avgjørende for at kommunen skal oppfylle lovkravene om å tilby barnehageplass til samtlige i barnehagealder i kommunen. Kommunene vil derfor være tjent med å bidra til god planlegging i ideelle barnehager. Dette kan de gjøre gjennom å sette seg inn i barnehagenes økonomi og behov for forutsigbarhet knyttet til tilskudd fra kommunen, samt strategiske beslutninger og prioriteringer i kommunen som påvirker de ideelle barnehagene. God dialog mellom kommuner og ideelle barnehager om disse temaene vil være en fordel for begge parter. Håndboken vil derfor kunne gi kommuner viktig og nødvendig kunnskap om ideelle barnehagers drift og utfordringer.

 

Hva som inngår i god økonomistyring

Håndboken gjennomgår flere relevante tema som er sentrale for god økonomistyring. Relevante inntektskilder for private barnehager, samt hvordan disse blir estimert og hvordan de kan variere blir gjennomgått. Påfølgende gjennomgås personalkostnader, driftskostnader og investeringer samt hva som kreves i barnehagen som arbeidsgiver. Disse utgjør relevante faktorer i gjennomgangen av god økonomistyring og hvordan barnehager bør tenke og handle i utøvelsen av god økonomistyring. Håndboken gir også informasjon om sentrale lover og regler som ideelle barnehager må forholde seg til og hvordan barnehagers regnskap skal og bør utformes og rapporteres. Samlet skal håndboken gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig.  

Håndboken selges av Trollsteinen Barnehage SA, og kan bestilles her.

 

Endringer i regelverk for private barnehager

Regelverket private barnehager forholder seg til er i stadig endring. Det gjøres derfor årlige vurderinger av behov for å oppdatere Barnehagehåndboka, i tillegg til at relevante endringer publiseres på denne siden. Vi skiller mellom regelverksendringer som medfører at tekst i Barnehagehåndboka er ukorrekt og årlige endringer i tilskuddssatser som er brukt som regneeksempler i håndboka. I tillegg opplyser vi om en rekke arbeid som pågår, som kan føre til endringer i regelverk i nær fremtid. 

 

Endringer som medfører at tekst i håndboka er ukorrekt:

Listen under viser endringer som medfører at informasjon i Barnehagehåndboka (publisert 11. oktober 2021) er ukorrekt. Sidetall i håndboka er oppgitt i parentes.

 • Kap. 2.2.1 Kommunens beregning av ordinært driftstilskudd: Kostnadsgrunnlag for beregning (s. 16).
  • Endring i pensjonspåslag i driftstilskudd til private barnehager fra 13 til 10 prosent. Enkeltstående ordinære barnehager går under en skjermingsordning hvor påslaget er 12 % i 2022 og 11 % i 2023 og 10 % fra og med 2024. 
 • Kap. 2.2.3 Andre tilskudd man kan søke på eller andre utgifter man kan få refundert: Søknadsordning ved vesentlig høye pensjonsutgifter (s. 19)
 • Kap. 2.2.2 Kapitaltilskudd (s. 18). 
 • Kap. 2.4.3 Tolkninger av lovens krav (s.23).
  • Utdanningsdirektoratet har tatt over ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene, fra 1. januar 2022. Les mer her.

 

Endringer i nasjonale tilskuddssatser brukt i regneeksempler:

I tillegg er det brukt nasjonale satser i regneeksempler gjennom Barnehagehåndboka. Disse satsene er oppdatert i 2022. 

 • Nasjonale satser for driftstilskudd, kapitaltilskudd og pensjonstilskudd for 2022 kan leses her. Udir har også en oversiktsside som kan være nyttig.
 • Foreldrebetaling: Makspris per måned reduseres fra 3315 kroner til 3050 kroner, gjeldende fra 01.08.2022. Les mer her.

Endret sats for kapitaltilskudd er også endret nasjonal sats, denne er inkludert over fordi de er nevnt eksplisitt i håndboka. 

 

Pågående arbeid som kan medføre endringer i nær fremtid:

Det pågår også flere arbeid som kan medføre endringer i lov og forskrift i tiden fremover. Listen under er ikke uttømmende.

 • Proposisjon til Stortinget om endringer i barnehageloven. Les mer her. I proposisjonen foreslås følgende endringer:
  • Fra 01.07.2022: 
   • Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak
   • Endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven
  • Fra 01.01.2023:
   • Krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt
   • Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal være samlet
   • Forbud mot å drive annen virksomhet i rettssubjektet som driver godkjent barnehagevirksomhet
   • Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer
 • Utredning om finansiering av private barnehager, herunder mulighet for lån i Husbanken. (Høringsnotat om Storeberget-utvalgets rapport «Du er henta!»). Høringsfrist 01.10.2021. Les mer her.
 • Endringsforslag i vedtatt statsbudsjett:
  • Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer. (Anmodningsvedtak 42)
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester. (Anmodningsvedtak 42)
  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester. (Anmodningsvedtak 43)
  • Stortinget ber regjeringen i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, og utrede hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner. (Anmodningsvedtak 44)
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd. (Anmodningsvedtak 45)
 • Arbeid med ny strategi for barnehagene frem mot 2030. Strategien har tre sentrale tema: 1) inkludering og deltagelse, 2) kompetanse og bemanning og 3) styring og finansiering. Strategien vil være klar høsten 2022. Les mer her.

Det kan også være relevant for barnehager å følge med på tolkningsuttalelser til lovverk. Disse holder Udir oversikt over her.