Blogg: Nye kompensasjonsordninger for kultursektoren

Regjeringen lanserte nye kompensasjonsordninger for kultursektoren som følge av innstrammingene som ble annonsert før jul. I denne bloggen vil disse kompensasjonsordningene presenteres, og gi en veiledning på hvordan du går frem for å søke støtte.

Denne bloggen ble oppdatert 08.03.2022

Regjeringen har bestemt å sette av til sammen 1,7 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet, hvorav 1,1 milliarder går til støtteordninger for kultur og 600 millioner går til idrett og frivillighet. Denne bloggen ble først publisert 17.12.2021, men har blitt oppdatert i henhold til gjeldende regler for kompensasjonsordninger i kultursektoren.

 

Kultur 

De 1,1 milliarder kronene som går til kultur er fordelt på fire poster. Stimuleringsordningen dekker kostnader ved å gjennomføre et arrangement, mens kompensasjonsordningen gir kompensasjon for tapte inntekter.

Stimuleringsordningen skal bidra til at kulturaktører skal kunne gjennomføre arrangementer innenfor smittevernregler, mens kompensasjonsordningen skal kompensere for tap når et kulturarrangement har blitt stengt, avlyst eller nedskalert på grunn av smittevernregler: 

1.    Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer (400 millioner kroner)

 • Ordningen gjelder fra 1. november 2021 frem til 28. februar
 • Dekningsgraden vil være 70% av tapt inntekt
 • Ordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på grunn av tapt omsetning, beregnet ut fra gjennomsnittsomsetning fra årene 2017-2019
 • Ordningen endres til at det ikke vil være adgang for arrangørene å gå med overskudd som følge av ordningen, med mindre dette overskuddet brukes til å betale lønn resten av året. Det vil heller ikke være mulig for arrangørene eller underleverandørene å ta utbytte eller å skru opp lønnsnivået

2.    Stimuleringsordningen for kulturlivet (300 millioner kroner)

 • Ordningen vil være gjeldende for arrangementer fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022
 • Ordningen er, til forskjell fra kompensasjonsordningen, ikke rettighetsbasert, men vurderes ut fra en helhetsvurdering 
 • Gjeninnføres for øvrig med de samme rammer som gjaldt tidligere

3.    Midler til fordeling mellom eksisterende virkemiddelapparat

 • 300 millioner kroner er satt av til denne posten
 • Fordeles på allerede eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde
 • Det er ikke ennå avklart hvilke konkrete virkemiddelapparat som vil motta dette

4.    Musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger (100 millioner kroner)

 

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen har gjeninnført støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 til ut juni 2022. Ordningen gjeninnføres tilnærmet som før. Målgruppen vil være arrangør/medarrangør av slike arrangementer som i tidligere perioder.

Kravet om forventet antall besøkende på minst 200 personer på arrangementer settes ned til 100 personer, slik at ordningen blir bedre tilpasset til dagens situasjon.

Tilskudd etter ordningen vil gis til store publikumsåpne arrangementer av nasjonal/regional verdi som er avlyst eller nedskalert som følge av råd og pålegg fra myndighetene i forbindelse med pandemien. Maksimalt tilskuddsbeløp foreslås å bli på maksimalt 60% av faktisk underskudd som følge av avlysning eller nedskalering.

Forskjellen mellom denne støtteordningen og kompensasjonsordningen nevnt over, er blant annet at målgruppen for denne ordningen er arrangører/medarrangører av publikumsåpne arrangement i hele perioden, herunder messer, fagmesser, tivoli og matfestivaler med flere. Arrangementet må også ha vært planlagt før 1. oktober 2021.

Det er nå åpnet en søknadsportal for støtteordningen på nettsidene til Innovasjon Norge. Det er også presisert hvilke frister som gjelder for søknad om støtte:

 • 30. april for arrangement i perioden 1. desember 2021-31. mars 2022.
 • 15. juni for arrangement i perioden 1. april-30. juni 2022.

Innholdskravene til søknaden er beskrevet på nettsidene til Innovasjon Norge, hvor det blant annet kreves prosjektbeskrivelse med egen vurdering av verdien arrangementet tilfører, og årsak til avlysning/nedskalering.

 

Idrett og frivillighet

Regjeringen har tidligere anbefalt å avlyse idrettsarrangementer. Det er derfor satt av 600 millioner til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forteller at denne summen vil kunne økes dersom det skulle være behov for det. 

I denne omgangen vil det ikke være forskjell i dekningsgraden mellom arrangementer som blir avlyst og arrangementer som blir nedskalert. Dekningsgraden settes til 70%, med forbehold om at dekningsgraden for avlyste arrangementer kan settes til 50% dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Ordningen vil gjelde fra 8. desember 2021.

Dersom du ønsker å lese mer om statens støtteordninger innen næringslivs- og kulturlivet, ligger dette tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Vi i BDO vil holde oss oppdatert på myndighetenes tiltak og kompensasjonsordninger, og publisere oppdatert informasjon om dette når disse ordningene er nærmere presisert og vedtatt i stortinget.