Blogg: Nye rapporteringskrav om likestilling og diskriminering

Fra og med regnskapsåret 2020 gjelder nye krav om redegjørelse for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering. Vet du om ditt foretak er omfattet og hva som kreves?

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Med virkning fra 01.01.20 trådte det i kraft endringer i likestillings- og diskrimineringsloven. Endringene konkretiserer hvilke plikter foretakene har til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. I tillegg er hjemmelen for et foretaks plikt til å rapportere om likestilling og diskriminering flyttet fra regnskapsloven til likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a.

Redegjørelsen for likestilling og diskriminering skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig dokument. Dersom redegjørelsen gis i et annet dokument, og foretaket har plikt til å utarbeide årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig. 

Detaljene knyttet til innhold i redegjørelsen er omfattende. Mer informasjon kan finnes blant annet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufdir har blant annet utarbeidet en utfyllende eksempelmal som gir en god oversikt.

 

Hvem er omfattes av redegjørelsesplikten?

Alle arbeidsgivere er i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 26 pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Redegjørelsesplikten i henhold til § 26 a er imidlertid begrenset til følgende arbeidsgivere:

  • Alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse.
  • Private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.
  • Arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Det er viktig å merke seg at det er antall ansatte og ikke antall årsverk som er styrende for redegjørelsesplikten. Videre er det slik at redegjørelsesplikten følger den juridiske enheten og bare knyttes opp mot antall ansatte, noe som blant annet medfører følgende:

  • Redegjørelsesplikten er lik for små foretak som nevnt i regnskapsloven § 1-6 og øvrige foretak.
  • Redegjørelsesplikten gjelder ikke på konsernnivå, kun for hvert enkelt foretak.

 

Hva er fristen for redegjørelse?

For regnskapspliktige med plikt til å utarbeide årsberetning, er rapporteringsfristen knyttet opp mot fristen for fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen. Dette medfører at aller siste frist for et foretak med ordinært regnskapsår er 30. juni (jf. regnskapsloven § 3-1). 

Vi legger til grunn at det samme gjelder for regnskapspliktige som ikke har plikt til å utarbeide årsberetning, selv om dette ikke er angitt direkte i regelverket. 

Det er ikke tilstrekkelig å henvise i årsberetningen til at det vil komme en redegjørelse på et senere tidspunkt; redegjørelsen må faktisk være utarbeidet.