Blogg: Nye regler for utleievirksomheter: Kan risikere overtredelsesgebyr fra nyttår

Den nye godkjenningsordningen for bemanningsforetak (virksomheter som har utleie til formål) trer i kraft 1. januar 2024. Da risikerer disse overtredelsesgebyr ved brudd på innleiereglene. 

Godkjenningsordningen vil ikke bare innebære nye plikter for bemanningsforetak, men også utvide Arbeidstilsynets myndighet. Brudd på reglene kan i ytterste konsekvens medføre overtredelsesgebyr opp mot 1,7 millioner (15 ganger folketrygdens grunnbeløp), og arbeids- og inkluderingsministeren ber Arbeidstilsynet om å prioritere tilsyn med at virksomhetene etterlever vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Alle virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidskraft (bemanningsforetak), skal være registrert som bemanningsforetak i dagens registreringsordning. Fra 1. januar 2024 vil denne registreringsordningen gjøres om til en godkjenningsordning med et register over godkjente bemanningsforetak. Formålet er å luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

 

Plikter etter den nye godkjenningsordningen

Den nye godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetak må være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig utleievirksomhet. Vilkår for godkjenning er at virksomheten:

  • oppfyller vilkårene for registrering og garanti, og kravet om fast representant hvis bemanningsforetaket er utenlandsk uten fast forretningssted elle hjemsted i Norge,

  • oppfyller kravet om vernetjeneste etter arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7,

  • har skriftlige arbeidsavtaler som fastsatt i arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten,

  • har rutiner som skal sikre at reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak oppfylles, og

  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Virksomheten må også sørge for at pålagte registreringsplikter i Enhetsregistret, Foretaksregistret, Merverdiavgiftsregisteret og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret er oppfylt. Endelig må virksomheten oppfylle pålagt opplysningsplikt i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6 om oppdragstakere og arbeidstakere.

Arbeidstilsynet skal føre register over godkjente bemanningsforetak, samt over de som har søknad til behandling eller ikke har fått innvilget søknad om godkjenning. Bemanningsforetak som inngår i registeret vil dermed stå oppført med enten status som godkjent, søknad under behandling eller ikke godkjent. Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

Godkjente virksomheter skal hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Videre skal godkjente virksomheter hvert tredje år sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Dersom virksomheten unnlater å oppfylle disse to pliktene, kan godkjenningen tilbakekalles.

Dersom det gjøres endringer i bestemmelser som ligger til grunn for vilkårene for godkjenning, eller det fastsettes nye vilkår, vil endringene også gjelde for virksomhet som allerede er godkjent. Arbeidstilsynet kan i så tilfelle innhente dokumentasjon på at nye vilkår er oppfylt.

Der det gjøres endringer i virksomheten av betydning for vilkårene for godkjenning, plikter virksomheten å melde endringen til Arbeidstilsynet sammen med dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt. Dersom virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, vil Arbeidstilsynet sette frist for å rette opp forholdene, og trekke tilbake godkjenningen dersom pålegget ikke oppfylles.

 

Brudd på reglene kan straffes med overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vil ha myndighet til å føre tilsyn med den nye godkjenningsordningen, samt gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak som ellers er nødvendig for gjennomføring av forskriften. Dette innebærer en utvidelse av Arbeidstilsynets kompetanse sammenlignet med i dag, ved at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med – og sanksjonere mot – brudd på plikten for bemanningsforetak til å være godkjent. Utvidelsen innebærer at Arbeidstilsynet også kan benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel. Brudd på reglene kan i ytterst konsekvens medføre overtredelsesgebyr opp mot 1,7 millioner (15 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Her er det verdt å være oppmerksom på at arbeids- og inkluderingsministeren har bedt Arbeidstilsynet om å prioritere tilsyn med at virksomhetene etterlever vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak, se nyhetsvarsel fra regjeringen.

 

Ikrafttredelse og overgangsordning

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024. Overgangsordningen innebærer at innleie også er tillatt fra virksomhet som har søknad om godkjenning til behandling i perioden 1. januar 2024 til 31. mars 2024.

 

Usikker på om din virksomhet er berørt av den nye godkjenningsordningen?

Arbeidsmiljøloven skiller mellom virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, og virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie (såkalte «produksjonsbedrifter»), jf. arbeidsmiljøloven § 14-13. Det er virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) som omfattes av den nye godkjenningsordningen.

Det er viktig å skille mellom disse bestemmelsene blant annet fordi vilkårene for innleie fra bemanningsforetak er strenge (og enda strengere etter 1. april 2023), mens det ved innleie fra produksjonsbedrifter ikke er noen begrensninger, så lenge virksomheten regnes som en produksjonsbedrift i lovens forstand). Det er de førstnevnte tilfellene – innleie fra bemanningsforetak – som omfattes av den nye godkjenningsordningen og de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april 2023.

Dersom din virksomhet driver med utleie, anbefaler vi at dere foretar en vurdering av om virksomheten blir berørt av disse regelendringene, herunder om virksomheten er en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak i arbeidsmiljølovens forstand.  

For mer informasjon om nedslagsfeltet for de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april 2023, kan dere lese denne bloggen, se https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/mange-blir-beroert-av-de-skjerpede-innleiereglene-som-trer-i-kraft-1-april-er-du-en-av-dem.