Blogg:

Mange blir berørt av de skjerpede innleiereglene som trer i kraft 1. april, er du en av dem?

08. mars 2023

Marita Blom, Advokat, BDO Advokater |

Tre personer snakker sammen foran en lastebil

 

De nye innleiereglene vil naturlig få store følger for virksomheter som driver med inn- eller utleie av arbeidskraft, men nedslagsfeltet er større enn hva mange tror. Også mulighetsrommet for å skaffe arbeidskraft snevres inn. 

 

Innledning 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at en arbeidstaker skal ansettes fast og direkte hos arbeidsgiver. Innleie er et unntak fra denne hovedregelen, og fra 1. april 2023 vil adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak snevres inn. 

Nedslagsfeltet for de nye arbeidsrettslige innleiereglene er større enn hva mange tror. Det er ikke bare de tradisjonelle bemanningsforetakene som Manpower og Adecco ol. som rammes. Dersom din virksomhet driver med inn- eller utleie og virksomheten ikke anses som en produksjonsvirksomhet i arbeidsmiljølovens forstand, vil din inn- eller utleievirksomhet omfattes av de nye, skjerpede innleiereglene. Dette vil i praksis bety at mulighetsrommet for å skaffe arbeidskraft snevres inn. Dette gjelder også ved inn- og utleie innad i et konsern. I denne artikkelen redegjør arbeidsrettsavdelingen i BDO Advokater for hvem som omfattes og ikke omfattes av de nye innleiereglene, og hva som gjenstår av mulighetsrom med tanke på å skaffe arbeidskraft. Vi vil også redegjøre for hva som er risikoen og konsekvensene ved ulovlig innleie, samt hva regelendringene betyr for din virksomhet. 

Dersom du ønsker å vite hva som er de nye innleiereglene, kan du lese om dette i vår tidligere blogg

 

Hvem omfattes – og hvem omfattes ikke – av de nye innleiereglene? 

Arbeidsmiljøloven skiller mellom innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie (såkalte «produksjonsbedrifter»), jf. arbeidsmiljøloven § 14-13.

Det er viktig å skille mellom disse bestemmelsene blant annet fordi vilkårene for innleie fra bemanningsforetak er strenge (og enda strengere etter 1. april 2023), mens det ved innleie fra produksjonsbedrifter ikke er noen begrensninger (så lenge virksomheten regnes som en produksjonsbedrift i lovens forstand). Det er de førstnevnte tilfellene – innleie fra bemanningsforetak – som omfattes av de nye innleiereglene. Her er det imidlertid mange som trår feil. Mange bedriftsledere tror at deres virksomhet ikke er et bemanningsforetak fordi virksomheten ikke er registrert som det. Eller lederen vurderer ikke at virksomheten er et bemanningsforetak fordi lederen tror at det kun er de tradisjonelle bemanningsforetakene slik som Manpower og Adecco ol. som er bemanningsforetak. Så enkelt er det imidlertid ikke. 

Arbeidsmiljøloven er bygd opp slik at dersom vilkårene for innleie fra produksjonsbedrift ikke er til stede, vil utleien fra virksomheten bedømmes etter reglene for bemanningsforetak. Hvorvidt utleien fra en virksomhet har grunnlag arbeidsmiljøloven § 14-13 (innleie fra produksjonsbedrift), må avgjøres på grunn av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-13: 

 • For det første kreves at den utleide er fast ansatt i utleieselskapet. 
 • For det andre må utleien skje innenfor de samme fagområder som utleiers hovedbeskjeftigelse. 
 • For det tredje kan ikke utleieaktiviteten omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. 

Selv om disse tre minstevilkårene er oppfylt, vil utleievirksomheten likevel ikke bli regnet som en produksjonsbedrift dersom utleievirksomheten etter en helhetsvurdering anses for å ha utleie til formål. Utleievirksomheten vil da måtte ha grunnlag i de strengere vilkårene for innleie fra bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14-13. 

 

Risiko og konsekvenser ved ulovlig innleie/feilklassifisering

Dersom utleievirksomheten ikke er en produksjonsbedrift etter arbeidsmiljøloven § 14-13 og heller ikke har grunnlag for innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (innleie fra bemanningsforetak), risikerer innleievirksomheten at den innleide ansatte fremmer krav om fast ansettelse og erstatning. I et slikt tilfelle kan det også tenkes at utleievirksomheten risikerer erstatningskrav fra innleievirksomheten – dette må imidlertid avgjøres på grunnlag av rettsforholdet mellom utleie- og innleievirksomheten. 

Når det gjelder konsekvenser fra myndighetene ved brudd på innleieregelverket/feilklassifisering, er det slik at Arbeidstilsynet per i dag fører et register over bemanningsforetakene, og fører tilsyn med at innleie fra bemanningsforetak kun skjer fra virksomhet som er registrert. Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og treffe vedtak som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelsen. Dette innebærer at Arbeidstilsynet per i dag kan benytte sine ordinære virkemidler, dvs. veiledning, tilsyn, pålegg, stans og tvangsmulkt, med unntak av overtredelsesgebyr, ved brudd på plikten til å registrere bemanningsforetaket. Videre innebærer dette at dersom utleievirksomheten i realiteten er et bemanningsforetak og dermed har plikt til å registrere seg, risikerer utleievirksomheten ovennevnte reaksjonsmidler fra Arbeidstilsynet. Her er det også verdt å merke seg at med de nye regelendringene fra 1. april 2023 vil Arbeidstilsynet kunne benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel. 

Ved alvorlige brudd på innleieregelverket kan også innleievirksomhet risikere overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. 

 

Hva gjenstår av mulighetsrom? 

De nye innleiereglene vil som nevnt over i praksis bety at mulighetsrommet for å skaffe arbeidskraft snevres inn. Etter 1. april 2023 vil det være adgang til innleie fra bemanningsforetak ved behov for 

 • vikarer,
 • praksisarbeid, 
 • arbeidsmarkedstiltak, 
 • ved arbeid innen idrett, 
 • etter skriftlig avtale med tillitsvalgte (dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett), 
 • helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester, 
 • og arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Videre kan din virksomhet skaffe arbeidskraft ved å ansette fast eller midlertidig dersom det er grunnlag for det. 

I noen tilfeller kan arbeidskraften innhentes ved hjelp av entrepriseavtaler/tjenestekontrakter, men her må virksomheten være oppmerksom på at det er realiteten som er avgjørende og at grensen mellom innleie og entreprise blir noe justert med de nye innleiereglene. 

Endelig kan det være at behovet for arbeidskraft kan dekkes med en avtale om gjennomsnittsberegning med de ansatte eller/og ved bruk av overtid innenfor lovens grenser. 

 

Hva betyr regelendringene for din virksomhet? 

 • Dersom din virksomhet driver med inn- eller utleie av arbeidskraft, bør virksomheten foreta en vurdering av om de vil bli berørt av de nye, skjerpede innleiereglene. 
 • Innleievirksomheter bør undersøke grunnlaget for innleien, herunder bør innleievirksomheter innhente dokumentasjon fra utleievirksomheten dersom den hevder å være en produksjonsbedrift. 
 • Dersom virksomheten etter en vurdering viser seg å være et bemanningsforetak, må virksomheten registreres som et bemanningsforetak (og etter de nye reglene søke om godkjenning som bemanningsforetak) og følge reglene for bemanningsforetak, herunder likebehandlingsreglene. 
 • Dersom virksomheten allerede er registret som et bemanningsforetak, bør virksomheten sette seg godt inn i de nye innleiereglene og vite hvilke (begrensede) muligheter den har for å leie ut arbeidskraft etter 1. april 2023, se nærmere om de nye innleiereglene her.

Mer innsikt? Se også vårt webinar på temaet – gratis og umiddelbart tilgjengelig etter registrering.