Blogg: Nytt forslag til skattlegging av solceller på din bolig

Finansdepartementet har nylig sendt på høring et forslag til hvordan salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg skal skattlegges. Reglene skal gjelde allerede fra i år, og her kan du lese mer om hva forslaget går ut på. 

Som BDO Advokater har skrevet tidligere, var det usikkerhet rundt skattlegging av inntekten som huseiere med solcelleanlegg får hvis anlegget produserer mer enn boligen forbruker. Skatteetaten gikk den gang ut og forklarte at slike inntekter skulle rapporteres og beskattes. Senere, i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at Skatteetaten ikke skulle beskatte slike inntekter for 2023, og ville komme tilbake til særskilte regler for beskatning i løpet av kort tid. 

Det er ikke antatt å være mange boliger som i løpet av ett og samme inntektsår har så stor strømproduksjon og lite strømforbruk at de vil få netto inntekter på å selge overskuddskraft tilbake til nettet. Det er likevel viktig at det er forutsigbarhet knyttet til skattereglene rundt slike inntekter, spesielt når dette er anlegg som flere og flere boligeiere investerer i. 

Forslaget til slike særregler er nå lagt frem i et høringsnotat fra Finansdepartementet. 

 

Tilnærmet skattefrihet

Finansdepartementet foreslår at det for strøminntekter fra private solcelleanlegg innføres en skattefri beløpsgrense på 10 000 kroner, kombinert med et sjablongfradrag på 15 prosent i overskytende inntekt. 

Dette betyr at hvis man i løpet av ett inntektsår har inntekter på inntil 10 000 kroner, så blir dette ikke beskattet. Hvis man har inntekter som totalt overstiger denne beløpsgrensen, vil kun 85 % av disse inntektene være gjenstand for beskatning. 

I høringsforslaget legger departementet opp til at det skal være en tredjepartsrapportering for disse inntektene. Dette betyr i praksis at kraftleverandører som har inngått avtale om kjøp av overskuddsstrøm fra private solcelleanlegg skal rapportere dette til Skatteetaten. Denne rapporteringsplikten foreslås innført fra og med skatteåret 2025. 

Med den skattefrie beløpsgrensen antar departementet at salg av overskuddsstrøm fra boliger normalt vil bli skattefri. 

 

Hva med hytta?

Hvis du har solcelleanlegg på hytta eller annen fritidsbolig, foreslås det at disse skal få egne skattefrie beløp. Dette betyr at alle fritidsboliger du måtte eie også vil ha 10 000 kroner i skattefrie inntekter, og for det overskytende vil 85 % av dette være gjenstand for skattlegging. Det at fritidsboliger er likestilt med boliger begrunnes av departementet med forenklingshensyn.

 

Omfattes andre eiendommer og virksomhet?

Forslaget om skattefri beløpsgrense gjelder bare for boliger som eieren selv bruker til bolig- eller fritidsformål. Dette medfører for eksempel at strøminntekter knyttet til rene utleieboliger faller utenfor dette forslaget og vil beskattes på vanlig måte. Bygninger som inngår i næringsvirksomhet, eller der produksjonen i seg selv kan anses som virksomhet eller krever konsesjon, faller også utenfor. 

 

Når blir det endelige regelverket klart?

Høringsfristen utløper 14. august 2024, og endelig forslag til regler kommer i statsbudsjettet for 2025 som legges frem i starten av oktober. Det tas sikte på at disse reglene skal gjelde fra og med 2024 – med andre vil de reglene som vedtas i Stortinget i løpet av høsten gjelde for inneværende år.