Blogg: Økt kompetanse om bærekraft i kommunene er startpunktet for målrettet arbeid

FN har anslått at to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål kun kan nås gjennom lokal og regional handling. Det betyr at kommunesektoren er en nøkkelaktør i utviklingen av et bærekraftig samfunn, men kompetanse på bærekraft er en barriere i arbeidet. Vi har tre tips til ledere i kommunesektoren.

 

Økt kompetanse på bærekraft er en kritisk suksessfaktor i kommunene

Det ligger en forventning om at kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging, men de fleste befinner seg fortsatt i en tidlig fase. For å kunne møte de utfordringene offentlig sektor står overfor nå og i fremtiden er det nødvendig å tenke nytt og jobbe målrettet med å øke kunnskapen om bærekraftig utvikling. Dette krever at man har etablert en felles forståelse for bærekraftig utvikling og er i stand til å bryte ned svevende ord og begreper til konkret handling og lokale tiltak. 

I 2021 samlet KS inn informasjon til en samlerapport fra kommunesektoren for å bidra til Norges rapportering til FN på status med bærekraftsmålene. Ifølge rapporten har de fleste kommuner og fylker startet å jobbe med bærekraftig utvikling. Likevel er det mangel på en felles forståelse av hva implementering av bærekraftsmålene i lokal og regional kontekst innebærer. Rapporten peker på at mangel på kompetanse og ressurser, inkludert verktøy og metoder, er en av de viktigste hindringene for kommunesektorens bærekraftsarbeid.

 

Viken fylkeskommune har gitt ansatte et helhetlig kompetanseløft

Som et av flere tiltak for å realisere planstrategien «Veien til et bærekraftig Viken», laget Viken fylkeskommune et bærekraftskurs for ansatte og politikere. De ønsket også å gjøre kurset tilgjengelig for Vikens kommuner.

I tett samarbeid med BDO ble det utviklet en kompetansehevingspakke som inneholdt flere e-læringskurs, webinar og fysiske workshoper for dilemmatrening. Formålet var å utvikle et kompetansehevingsprogram på bærekraft som gir generell kunnskap og forståelse for bærekraftsmålene og deres betydning for Viken-samfunnet samt gi forståelse for hvordan de ansatte selv kunne innlemme og jobbe med bærekraftsmålene i sin arbeidshverdag.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, sier at tiltakene har bidratt til større bevissthet om hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan gjøre kommunesektoren mer bærekraftig.

 

Introduksjonskurs i bærekraft for kommunsektoren er lansert

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. BDO og Viken fylkeskommune har i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) videreutviklet første del av Vikens bærekraftskurs til et introduksjonskurs på bærekraft for alle kommuner.

Kurset gir en introduksjon til hva bærekraftig utvikling betyr og hva de ulike bærekraftsmålene innebærer samt konkrete eksempler på hvordan kommuner over hele landet arbeider med bærekraft. Kurset er gratis og tilgjengelig via KS sine nettsider.

 

Tre tips for å bruke bærekraftskurset godt i din kommune 

Ved å starte med strategisk kompetanseutvikling knyttet til bærekraft, kan kommunal sektor bli bedre rustet til å iverksette bærekraftstiltak som er effektive for samfunnet. 

Her er tre tips til hvordan du som er leder i kommunal sektor kan bruke introduksjonskurset på best mulig måte:  

  • Prioriter tid til å ta introduksjonskurset for dine ansatte. Det er verdt å vurdere med leder-kollegiet om kurset skal være obligatorisk. Dette kan bidra til et grunnleggende kompetanseløft, engasjement og forankring for kommunens videre arbeid med bærekraftige utvikling. 
  • Legg til rette for refleksjon og diskusjon i etterkant. Sett av tid for avdelingen til refleksjon i etterkant. Læringsutbytte blir større gjennom felles refleksjon. Tre spørsmål som kan stilles for å skape refleksjon: Hva leste du? Hva likte du? Hvordan tar skal du ta med deg dette inn i egen arbeidshverdag?  
  • Definer hva som er neste steg. Introduksjonskurset kan være et første trinn for å lage en engasjerende prosess for læring. Det er samtidig viktig å legge til rette for videre læring gjennom arenaer for kompetansedeling og involvering. På veien videre er det aktuelt å definere hvilken annen kompetanse trenger kommunen? Hvordan involvere fagpersoner, ledere og tillitsvalgte i arbeidet? Hvilke arenaer har vi for dette og hvilke bør vi etablere? Hvordan kan fagmiljøer og ulike tjenesteområder lære og utvikle seg sammen på tvers?

Kompetanseheving er et viktig steg i arbeidet med bærekraftig utvikling, og sentralt i arbeidet med både kartlegging, strategi, planarbeid og rapportering. 

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan din kommune kan arbeide med bærekraftig utvikling.

Gratis bærekraftskurs for kommunesektoren er tilgjengelig hos KS her