Blogg: Omorganisering av virksomheter som mottar tilskudd fra NAV (VTA og AFT)

NAV har strammet inn kravene for organiseringen av tiltaksarrangørene som driver varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).  Dessverre ser vi at noen aktører har måttet gjennomføre hele omorganiseringsprosessen på nytt fordi kravene ikke var oppfylt. BDO Advokater har bistått flere virksomheter med å få på plass en konsernmodell og deler i denne artikkelen våre erfaringer om hva du som tiltaksarrangør må tenke på, og hvilke konsekvenser det får dersom omorganiseringen ikke innfrir kravene til NAV. 

 

Hvilke krav stilles fra NAV?

Enhver tiltaksarrangør skal være forhåndsgodkjent av NAV. Dersom selskapet skal omorganiseres bør det etableres kontakt med NAV for sikre at selskapet fortsatt tilfredsstiller NAVs krav til tiltaksarrangører. 

Nedenfor følger de viktigste kravene for at NAV kan godkjenne virksomheten som tiltaksarrangør: 

 • Organisert som et aksjeselskap med kommunal og/eller fylkeskommunal aksjemajoritet. 
 • VTA og/eller AFT skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet. Annen type virksomhet, som eiendom og anbudstjenester, kan som hovedregel ikke ligge i samme selskap som tiltaksbedriften. 
 • Overskudd skal bli i virksomheten og komme attføringsarbeidet til gode. 
 • Det skal ikke utbetales utbytte. 
 • En tiltaksbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. 

I tilknytning til forhåndsgodkjenning fra NAV bør det oversendes en beskrivelse av omorganiseringen, verdivurdering og tallgrunnlag. Når tiltaksvirksomheten skilles fra annen virksomhet må det kunne dokumenteres at tilskuddsmidler knyttet til tiltaksvirksomheten overføres til tiltaksvirksomheten. 

I oversendte dokumenter bør det fremgå hvordan virksomheten skal oppfylle overnevnte krav. 

 

Den skatterettslige siden

Det må foretas en skatterettslig vurdering av virksomheten både før og etter omorganiseringen, da valg av fremgangsmåte vil avhenge av virksomhetens skatteplikt. 

 • Dersom virksomheten er fritatt for skatt før omorganisering kan virksomheten gjennomføre tingsinnskudd uten at dette utløser skatt for overdrager. Selv om tingsinnskuddet ikke utløser skatt vil en overføring av grunnbokshjemmel knyttet til fast eiendom medføre dokumentavgift. Har selskapet derimot skatteplikt eller begrenset skatteplikt vil tingsinnskudd kunne utløse skatt, og det vil være mer aktuelt å gjennomføre skattefri fisjon og fusjon.
 • Videre må det foretas en vurdering av om selskapene i konsernet etter omorganiseringen er skattefrie, skattepliktig eller har begrenset skatteplikt. 

 

Den avgiftsrettslige siden

Omorganiseringen kan ha ulike avgiftsrettslige konsekvenser både som følge av selve omorganiseringen og for avgiftsbehandlingen etterpå. 

 • I mange tilfeller vil omorganiseringen gjennomføres som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Dersom vilkårene for avgiftsfri virksomhetsoverdragelse er oppfylt vil transaksjonen(e) ikke utløse utgående avgift. Hvis vilkårene derimot ikke er oppfylt, kan det oppstå plikt til å beregne uttaks-avgift. Eventuell uttaks-avgift blir en endelig kostnad.
 • Omorganiseringen vil kunne utløse en plikt til å justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på fast eiendom og andre større driftsmidler. Eventuell plikt til å justere inngående merverdiavgift kan ofte unngås ved at det inngås en justeringsavtale. Det er krav både til innholdet i en slik avtale og når den senest kan inngås. Følges ikke kravene er avtalen ugyldig, noe som utløser krav om tilbakebetaling av avgift. 
 • Ofte driver AFT og VTA-selskaper avgiftspliktig salgs- og produksjonsvirksomhet, mens tiltak som f.eks. avklaring, oppfølging mv. ikke er avgiftspliktig. Omorganisering til konsern vil derfor ofte innebære endringer i avgiftsposisjonen for tiltaksbedriftene og for eierselskapet. Riktig og gunstig registrering i mva-registeret blir da viktig. Mange velger å fellesregistrere selskapene. En fellesregistrering kommer gjerne med både fordeler og ulemper, og det må gjøres en konkret vurdering av om det er en fornuftig modell. 
 • I noen tilfeller vil omorganiseringen innebære at det opprettes et eget eiendomsselskap som leier ut til AFT-VTA-selskapet og andre selskaper i strukturen, eventuelt sammen med ekstern utleie. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke avgiftspliktig, men kan bli det gjennom en frivillig registrering. Ofte er en slik registrering gunstig, eventuelt i kombinasjon med en fellesregistrering. 

 

Ikke glem dette!

 • Vær oppmerksom på dokumentavgiften som kan påløpe ved overføring av fast eiendom ved tingsinnskudd. Ved omorganisering med fusjon og fisjon kan selskapet slippe å betale dokumentavgift.   
 • Tjenesteyting mellom konsernselskap skal foregå på markedsmessige vilkår – husk å opprette konserninterne avtaler. 
 • Forholdet til ansatte skal ivaretas i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Dersom ansatte flyttes fra et selskap til et annet vil dette være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Den ansatte har rett til informasjon og reservasjonsrett.
 • Avklar tidlig med avtaleparter og leverandører og sjekk ut «change of control»-klausuler i avtalene. Det kan for eksempel være krav om forhåndssamtykke fra kontraktsmotpart i forbindelse med endringer i eierstruktur. 
 • Undersøk om det er noen rettigheter, lisenser eller andre offentlige godkjenninger som må overføres. 
 • Selskapet vil som regel få nytt organisasjonsnummer ved slike omorganiseringer, og det bør utredes hvilke konsekvenser dette får for selskapet. 

 

Vi i BDO Advokater har erfaring med å bistå virksomheter slik at de får en vellykket omorganisering. Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere! 

Dersom du ønsker å lese mer om organisering av VTA- og AFT-virksomheter kan du sjekke ut vår tidligere blogg her