Opplæring: Et tiltak mot økonomisk kriminalitet og misligheter

Mann som snakker i telefon

En helhetlig tilnærming til opplæring er avgjørende for å sikre effektiv forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet og misligheter.

Opplæring kan forstås som ulike aktiviteter og teknikker brukt ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Læringsmålene er ofte å styrke mottakerens kunnskap og holdning til ett eller flere temaer. Opplæring innen antikorrupsjon er essensielt for å redusere risikoen for korrupsjon i egen organisasjon. Det hjelper nemlig lite med nøye utarbeidede prinsipper og rutiner, hvis de ansatte verken kjenner til disse eller vet hvordan de skal brukes i praksis.

 

Derfor bør du prioritere opplæring

Virksomheter står kontinuerlig overfor prioriteringer når det gjelder ressursbruk innen forebyggende tiltak. Vår erfaring er at virksomheter ofte har implementert flere risikoreduserende tiltak for korrupsjon, slik som etiske regelverk, regnskapskontroller og målrettede revisjoner.

Opplæring er derimot i liten grad prioritert i samme omfang, og det er spesielt to hovedgrunner til at det bør settes høyere på agendaen:

 

1. Risikobasert tilnærming

Virksomheter bør dedikere ressurser og økonomi til opplæring fordi det er en del av en risikobasert tilnærming til forebygging av økonomisk kriminalitet og misligheter. En risikovurdering av økonomiske misligheter, som en egen risikovurdering eller som en del av den ordinære, vil gi en indikasjon over hvilke områder og mennesker som bør prioriteres. Prioriteringene bør fremkomme gjennom en kartlegging og beskrivelse av virksomhetens opplevde mislighetsrisiko, samt forslag til risikoreduserende tiltak.

 

2. Beste praksis og relevant lovverk

Relevante norske og internasjonale lovverk, samt beste praksis innen forebyggende arbeid, tilsier at opplæring er viktig for å kunne stadfeste at virksomheten har et tilfredsstillende antikorrupsjonsprogram. eksempelvis: «Økokrims ni punkter», «The UK Bribery act 2010» og «A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act» og ikke minst ISO 37001 Antikorrupsjon.

 

Seks enkle punkter for vellykket opplæring

Ved utarbeidelse av opplæringsaktiviteter bør tilnærmingen være av det helhetlige slaget. For å oppnå en helhetlig tilnærming, er vår anbefaling å følge disse punktene:

 

1. Målgruppe

Det første virksomheten bør ha kartlagt, er hvem som er målgruppen for opplæringsaktiviteten. I denne fasen bør virksomheten stille seg følgende spørsmål:

– Hvilket (risiko)fagområde skal opplæringsaktiviteten dekke?
– Hvilke ansatte skal delta, og hva er deres bakgrunn innenfor dette fagområdet? Skal utvalgte leverandører gjennomføre opplæring? Hva med andre interessenter?

Når målgruppen er avklart, er det hensiktsmessig å reflektere over målgruppens forutsetninger hva gjelder kunnskap om temaet/feltet. For eksempel, hvilken utdanningsbakgrunn og relevante kurs har målgruppen om anti-korrupsjon fra tidligere? Har målgruppen gjennomført andre relevante kurs i regi av virksomheten?

 

2. Mål

Mål for opplæringsaktiviteten bør fastsettes, slik at virksomheten i ettertid kan evaluere om forventningene ble innfridd, og om allokeringen av ressursene til opplæringen var hensiktsmessig. Målene kan være kortsiktige eller langsiktige, i tillegg til at målene kan være holdnings- og/eller kunnskapsbaserte.

Målene bør være knyttet til det eksisterende antikorrupsjonsprogrammet, og de bør inneholde gjenkjennbare elementer som toneangivende retningslinjer og rutiner. Eksempler på dette er etisk regelverk, varslingsrutiner og kontroller.

 

3. Rammebetingelser

Når målene er satt, bør virksomheten gjennomgå rammebetingelsene for opplæringsaktiviteten. Rammebetingelsene anfører de praktiske og strukturelle sidene ved opplæringen.
Disse betingelsene kan være:
– Tid
– Budsjett og fordeling av kostnader
– Lokasjon
– Språk
– Antall deltagere

 

4. Læringsprosessen

Læringsprosessen omhandler alle aktiviteter målgruppen deltar i, fra informasjon om aktiviteten til gjennomføring av opplæringen. På dette stadiet bør virksomheten stadfeste hvilken informasjon som skal til målgruppen: Før, under og etter opplæringsaktiviteten er gjennomført.

Ansvarlige i virksomheten bør tenke igjennom følgende spørsmål:

  • Skal det sendes ut informasjon til målgruppen før gjennomføring av opplæringsaktiviteten, for eksempel en spørreundersøkelse (pre-test), refleksjonspunkter eller praktisk informasjon?
  • Skal det ved gjennomførelse av aktiviteten utarbeides kursmateriell?
  • Etter aktivitetens slutt, skal deltagerne motta en evaluering eller oppfølging av opplæringsaktiviteten?

Etter at læringsprosessen er fastsatt, bør virksomheten dermed ha en klar formening om målgruppen, mål, rammebetingelsene og læringsprosessen. Disse komponentene vil videre påvirke de gjenværende punktene som er innhold og vurdering.

 

5. Innhold

Svært ofte er det dette punktet virksomheter starter med, men vi vil presisere at mål og målgruppe bør være kartlagt før det endelige innholdet utformes. Innholdet bør igjen gjenspeile de mest relevante korrupsjonsrisikoene selskapet står overfor, slik at opplæringen faktisk er et tilsvar til risikoanalysen. Virksomheten bør derfor stille seg spørsmålet, hvilken/hvilke risikoer er denne opplæringsaktiviteten med på å redusere?

For en variert opplæring kan innholdet i opplæringsaktiviteten presenteres gjennom ulike former. Eksempelvis kan det i et klasseromskurs være en ren kunnskapsdel (en-veis kommunikasjon), diskusjoner, dilemmatrening, erfaringsutveksling, gruppeoppgaver, presentasjon og tester.

 

6. Evaluering

Til slutt bør den ansvarlige i opplæringsaktiviteten i virksomheten avklare hvordan opplæringsaktiviteten evalueres. Evaluering er viktig for å sikre at målene for opplæringen oppfylles og at innholdet kan forbedres. I tillegg kan en evaluering i etterkant brukes til å innhente informasjon om kjennskapen til eksisterende prinsipper og rutiner i organisasjonen, og dermed hvilke som bør kommuniseres tydeligere.

 

Ikke ta risikoen det er å nedprioritere opplæring

Opplæring er et viktig tiltak for både å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet og misligheter. Opplæring vil utvilsomt forbli viktig i fremtiden. Å ikke prioritere opplæring i det forebyggende arbeidet, er en risiko de færreste virksomheter bør ta.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller kommentarer til dette, du finner mer om Compliance og forebyggende her.

Få e-post når nye saker innenfor ditt interessefelt blir publisert

Please fill out the following form to access the download.