Blogg: Opplysninger om styreansvarsforsikring i årsberetningen

Fra regnskapsåret 2021 skal det opplyses i årsberetningen om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner («styreansvarsforsikring»).

 

Hva er en styreansvarsforsikring?

Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder eller styremedlem erstatter skade som han eller hun, i egenskap av daglig leder eller styremedlem, forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende eller medvirket til (aksjeloven § 17-1 og allmennaksjeloven § 17-1).

For å redusere den økonomiske risikoen knyttet til slikt erstatningsansvar, kan det tegnes forsikring for daglig leder og styrets medlemmer for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Dette kalles for en styreansvarsforsikring. 

En styreansvarsforsikring kan tegnes enten av selskapet eller av den enkelte person. 

Det er ikke innført plikt til å tegne styreansvarsforsikring.

 

Styreansvarsforsikring er ikke skattepliktig for den forsikrede

Selskapets betaling av forsikringspremie for styreansvarsforsikring anses ikke som skattepliktig inntekt for daglig leder eller styremedlem, og det skal heller ikke beregnes arbeidsgiveravgift (Skatte-ABC 2021 Utgiftsgodtgjørelse punkt 2.3.13 og Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag punkt 7.15).

Selskapet på sin side har skattemessig fradragsrett for forsikringspremien.

 

Krav om informasjon i årsberetningen

Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide en årsberetning (regnskapsloven § 3-1 annet ledd, jf. § 1-2).

For regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere, er det innført et nytt krav til innhold i årsberetningen (regnskapsloven § 3-3 a ellevte ledd):

«Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen.»

Styreansvarsforsikringer kan variere i innhold og kompleksitet. Det er ikke krav om å opplyse om alle spesifikke vilkår, men årsberetningen bør gi uttrykk for hva som er kjernen i den forsikringsdekningen som er tegnet.

 

Kravet gjelder ikke for små foretak

Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak (regnskapsloven § 3-1 annet ledd). 

Som små foretak regnes i utgangspunktet selskaper som ikke er allmennaksjeselskaper eller børsnotert, og som ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår (regnskapsloven § 1-6):

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Siden små foretak er unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning, er de også unntatt fra plikten til å gi opplysninger om styreansvarsforsikring. 

Små foretak som frivillig velger å utarbeide en årsberetning i samsvar med reglene i regnskapsloven § 3-3 a, må imidlertid også gi opplysninger om styreansvarsforsikring. Det anbefales i slike tilfeller å informere innledningsvis i årsberetningen om at den er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3 a (NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak punkt 2.1.2).

Det er ikke krav om opplysninger om styreansvarsforsikring andre steder enn i årsberetningen, for eksempel i noter til årsregnskapet.

 

Hva er formålet med opplysningskravet?

Formålet med å innføre et slikt opplysningskrav, var å styrke betydningen av ansvarsforsikringer (Prop. 37 LS (2019–2020) punkt 19.3). Slike opplysninger kan blant annet

  • inngå i beslutningsgrunnlaget for investorer som vurderer å investere i selskapet 
  • bidra til å synliggjøre det ansvaret selskapets styre og ledelse har, herunder hvis selskapets regnskaper ikke er i samsvar med lov og god regnskapsskikk

 

Må opplyses hvis det ikke er tegnet styreansvarsforsikring

Hvis det ikke er tegnet forsikring for daglig leder og styrets medlemmer for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner, skal det opplyses om det i årsberetningen.

Plikten til å opplyse om styreansvarsforsikring kan bidra til større bevissthet om daglig leders og styremedlemmers erstatningsansvar, både hos daglig leder og styremedlemmene selv, og blant eiere, kreditorer og andre parter. Opplysninger i årsberetningen er derfor like viktig i tilfeller hvor det ikke er tegnet slik forsikring.