Blogg: Quiet quitting - sett fra arbeidsgivers perspektiv  

I den siste tiden har trenden #quietquitting spredt seg som ild i tørt gress i sosiale medier. Betegnelsen quiet quitter henviser til en arbeidstaker som utelukkende gjør det som står i stillingsbeskrivelsen. Mens trenden utvilsomt har noen positiver aspekter ved seg, kan den være utfordrende for arbeidsgiverne.  

Quiet quitting kan bidra til balanse mellom jobb og fritid. Lange arbeidsdager og et uklart skille mellom jobb og fritid kan være helseskadelig og gå utover arbeidstakers familie og sosiale liv. Behovet for work-life balance må anerkjennes. 

På den annen side er det ikke til å komme bort fra at quiet quitting kan være utfordrende for norske arbeidsgivere. En slik innstilling demper verdiskapningen, skaper en ujevn arbeidsbelastning mellom ansatte og stikker kjepper i hjulene for et godt samarbeidsklima på den enkelte arbeidsplass. 9 av 10 bedrifter i Norge er små og mellomstore hvor arbeidsgiver og ansatte jobber skulder ved skulder for å oppnå verdiskapning. I slike virksomheter er arbeidsgiver ofte helt avhengig av at ansatte yter noe ekstra i perioder.  

Les vår kronikk i Nettavisen: Gjør du bare jobben din? Det bør du kanskje revurdere 

 

Arbeidsmiljøloven legger til rette for et fleksibelt arbeidsliv  

Det er grunn til å stille spørsmål om quiet quitting i det hele tatt skal ha en plass i norsk arbeidsliv.

I arbeidsmiljøloven har vi allerede arbeidstidsbestemmelser som balanserer behovet for at arbeidskraften benyttes på en effektiv måte, og hensynet til at de ansatte ikke utsettes for unødige helsemessige og sosiale belastninger ved for lange arbeidsdager. Behovet for quiet quitting er med andre ord langt større i andre land som ikke har de samme grensene for arbeidstid som i Norge. 

 

Tips til arbeidsgiver 

Quiet quitting er en trend som brer om seg, og det er ikke mulig å spå hvilket omfang den vil få i norsk arbeidsliv. Som arbeidsgiver er det viktig at du er forberedt på hvordan du kan håndtere quiet quitters blant dine ansatte.  

Her til lands har vi en rekke ordninger som legger til rette for et fleksibelt arbeidsliv. Det er derfor viktig at du er tett på den ansatte og avdekker hvilke behov den enkelte har for å kombinere jobb og fritid og hvordan dette kan tilpasses virksomhetens behov.  

Se også vårt innlegg hos TV2: Tre grunner til at norske ansatte ikke bær være quiet quitters   

Arbeidsmiljøloven gir adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, det vil si at den ansatte kan arbeide mer i perioder, med tilsvarende fri i andre perioder.  

Hjemmekontor er en ordning som for mange ansatte gir ønskelig fleksibilitet. Er ordningen fast, det vil si hjemmekontor en eller flere ganger i uken, skal det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som blant annet regulerer arbeidstid for hjemmearbeid, eventuelt også når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver. Det er viktig at du som arbeidsgiver lager slike hjemmekontoravtaler. Ikke bare fordi det er påbudt, men en slik avtale vil også være et godt styringsinstrument. 

Videre er det viktig at arbeidsgiver gir ansatte informasjon om hvilke ordninger som finnes som gjør det lettere å kombinere arbeid og fritid, eksempelvis lønnet og ulønnet permisjon.   

 

Arbeidsgiver bestemmer  

En annen utfordring ved quiet quitting er at arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser ofte er vagt utformet, og at noen ansatte tenker at de står friere til å gjøre hva de vil i arbeidstiden enn de egentlig kan.  

Innenfor rammen av arbeidsavtalen, der lov eller tariffavtale ikke legger begrensninger, og der arbeidsgiver har en saklig begrunnelse for beslutningen, er det arbeidsgiver som har rett til å lede, kontrollere og fordele arbeidet - den såkalte styringsretten. Innenfor rammen av arbeidsforholdet er det sjefen som bestemmer hva den ansatte skal gjøre i arbeidstiden, og arbeidsgiver har rett til å gi rimelige og nødvendige instrukser. Der den ansatte nekter å etterkomme slike rettmessige ordre, kan du som arbeidsgiver reagere med eksempelvis å gi advarsel, gå til oppsigelse og i de mest alvorlige tilfelle gi den ansatte avskjed.  

Styringsretten har gode grunner for seg. Markedsforhold, teknologisk utvikling og arbeidskraftsbehov medfører at det er nødvendig med endringer i arbeidsforholdet underveis, og disse vurderingene har arbeidsgiver de beste forutsetninger for å gjøre. En løsning med å detaljregulere oppgaver i arbeidskontrakt og stillingsinstruks, vil frata arbeidsgiver fleksibilitet til å gjøre endringer.     

 

Arbeidsforhold er avhengig av gjensidig tillit   

Det enkelte arbeidsforholdet er basert på en gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Quiet quitting kan rokke ved denne tilliten. For å bøte på denne usikkerheten vil arbeidsgiver eksempelvis måtte be om flere rapporteringer, legge opp til tettere møtevirksomhet og ha behov for hyppigere statusoppdateringer. Det er en utvikling som virker fremmed i norsk arbeidsliv og som virker utdatert, og som verken er ønskelig fra arbeidstakers eller arbeidsgivers side.  

 

Ta kontakt for arbeidsrettslig bistand  

Dersom du har behov for bistand innen arbeidsrett eller HR, ikke nøl med å ta kontakt med oss.  

Se våre nettsider: BDO arbeidsrett og BDO HR og personal    

Vi bistår blant annet med oppfølging av ansatte, hjemmekontoravtaler, avtaler om gjennomsnittsberegning og tilrettelegging for sykmeldte ansatte.