Regnskapsanalyse: Faresignaler i regnskapet

To mennesker som snakker sammen

I denne artikkelen lærer du noen teknikker for å avdekke faresignalene i regnskapet. Da vil du lettere kunne fange opp uønsket utvikling i virksomhetene og på det grunnlaget kunne gi ledelsen i virksomhetene viktige råd. Mange av de samme teknikkene kan også brukes for å avdekke misligheter eller regnskapsmanipulasjon, men dette er ikke hovedtema for artikkelen.

 

God forståelse er en forutsetning

Som rådgiver er det en forutsetning at du har god forståelse av kundens virksomhet. Analyser kun basert på å se på regnskapet isolert sett, vil svekke verdien av analysen. I tillegg er bransjekunnskap svært viktig. Å kunne analysere en kundes virksomhet i forhold til bransjen og sammenlignbare selskaper styrker analysene. De tallene som fremkommer i regnskapet, er påvirket av regnskapsregler, valg av prinsipper og en rekke skjønnsmessige vurderinger fra ledelsen.

Det er derfor ikke nødvendigvis slik at selskaper innenfor samme bransje viser de samme resultatene for like forhold. Siden regnskaper bærer preg av visse valgmuligheter og estimater basert på beste vurdering fra ledelsen, krever det at du som rådgiver er deg dette bevisst og har kunnskap om virksomheten og bransjen for å vurdere de valgene og det skjønnet som er lagt til grunn for regnskapet og at du opparbeider deg en bedre forståelse av det som rapporteres, og, ikke minst, identifiserer eventuelle utfordringer for selskapene.

 

Likviditet og lønnsomhet

Svært mange studier og statistikk viser at dårlig likviditet er den hyppigste årsaken til konkurs i bedrifter. For deg som rådgiver er dette vesentlig å ha med seg da det er viktig å komme med tidlige råd rundt en negativ utvikling i den likvide situasjonen til selskapene, slik at tiltak raskest mulig kan komme på plass. Vel så viktig er det at du som rådgiver har fokus på likviditet for å kunne gi råd om hvordan bedriftene kan bedre denne slik at eierne skal kunne disponere overskuddslikviditet til utbytter eller nye investeringer. Fokus på likviditet vil alltid være viktig, også for bedrifter med god likviditet.

Når har en bedrift tilstrekkelig med likviditet? I fagmiljøet og i litteraturen finnes det få svar på dette da det har sammenheng med hvilken bransje du er i, størrelsen på virksomheten, om det er en oppstartsbedrift eller om bedriften har eksistert lenge, hvordan selskapet har innrettet seg rundt finansiering og kapitalbehovet for eierne. Spesielt vil omløpshastigheten til de ulike postene innen omløpsmidler og kortsiktig gjeld måtte vurderes. Veldig mange parametere påvirker altså dette svaret. Jeg ser videre på de vurderingspostene og diskusjonspunktene det vil være naturlig å ta tak i ved analyse av likviditeten.

 

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstilling som en del av et årsregnskap er ikke pliktig for foretak som er små etter regnskapsloven, jf. regnskapsloven § 1–6. I mange situasjoner er dette synd da kontantstrømoppstillingen gir svært nyttig informasjon. En kontantstrømoppstilling kan blant annet avdekke dårlig resultatkvalitet i regnskapet. Resultatkvalitet handler om i hvilken grad inntekts- og kostnadspostene i regnskapet reflekterer gode estimater for hvilke kontantstrømmer inntekts- og kostnadspostene vil frembringe.

Dersom noen er fristet til å forbedre regnskapet utover virkelige tall, vil en kontantstrømanalyse kunne avdekke dette. Også Foreløpig Norsk Regnskaps Standard (NRS (F) Kontantstrømoppstilling) fremhever analyse av resultatkvalitet som et av formålene bak en kontantstrømoppstilling. I punkt 2.1 står det: «Kontantstrømoppstillingen er relevant for vurdering av hvorvidt presenterte resultattall gir seg utslag i tilsvarende kontantstrømmer samt tidspunkt for disse kontantstrømmene. Kontantstrømmene er upåvirket av valg av eller endringer i regnskapsprinsipper og estimater.»

I tillegg til å kunne avdekke dårlig resultatkvalitet vil en kontantstrømoppstilling gi svar på hva som har bidratt til selskapets kontantstrøm og endring i likviditetsreserve i løpet av en periode.

Analysen blir vesentlig bedre når den følges over en viss tid. Et rent øyeblikksbilde kan ha svakheter som en analyse over tid kan avdekke.

Viktige punkter en kontantstrømanalyse kan belyse, vil blant annet være:

 • Hvilken kontantstrøm genereres fra driften?
 • Dersom det er store avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm fra drift, så bør dette undersøkes nærmere.
 • I hvilken grad dekkes netto erstatningsinvesteringer av kontantstrøm fra drift?
 • Hvordan er kontantstrømmen mellom foretaket og eierne?
 • Hva utgjør endringen i netto rentebærende gjeld?
 • Hvor stor er selskapets tilførte likviditet gjennom året?

Når det gjelder avdekking av faresignaler i regnskapet ved bruk av kontantstrømanalyse, er negativ kontantstrøm viktigst. Negativ kontantstrøm vil gi problemer over tid. Ved stor forskjell mellom driftsresultat og kontantstrøm fra drift er det ekstremt viktig å finne årsaken til dette.

Selskaper som vokser kraftig, vil ofte kunne vise negativ kontantstrøm fra drift i de årene de vokser mest. Dette skyldes gjerne at inntektene føres når de er opptjent, mens kundefordringer på slutten av året ikke blir ført som innbetalt før i nytt år. Det er viktig å undersøke dette nærmere.

 

Varelager

For alle handels- og produksjonsbedrifter vil varelager være et vesentlig element. Risikoen er at anskaffelseskostnaden er for høy og/eller at det er manglende nedskrivning.

Når det gjelder å avdekke faresignaler rundt varelageret, kan flere forhold vurderes.

 

Varelagerets omløpshastighet

Jo raskere man omsetter et varelager, jo raskere genereres kontanter inn til selskapet etter at kontanter er betalt ut fra kjøp av varene. Det gir nyttig informasjon om et foretak hvis utviklingen her er negativ over tid. Nøkkeltallet viser hvor mange ganger varelageret blir omsatt i løpet av et år. Jo høyere tall, jo bedre. Formelen er slik:

Vareforbruk/Gjennomsnittlig varelager

 

Gjennomsnittlig lagringstid for varelageret

For å vurdere hvor lenge varene ligger på lageret før de blir solgt, regner man ut lagringstiden slik:
Gjennomsnittlig varelager * 365 /Vareforbruk

 

Earn & turn

Et veldig vanlig nøkkeltall internasjonalt er «earn and turn». Oversatt til norsk kan det beskrives som «inntjening og utskiftning».

Earn & Turn = bruttofortjenesten i % x omløpshastigheten

Indikasjoner på problemer er når dette tallet blir mindre. Når det kommer ned mot 100, vil mange ha problemer. Det vi ofte ser i praksis er at marginene ødelegges av at omløpshastigheten er lav. Løsningen vil da ofte være å sette fokus på å øke omløpshastigheten gjennom bedre lagerstyring. På kort sikt er det ofte lettere å gjøre noe med omløpshastigheten enn med marginene.

 

Kundefordringer

De aller fleste virksomheter har kundefordringer. Risikoen er om fordringene er reelle og hva som er verdien av fordringene (blir de betalt og med hvilket beløp?). For avdekking av faresignaler er det viktig å se på fordringene over tid og se dette opp mot konjunkturene. Vokser kundefordringene over tid, er det viktig å finne årsaken til dette. Endring i kundefordringer i forhold til salget er også en god måte å vurdere dette på.

 

Kredittid kunder

Å beregne kredittiden på kunder gir et foretak mulighet til å differensiere kundene sine mer. Kredittiden bør være så kort som mulig, og ideelt sett ikke lengre enn det som følger av fakturaen. Kredittiden regnes ut slik:

Gj.sn. debitorer * 365 dager /Kredittsalg (inkl. mva.)

En økning i kredittid uten fornuftige forklaringer er et klart faresignal som må følges opp videre. Unnlatelse av å avskrive tapte fordringer fremgår gjerne gjennom økte kredittider på debitorer samtidig som delkredereavsetningen er minimal, eller endog inntektsføres uten at dette er spesifisert i regnskapet.

 

Kundefordringenes omløpshastighet

Gjennomsnitt av kundefordringer i forhold til salget viser hvor mange ganger kundefordringene blir «omsatt» i løpet av perioden.
Inntekter/Gjennomsnittlige kundefordringer

 

Kontant-konverteringssyklus

Steve Cole har laget et verktøy for å analysere likviditeten (Nettkurs i god likviditetsstyring for NARF 2013).

Modellen fungerer på følgende måte:

 • Regn ut varelagerets omløpshastighet (antall dager)
 • Legg til omløpshastigheten på kundefordringer (antall dager)
 • Trekk fra leverandørenes omløpshastighet (antall dager)
 • Jo lavere tall, jo bedre
 • En analyse over tid basert på dette, vil kunne gi viktig bidrag i å avdekke faresignaler rundt likviditeten

I overført betydning vil dette gi informasjon om hvor lang tid det tar fra du kjøper inn varer til kundene har innbetalt kundefordringene.

 

Kort oversikt over andre krisetegn i regnskapene:

 • Regnskapet viser underskudd flere år på rad; balansen er snau (svak egenkapital) flere år på rad.
 • Aktivering av kostnader som burde vært utgiftsført, og for små, eventuelt manglende avskrivninger på aktiverte immaterielle kostnader og rettigheter.
 • For små eller ingen ordinære avskrivninger eller endringer av avskrivningsplanen mot lengre avskrivningstid uten at det er noen god grunn for dette. Det skal legges til at det kan være riktig å øke avskrivningstiden. Dette skyldes at driftsmidler skal avskrives over økonomisk levetid til driftsmidlene. Altså skal avskrivningstiden økes dersom man ser at driftsmidlene vil gi økonomisk inntjening lenger enn først antatt. For deg som rådgiver er det viktig at du følger opp slike endringer med ledelsen.
 • Stadig helt utnyttet eller overtrukket kassekreditt. Kassekreditten øker uten tilsvarende økning i salget. Som jeg også har vært inne på tidligere, vil det være en bra strategi at man finansierer en økt satsning (økning i salget) med langsiktig kapital og ikke baserer seg på kortsiktig tilgjengelig kapital.
 • Forskjellige tegn på at likviditeten er anstrengt kan også ses på andre måter, for eksempel:
  – Sterk økning i finanskostnadene, særlig grunnet morarenter, overtrekksrenter og avgitte kontantrabatter. Leverandører som får oppgjør sent, er også viktig å ta med i vurderingen.
  – Økning i forfalte, ikke betalte renter. Oppsvulming av offentlig gjeld, forfalte, ikke betalte terminer av merverdiavgift, investeringsavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
  – At skattetrekkskonto ikke brukes i forbindelse med lønnsutbetalinger. Dette kan bety at det ikke er tilstrekkelig med kapital til å settes på skattetrekkskontoen. Dette er også er klart lovbrudd da det er krav om å overføre skattetrekket til de ansatte på skattetrekkskonto ved hver lønnsutbetaling.
 • Forbehold eller presiseringer i revisors beretning.

 

Sørg for at du har kontroll på regnskapsdataene. Unormale poster eller engangseffekter bør korrigeres for i analysen av selskaper. Det viktige er å vurdere fremtiden basert på forventninger om gjentagende effekter. Vær sikker på at du forstår selskapets drift og bransjespesifikke forhold som må sees på i sammenheng med analysene. Analyse basert på regnskapet alene, svekker analysene. Finn de gode nøkkeltallene som best forklarer utvikling og drift for ditt selskap. Dette bør avklares sammen med ledelsen og styret. Analysér utvikling over tid. Visualiser gjerne med bruk av grafer og søylediagrammer. Ha fokus på å avdekke negativ utvikling så tidlig som mulig. Spesielt gjelder dette likviditeten.

 

Lyst å holde deg oppdatert på lignende artikler? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.