Blogg: Skattemessige konsekvenser av handel med og mining av kryptovaluta

Handel med og utvinning av kryptovaluta kan i visse tilfeller anses for å utgjøre næringsvirksomhet i skattemessig forstand. Dette kan få stor betydning for beskatningen. I denne bloggen gir vi en oversikt over de mest sentrale konsekvensene handel med kryptovaluta kan få for deg. 

 

Definisjon av virksomhet

Generelt foreligger det en skattemessig “virksomhet” dersom en aktivitet av en viss varighet og omfang er egnet til å skape økonomisk overskudd over tid, og aktiviteten utøves for egen regning og risiko. Aktiviteten utøves for egen regning og risiko når man selv er ansvarlig for kostnader til aktiviteten, og har risikoen for verditap. Dette prinsippet gjelder også for handel med og utvinning av kryptovaluta.

Dersom man gjør større investeringer i for eksempel datautstyr for å handle med eller utvinne Bitcoin, og det gjennomføres mange transaksjoner over et lengre tidsrom, vil aktiviteten kunne bli ansett som «virksomhet». Da faller aktiviteten inn under regler som gjelder næringsdrivende, til forskjell fra tilfeller som er mer preget av å være passive kapitalplasseringer, der man kun investerer i en eller flere kryptovalutaer og selger etter en viss tid. Sistnevnte anses ikke som virksomhet.

 

Utvinning kan utgjøre skattepliktig virksomhet

Grensedragningen kommer an på en konkret vurdering, men typisk vil sporadisk handel i begrenset omfang og frekvens neppe anses som skattemessig «virksomhet». Samtidig er det viktig å være klar over at det i henhold til praksis i alminnelighet, ikke kreves spesielt mange transaksjoner før det utøves næringsvirksomhet.  Det har som utgangspunkt ingen betydning hvorvidt aktiviteten finner sted i Norge eller utlandet.

Dersom man gjennom større investeringer i prosessorer/CPU, skjermkort/GPU og annet datautstyr pådrar seg betydelige energikostnader mv. for å utvinne kryptovaluta, kan dette trekke i retning av at du anses å drive næringsvirksomhet. Det vil trekke ytterligere i retning av næringsvirksomhet dersom du har investert i og satt opp flere rigger for mining som krever oppfølging. I slike tilfeller kan investeringen miste preg av å være en passiv kapitalplassering, og går dermed over til å være næringsvirksomhet. 

 

Handel med krypto-roboter

Et eksempel er handel i kryptovaluta med krypto-roboter. Kryptomarkedet er preget av stort volum og volatilitet, med rom for å «trade» på små marginer i stort omfang. I hovedsak utgjør hvert kjøp og salg en skattepliktig transaksjon. Ut fra kriteriene som nevnt over kan det være nærliggende å konkludere med at handel gjennom krypto-roboter vil kunne anses å være så omfattende at det er næringsvirksomhet i skattemessig forstand. 

Ved kjøp og salg er det i avgrensningen mot passiv kapitalforvaltning må man vurdere om handlene skjer på en systematisk og vedvarende måte, antall transaksjoner og hvor stor omsetning dette genererer. Der du har som formål å oppnå kortsiktige gevinster vil dette også tale for at aktiviteten utgjør “virksomhet”, sammenlignet med passiv kapitalplassering med mer langsiktig formål.

Vi nevner i tillegg at algebraisk HFT-handel (High Frequency Trading) med krypto-roboter kan medføre at aktiviteten reguleres av MiFID II-direktivet, som blant annet vil medføre betydelige rapporteringsplikter (bl.a. til Finanstilsynet). 

 

Kryptovaluta som virksomhet – praktiske konsekvenser

Handel i eller utvinning av virtuell valuta som kvalifiserer skattemessig som virksomhet gir deg rett til fradrag for kostnader som er pådratt i forbindelse med handelen/utvinningen. I tillegg vil du ha plikt til å levere skattemelding som næringsdrivende. At du skal anses for å drive virksomhet innebærer også en rekke andre forpliktelser, eksempelvis at du må registrere virksomheten i Enhetsregisteret og at aktiviteten er bokføringspliktig. 

 

Transaksjoner med kryptovaluta - personinntekt og skatt

Dersom du ikke har valgt en bestemt organisasjonsform, vil denne “virksomheten” skattemessig anses som et enkeltpersonforetak.  Da skal inntekten fra “virksomheten”, før fradrag for fremførbart underskudd, skattlegges som personinntekt, samtidig som et eventuelt overskudd skal tas med i beregningen av alminnelig inntekt. 

I beregningen av personinntekt skal kapitalinntekter som avkastning av aksjer, bankinnskudd, obligasjoner, gjeldsbrev, utestående fordringer og lignende trekkes fra.  Det har lenge vært uklarhet knyttet til om inntekt fra handel med kryptovaluta skal inngå i beregningen av personinntekt. Med en maksimal skattesats på personinntekt på 49,6 % sammenlignet med en skatt på alminnelig inntekt på 22 %, vil skillet være av stor betydning. 

Skatteetaten har kommet med en presisering om beregning av personinntekt og kryptovaluta. Om du driver handel i virtuell valuta som virksomhet, skal ikke gevinst/tap ved realisasjon med i beregningen av personinntekt.  Inntekter fra kryptovaluta skal derfor skattlegges med 22 %, uavhengig om dette skjer privat eller i virksomhet.  

 

Derivat/differansekontrakt av kryptovaluta

Det har etter hvert blitt mer og mer vanlig å investere i derivater av kryptovaluta, blant annet ved såkalte CFD’er (Contract for difference). Investering i CFD’er innebærer at man ikke investerer direkte i et formuesobjekt (slik som eksempelvis gull, aksjer eller Bitcoin). Prisutviklingen på formuesobjektet, Bitcoin eller annen kryptovaluta, blir et «referansepunkt» for kontrakten.

Skattemyndighetene har ikke kommet med egne retningslinjer for beskatning av gevinst/tap på investeringer i kryptovaluta via finansielle instrumenter slik som CFD’er. Det er likevel nærliggende å anta at CFD’er knyttet til kryptovaluta er underlagt de vanlige beskatningsreglene. 

Dersom aktiviteten knyttet til derivater av kryptovaluta skal klassifiseres som næringsvirksomhet i skattelovens forstand, blir spørsmålet om gevinst/tap ved realisasjon av disse skal inngå i beregningen av personinntekt. Etter vår vurdering er det nærliggende å se til Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse om kraftderivater avgitt som nr. 29 i 2006, der man fant at gevinst på finansielle kraftkontrakter og opsjoner på slike kontrakter skulle holdes utenfor beregning av personinntekt. For skattemessige formål er det etter vårt skjønn lite som skiller opsjons- og differansekontrakter med kraft og kryptovaluta som underliggende objekter. 

 

Mining av kryptovaluta

Ved mining verifiseres en transaksjon i en blokkjede, og som motytelse for den aktiviteten som legges ned mottar du virtuell valuta. Utvinning av kryptoaktiva ved mining anses som skattepliktig fordel vunnet ved kapital og skal skattlegges på vanlig måte med utgangspunkt i omsetningsverdien på utvinningstidspunktet fratrukket eventuelle kostnader knyttet til miningen. Dersom mining-inntektene opptjenes i skattepliktig “virksomhet” som nevnt over, skal disse inntektene skattlegges som virksomhetsinntekt, 

 

Rapportering i skattemeldingen

Det er foreløpig ingen automatisk rapportering fra kryptobørser inn til skattemyndighetene, slik man har for andre formuesgoder. Dette innebærer at du selv er ansvarlig for å holde oversikt og å rapportere formue, gevinst og tap knyttet til kryptoverdier. Les mer om hvordan du rapporterer rett i vår blogg.

Har du spørsmål om aktiviteten med kjøp og salg eller mining med virtuell valuta skal anses som næringsvirksomhet, og hvilke konsekvenser dette får for deg som skatteyter? Vi i BDO Advokater kan bistå deg med skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

Les mer om vår ekspertise innen blockchain og kryptovaluta her.