Blogg: Skatteutvalgets utredning: Én merverdiavgiftssats og bredere avgiftsgrunnlag

19. desember la skatteutvalget frem sin utredning: «Et helhetlig skattesystem». Utvalget foreslår å dekke inn skattelettelser ved blant annet å fjerne fritak (0-sats) og reduserte merverdiavgiftssatser, samt øke CO2 avgiften. 

 

Én merverdiavgiftssats

Utvalgets flertall anbefaler at den samme satsen på 25 % benyttes på alle varer og tjenester. Det innebærer at den lave satsen på 15 % for næringsmidler og 12 % - satsen for romutleie i hotellvirksomhet, persontransport og kultur- og idrettstjenester foreslås avviklet. 

I tillegg foreslås mediefritaket avviklet. Etter dagens regler er merverdiavgiftssatsen 0 % ved omsetning av aviser, elektroniske nyhetstjenester, tidsskrifter, bøker og enkelte andre publikasjoner. Dagens fritak for begravelsestjenester og elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge foreslås også avviklet.  

Forslaget innebærer en inntektsøkning for staten med 25 milliarder kroner. 

 

Ikke egnet for fordeling

Utvalget mener merverdiavgiften er lite egnet til å ivareta fordelingshensyn og viser til at det er usikkert i hvilken grad dagens fritak og reduserte merverdiavgiftssatser faktisk fører til lavere priser og kommer forbrukerne til gode. Differensierte satser i merverdiavgiftssystemet anses derfor som lite målrettet og foreslås avviklet. 

Videre mener utvalget at et system med få merverdiavgiftsunntak, -fritak og differensierte satser, vil forenkle avgiftshåndteringen og gi lavere administrative kostnader for de næringsdrivende og myndighetene.

Men dette vil bety økte kostnader for husholdningene. Og det er litt av en timing å foreslå noe sånt!

For å redusere den økte belastningen for deg og meg, foreslår utvalget at det settes av 12,5 mrd. kroner til direkte kompenserende tiltak, gjennom blant annet økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte. I tillegg foreslås å videreføre og eventuelt øke støtteordningene for persontransport og kultur- og idrettssektoren. Det skal nevnes at ikke hele utvalget var enige i at dette er den rette vei fremover. Utvalgsmedlem Bettina Banoun mener at det fortsatt bør være redusert sats for grønn persontransport, det vil si for billetter til båt, tog, trikk, t-bane og buss, i tillegg til lav sats på kultur og idrettsområdet og nullsats på medieområdet. 

 

Utvidet beregningsgrunnlag for merverdiavgift 

Utvalgets utgangspunkt er at en bør ha et bredt avgiftsgrunnlag med få unntak da dette gir minst vridninger, den systemteknisk beste løsningen og det enkleste regelverket. På denne bakgrunn foreslår utvalget å se nærmere på om noen av dagens unntak fra avgiftsplikten kan fjernes. Det gjelder blant annet unntaket for finansielle tjenester og omsetning og utleie av fast eiendom. 

Når det gjelder unntaket for fast eiendom, viser utvalget til at dagens unntak svekker nøytraliteten i systemet, gir risiko for feilhåndtering samt krever betydelig ressursbruk både for de næringsdrivende og myndighetene. Utvalget har av tidsmessige årsaker ikke hatt anledning til å gå grundig inn i problemstillingene, men gir uttrykk for at det er naturlig å utrede en generell avgiftsplikt for utleie av fast eiendom til annet enn boligformål samt en generell avgiftsplikt for omsetning av nye bygninger og byggegrunn.

På usikkert grunnlag vil innføring av avgiftsplikt på utleie av fast eiendom medføre økte inntekter for staten med mellom 240 – 450 millioner kroner. For omsetning av nye bygninger og byggegrunn vil innføring av avgiftsplikt gi en provenygevinst på mellom 3,1 – 6,2 milliarder kroner. 

Utvalget er videre av den oppfatning at prinsipielle hensyn og systemhensyn tilsier at finansielle tjenester bør være avgiftspliktige. Utvalget mener derfor at en bør fortsette utredningen av merverdiavgift på skadeforsikring og andre finansielle tjenester som ytes mot konkret og identifiserbare vederlag. Utvalget finner at det er flere fordeler med at større deler av finansnæringen innlemmes i merverdiavgiftssystemet og erstatter finansskatten for disse virksomheten.  

 

Handel over landegrensene  

Globaliseringen og digitaliseringen av økonomien har ført til at handelen over landegrensene har økt i omfang. Utvalget mener at hensynet til proveny og konkurransenøytralitet tilsier at en bør utrede løsninger som i større grad sikrer at tjenester som formidles gjennom digitale plattformer, ilegges merverdiavgift. Det understrekes imidlertid at det må gjøres grundige vurderinger og avveiinger av fordelene og ulempene ved å legge avgifts- og registreringsplikten på plattformene. Videre må det vurderes om plattformene vil være i stand til å etterleve pliktene.

Utvalget anbefaler at en som et første steg utreder å innføre merverdiavgiftsplikt for korttidsutleie av fast eiendom som formidles gjennom digitale plattformer, og at avgifts- og registreringsplikten legges på den digitale plattformen.

 

Bilavgifter og andre særavgifter

Det anbefales at dagens merverdiavgiftsfritak for elbiler avvikles, og at en eventuell støtte til kjøp av elbiler gis som et tilskudd over budsjettets utgiftsside. 

I tillegg foreslås det at fritaket for elbiler i engangsavgiften gradvis fases ut. Her mener utvalget at CO2- komponenten i engangsavgiften vil bidra til at bilkjøpere fortsatt har insentiver til valg av null- og lavutslippskjøretøy. Selv om disse begynner å bli små.

Dagens veibruksavgift, som ilegges drivstoff, mener utvalget er uheldig innrettet, i og med at de ikke treffer elbiler. Utvalget gir derfor støtte til det pågående arbeidet i Skattedirektoratet og Statens vegvesen med å utrede en posisjonsbasert veibruksavgift. 

Men for å slippe å vente på at dette arbeidet ferdigstilles foreslår utvalget at det innføres et midlertidig tiltak for å sikre at også brukerne av elbiler betaler en pris for veibruk. Dette mener utvalget kan løses med en forhøyet trafikkforsikringsavgift for nullutslippsbiler, som kan være differensiert etter kjørelengde.

 

Avvikle tax-free ordningen

Utvalget anbefaler å avvikle tax free-ordningen, og mener at denne ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, ved at den øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og ved at den utfordrer Vinmonopolets stilling.

Utvalget anbefaler imidlertid ikke å avvikle kvotene, herunder verdigrensene for toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods. Det anbefales imidlertid å sette som vilkår for avgiftsfri innførsel at varene er beskattet i utlandet.  

 

Andre avgifter

Sukker

Ideelt sett mener utvalget at det bør innføres en generell avgift på tilsatt sukker, og at norske myndigheter arbeider for at det internasjonalt innføres krav om merking av tilsatt sukker. 

 

Flyplassavgift

Flypassasjeravgiften har primært en fiskal begrunnelse, men utvalget mener at den også kan ha en klimaeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser. Utvalget mener derfor at avgiften også må innføres på flyreiser som er påbegynt i Norge og som har sluttdestinasjon utenfor Europa, siden disse reisene verken er omfattet av kvotesystemet til EU eller ilagt CO2-avgift.