Blogg: Slik er den nye strømstøtten for næringslivet

Tirsdag 22. november 2022 ble forskriften for den nye strømstøtten til næringslivet kunngjort. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan ordningen vil bli utformet, herunder hvilke begrensninger som vil gjelde for blant annet utbytte.  

Søknadsportalen er nå åpen.

Departementet skrev i høringsnotatet at det skal mye til for at det gjøres endringer i de foreslåtte reglene når dette vil kunne få betydning for den tekniske saksbehandlingen. Vi gjør oppmerksom på at det er gjort enkelte endringer i forskriften, men at denne artikkelen er oppdatert i samsvar med forskriften.

Strømstøtteordningen bygger på kompensasjonsordningen for næringslivet som følge av covid-19. Vi minner om at fristen for å søke om tilskudd er 11. desember 2022 og det må foreligge bekreftelse fra revisor/regnskapsfører ved søknaden.  

 

 

Det skal gis tilskudd på bakgrunn av den underliggende prisen på forbruk. Det er vedtatt  at nettleie, påslag, fastledd og avgifter ikke skal inngå i beregningen av prisen som skal legges til grunn. Den tilsvarende ordningen skal legges til grunn for tilskudd for forbruk av fjernvarme. 

For fjernvarme legges til grunn samme pris som legges til grunn for beregning av tilskudd for strøm, i lys av at det i mange tilfeller ikke foreligger kostnadsdeling for energielementet i fjernvarme og infrastrukturelementet.  

 

Forbruk som skal legges til grunn i utmåling av tilskudd 

Fakturert forbruk av strøm eller fjernvarme for den relevante perioden i kilowattimer (kWh), skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddet.

 

Konsern 

Et konsern skal defineres som en selskapskonstruksjon bestående av et morselskap som har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre foretak slik at de fremstår som en organisatorisk enhet. 

Et konsern skal kunne velge å søke om tilskudd for ett eller flere støtteberettigede foretak i konsernet, dvs. at alle konsernselskapene trenger ikke å inngå i søknaden. Hvert av de underliggende konsernforetakene må imidlertid oppfylle vilkåret om 3 pst. strømintensitet for å kunne inngå i konsernsøknad.  

Vilkåret om gjennomføring av energitiltak skal gjelde på konsernnivå slik at det ikke stilles krav om at det enkelte selskap skal ha gjennomført tiltakene. 

 

Hvem kan motta støtte? 

For å kunne motta tilskudd er det en forutsetning at selskapet driver næringsvirksomhet og at det er registrert i Foretaksregisteret. Selskapet må også ha overholdt krav om regnskapsrapportering, rapportering og innbetaling av skatt og avgift og kan ikke være under konkursbehandling. Personer med ledende roller i foretaket kan ikke være underlagt konkurskarantene.  

I utgangspunktet er det en forutsetning at organisasjonen er skattepliktig til Norge. Imidlertid vil også ideelle organisasjoner med omsetning som overstiger NOK 50 000, kunne motta strømstøtte.  

 

Foretak som ikke er omfattet av ordningen 

Disse foretakene vil ikke være støtteberettiget etter ordningen: 

 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5.  
 • Kraftintensiv virksomhet (årlig strømforbruk på over 100 GWt).  
 • Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og 35.3 Damp og varmtvannsforsyning i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007).  
 • Boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap eller tilsvarende) som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for husholdninger og boligselskap.  
 • Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag eller strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner. 
 • Foretak som har virksomhet innenfor næringshovedgruppe 35.3 Damp og varmtvannsforsyning i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)  
 • Foretak som mottar støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker i møte med høye strømpriser i perioden september til desember 2022, jf. Innst.34 S (2022–2023). 

 

Foretak kan ikke være underlagt sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina, så langt støtten ville undergrave målene med sanksjonene. Med sanksjoner menes sanksjoner som er vedtatt av EU og som Norge slutter opp om. 

Merk at søker skal bekrefte at foretaket ikke er underlagt sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina, herunder at vilkårene i § 2-9 er oppfylt. 

 

Utbyttebegrensning 

Foretak som mottar tilskudd under ordningen skal ikke kunne utbetale utbytte eller tilsvarende fra ordningen trer i kraft og til og med utgangen av 2023. Dersom tilskuddsmottakere utbetaler utbytte eller tilsvarende i denne perioden, vil utbetalt strømtilskudd kreves tilbakebetalt. 

For foretak som søker tilskudd kan ikke tilskuddsmottaker ha vedtatt eller foretatt følgende utdelinger:  

 • vedtak om eller utbetaling av utbytte, eller vedtak eller gjennomføring av andre disposisjoner som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven eller allmennaksjeloven § 8-1, 
 • vedtak om eller gjennomføring av utdelinger etter selskapsloven § 2-26 tredje ledd, 
 • vedtak om eller gjennomføring av disposisjoner etter samvirkeforetakslova § 27 til § 30, jf. samvirkelova § 26, 
 • gjennomføring av andre disposisjoner som etter skatteloven § 10-11 skal regnes som utbytte, eller 
 • utdeling etter aksjeloven eller allmennaksjeloven § 16-9, utdeling etter at boet er tilbakelevert etter aksjeloven eller allmennaksjeloven § 16-18, eller utdeling etter samvirkeforetakslova § 135. 

 

Støtten er kun aktuell for bedrifter med minimum 3 prosent «strømintensitet» 

«Strømintensitet» er strømkostnadens andel av bedriftens ordinære omsetning. Beregningsgrunnlaget for strømintensitet er faktiske strømkostnader første halvår i 2022. Bedriftens strømkostnader første halvår i 2022 må altså utgjøre minst 3 prosent av bedriftens ordinære omsetning i samme periode for å omfattes av ordningen. 

 

Gjennomsnittlig spotpris per kWt må være doblet 

Støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. 

 

Viderefakturerte kostnader

Et foretak kan søke om tilskudd på bakgrunn av kostnader til strøm eller fjernvarme som fremgår av faktura utstedt til foretaket og/eller faktura utstedt til et annet foretak, men hvor kostnadene til strøm eller fjernvarme er viderefakturert til førstnevnte foretak. Søker skal bekrefte og dokumentere at det ikke er søkt om tilskudd flere ganger for de samme kostnadene til strøm eller fjernvarme, eller det samme forbruket av strøm eller fjernvarme. Tilskuddet skal komme den reelle sluttbruker til gode.

Dersom de relevante kostnadene til strøm og fjernvarme ikke fremgår av søkers faktura, skal det beregnes støtte med bakgrunn i underliggende faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør som er utstedt til foretaket som har viderefakturert strøm- og/eller fjernvarmekostnadene, i tråd med hvordan kostnadene er fordelt til søker.

Støtteberettiget pris skal i beregninger regnes som gjennomsnittlig fakturert pris i kroner per kWh vektet opp mot forbruk for den relevante perioden, eksklusive nettleie, påslag, fastledd og avgifter, slik det fremgår av faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør utstedt til foretaket som har viderefakturert kostnadene til strøm eller fjernvarme. Søker skal dokumentere beregningene.
 

 

Beregning av tilskudd 

Følgende formel benyttes til beregning av tilskuddet: 

(Faktisk kostnad kWt – 70 øre kWt) * støttegrad * strømforbruk i kWt = beregnet tilskudd 

Tilskudd gjennom ordningen skal beregnes ved en tilskuddsmodell med to støttetrinn:  

 • I støttetrinn 1 inngår kun strømavhengig tilskudd.  
 • I støttetrinn 2 inngår både strømavhengig tilskudd og investeringstilskudd for energitiltak.  

 

Foretak som gjennomfører energikartlegging, kan motta tilskudd på støttetrinn 1 med en støttefaktor på 25 %. Dersom foretaket også gjennomfører energitiltak etter gitte kriterier vil tilskuddet øke og tildeles etter støttetrinn 2 med en støtteintensitet på 45 %. I tillegg vil foretaket kunne få dekket inntil 50 % av investeringskostnaden.  

Fra proposisjonen fremgår det at det vil kunne være behov for en avregning tidlig i 2023 av utbetalt tilskudd opp mot faktisk strømforbruk og strømpris dersom det blir store avvik mellom estimerte og faktiske størrelser. Departementet vurderer at det ikke bør gjennomføres en avregning, og at beregnet tilskudd basert på estimerte størrelser skal utgjøre faktisk tilskudd under ordningen.  

Som hovedregel skal det legges til grunn gjennomsnittlig fakturert forbruk av strøm og fjernvarme for de månedene i tilskuddsperioden som det foreligger faktura for, men at foretak likevel kan velge å legge til grunn fakturert forbruk av strøm og fjernvarme for tilsvarende måneder i enten 2019, 2020 eller 2021 som det ikke foreligger faktura for i 2022 dersom foretaket vurderer at dette bedre representerer foretakets forventede forbruk i 2022.  

I beregningen av tilskudd basert på estimerte størrelser skal gjennomsnittlige elspotpriser for det prisområdet tilskuddsmottakers støtteberettigede forbruk har skjedd i, legges til grunn. Dette omfatter også gjennomsnittlig elspotpris for den delen av desember 2022 som er tilbakelagt ved utbetalingstidspunktet, og evt. gjennomsnittlig elspotpris for november 2022. 

Dersom det ikke foreligger strøm- eller fjernvarmefaktura for november og/eller desember 2022 på tidspunktet for søknad om tilskudd, skal det i beregningen av tilskudd som en hovedregel legges til grunn gjennomsnittlig forbruk av strøm og fjernvarme for de månedene i tilskuddsperioden som det foreligger faktura for. Foretak kan likevel velge å legge til grunn forbruk av strøm og fjernvarme for tilsvarende måneder i 2021, 2020 eller 2019 som det ikke foreligger faktura for i 2022 dersom foretaket vurderer at dette bedre representerer foretakets forventede forbruk i 2022. 

 

Forhåndsdefinerte energitiltak 

Foretak kan søke om tilskudd til gjennomføring av forhåndsdefinerte energitiltak som bidrar til å redusere tilskuddsmottakers energikostnader. Departementet har i samarbeid med Enova utarbeidet følgende liste med forhåndsdefinerte tiltak som det kan søkes tilskudd for:  

 • Energistyrings- og målingssystemer  
 • Etterisolering av yttervegger og tak  
 • Utskifting til energieffektive vinduer  
 • Behovsstyrt ventilasjon  
 • Varmegjenvinning ventilasjon  
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter.  
 • Trykkluftoptimalisering  
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)  
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser  
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)  
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg).  
 • Væske/vann- og luft/vann-varmepumper  
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall) • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler  
 • LED-lys og lysstyring  

 

Det er krav til minimumsnivå for tiltakene. Hvor byggteknisk forskrift (TEK17) inneholder krav til tiltak og løsninger legges disse til grunn.  

For øvrige tiltak og løsninger ligger minimumsnivået på beste kommersielt tilgjengelig teknologi. 

Kun kostnader påløpt etter 1. oktober 2022 kan anses som investeringskostnader.  

Det skal ikke være mulig å søke om og motta tilskudd etter støttetrinn 2 for energitiltak med budsjettert investeringskostnad på mindre enn til sammen 50 000 kroner.  

Tilskuddsmottaker kan gjøre avtale med annen part om gjennomføring av energitiltak, forutsatt at tiltaket bidrar til å redusere tilskuddsmottakers energikostnader. Investeringskostnader knyttet til tiltaket må være fakturert tilskuddsmottaker. 

 

Frist for å søke om tilskudd fra ordningen 

Fristen for å søke om tilskudd fra ordningen skal være 11. desember 2022.  

Søknadsfristen skal være absolutt, dvs. endelig tidspunkt for innsendelse av søknader, og det gis ikke unntak i forskriften. 

 

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører 

Det kreves bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører som vilkår for søknad. 

Kostnaden for bekreftelse skal refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner, for de som får vedtak om tildeling av tilskudd. 

 

Maksimal støtte ved energitilskudd 

Hvert foretak eller konsern kan maksimalt få 5 mill. kroner til både strømstøtte og enøk-støtte. Selskaper som har fått tilskudd gjennom andre ordninger, for eksempel kommunale, kan få avkortet sine tilskudd dersom dette er nødvendig av hensyn til statsstøtteregelverket. 

Det er også tatt et generelt forbehold om at ordningen notifiseres av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. 

Ordningen vil være rammestyrt. Det innebærer at dersom det er søkt om mer støtte enn det som Stortinget har bevilget til ordningen, vil støtten kunne avkortes. 

 

Offentliggjøring av opplysninger om tilskudd 

Til sist, nevner vi at det er vedtatt at opplysninger om tilskudd skal offentliggjøres på ordningens nettside

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd