Blogg: Slik fastsettes formuesverdi på næringseiendom etter økning i kalkulasjonsfaktoren

For næringseiendom eid direkte eller indirekte gjennom aksjeselskap.

Næringseiendom i Ålesund (bildet), og ellers alle steder utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, får redusert formuesverdien med rundt 10 prosent. (Illustrasjonsfoto)

I statsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt at formuesverdsettelse av næringseiendom utenfor de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, skal benytte en økt kalkulasjonsfaktor på ett prosentpoeng. 

Økningen i kalkulasjonsfaktoren medfører at næringseiendom utenfor storbyene får redusert formuesverdi med rundt 10 prosent. 

Formuesverdsettelse av næringseiendom

Formuesverdien for næringseiendom beregnes slik: Gjennomsnittlig faktisk leieinntekt siste tre år * 0,9
KalkulasjonsfaktorDersom eiendommen ikke leies ut, foretas beregningen av leieinntekter på antall kvadratmeter x kvadratmeterleie differensiert etter areal, eiendomstype og geografisk beliggenhet på grunnlag av beregninger fra SSB. Den beregnede kvadratmeterleien finnes ved å bruke kalkulatoren (næringskalkulatoren) på skatteetaten.no.

Det gis 10 prosent sjablongmessig fradrag i leieinntekten for eierkostnader. 

Beregnet utleieverdi kommer frem ved at grunnlaget divideres med en kalkulasjonsfaktor. 

Kalkulasjonsfaktoren beregnes og kunngjøres av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og settes til årsgjennomsnittet for statsobligasjoner med 10 års løpetid i inntektsåret, pluss et risikotillegg på 5 prosentpoeng. 

Kalkulasjonsfaktoren for 2023 er satt til 0,085, eller 8,5 prosent. Dette innebærer at den økte kalkulasjonsfaktoren for eiendom utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er 0,095 eller 9,5 prosent. 

Formuesverdsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper

Ikke-børsnoterte selskaper skal i sine skattemeldinger for 2023 rapportere formuesverdi på næringseiendom utenfor storbyene med den økte kalkulasjonsfaktoren – slik at aksjonærene i 2024 får med seg den reduserte formuesverdien på aksjene i sine skattemeldinger i 2024.

For selskaper som er nystiftet eller har foretatt kapitalendringer med inn- eller utbetaling til aksjonærene i 2023, skal selskapets formuesverdi per 1. januar 2024 legges til grunn for aksjonærene. For at den reduserte formuesverdien på næringseiendom utenfor storbyene ikke skal komme aksjonærene til gode før i 2024, har Skattedirektoratet laget en veiledning for hvordan dette skal håndteres av selskapene og aksjonærene ved levering av skattemelding for 2023. 

Ikke-børsnoterte selskaper må lage en alternativ formuesverdi på sine aksjer som ikke hensyntar den økte kalkulasjonsfaktoren på næringseiendom utenfor storbyene, til bruk for aksjonærer som benytter formuesverdi per 1. januar 2024 i skattemeldingen for 2023. 

Dersom du indirekte eier næringseiendom utenfor storbyene gjennom flere selskapsledd, må den alternative formuesverdien hensyntas i hele eierkjeden for at du skal få rapportert riktig formuesverdi på aksjer i skattemeldingen for 2023. Denne alternative formuesverdien må selskapet du eier aksjer i gi deg særskilt, og den vil ikke bli rapportert inn til Skatteetaten. 

Les også:

Stor risiko for feilrapportering av formuesverdier