Blogg: Slik jobber du med aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle offentlige virksomheter og bedrifter med over 50 ansatte må rapportere om sitt arbeid med likestilling og diskriminering.

I denne artikkelen får du en oversikt over hvordan din virksomhet kan jobbe med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

I Norge har alle arbeidsgivere plikt til å fremme likestilling og motvirke diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven. Alle offentlige virksomheter og private med over 50 ansatte må også rapportere sitt arbeid på området. Her gir vi en oversikt over aktivitetsplikten og hvordan dere som virksomhet kan gripe redegjørelsesplikten. 

Hva kreves?

Etter loven må alle arbeidsgivere arbeide aktivt, målrettet og planmessig i sitt arbeid for å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Denne plikten er generell og pålegger ikke den enkelte arbeidsgiver å gjennomføre bestemte tiltak. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvilke tiltak det er behov for etter en vurdering av situasjonen. Pliktens omfang må tilpasses virksomhetens størrelse, og må også ses i sammenheng med virksomhetens type og geografiske beliggenhet.

Hvis din virksomhet ikke omfattes av den konkrete aktivitets- og redegjørelsesplikten, må du likevel oppfylle en dokumentasjons- og opplysningsplikt. 

Dette betyr at din virksomhet på forespørsel må kunne dokumentere arbeidet som er utført i forbindelse med aktivitetsplikten. Dette kan for eksempel skje ved henvendelse fra diskrimineringsnemnda, likestillings- og diskrimineringsombudet, forskere, ansatte eller deres representanter.

For alle offentlige virksomheter og bedrifter med over 50 ansatte, stiller loven konkrete krav til aktivitetsplikten. 

Aktivitetsplikten – dette må du gjøre

Aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere å handle aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette kravet gjelder for alle diskrimineringsgrunnlag, som: 

 • kjønn
 • nedsatt funksjonsevne
 • seksuell orientering
 • kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • religion og livssyn
 • etnisitet
 • omsorgsoppgaver


Aktivitetsplikten omfatter også risiko for diskriminering på flere grunnlag samtidig.

Som arbeidsgiver skal du formulere klare mål for sitt likestillings- og antidiskrimineringsarbeid og implementere tiltak basert på disse målene. Disse tiltakene skal være grundig planlagte, systematiske, og gjennomføres over tid. 

Virksomheter som er omfattet av den konkrete aktivitetsplikten skal følge en fire-stegs arbeidsmetode:

 • a) Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
 • b) Analysere årsaker til identifiserte risikoer
 • c) Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten 
 • d) Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a – c i likestillings- og diskrimineringsloven

Redegjørelsesplikten 

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte har en konkret aktivitetsplikt og en redegjørelsesplikt for arbeidet med likestilling og diskriminering.

Redegjørelsesplikten gjelder for:

 • Alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse.
 • Private virksomheter med over 50 ansatte.
 • Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis en av arbeidslivets parter krever det.


Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder hver juridisk enhet. På bedriftsnivå gjelder redegjørelsesplikten for hver enkelt virksomhet, og ikke for konsernet som helhet. Dette betyr at hvis et konsern har flere virksomheter, må hver enkelt virksomhet redegjøre for sitt arbeid med likestilling og diskriminering.

Hvis du er usikker på om din bedrift omfattes av aktivitets- og redegjørelsesplikten, kan du enkelt sjekke med BDOs bærekraftskompass. 

Hva skal en ARP-rapport inneholde? 

Rapporteringen er todelt. Den første delen er en kvantitativ rapportering over som redegjør den faktiske tilstanden av kjønnslikestillingen i virksomheten. Det vil si: 

 1. kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall)
 2. midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 3. ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 4. antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn i gjennomsnitt
 5. lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper basert på «likt arbeid» og «arbeid av lik verdi» (annet hvert år)
 6. kjønnsforskjell i ufrivillig deltid (annet hvert år)


Den andre delen er en skriftlig redegjørelse om hvordan virksomheten arbeider i henhold til aktivitetsplikten. Det gjelder blant annet hvilke retningslinjer, prinsipper og prosedyrer som benyttes for å ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering, hvordan virksomheten har arbeidet strukturert med arbeidet gjennom året, hva er resultatet av arbeidet og hvem har deltatt i arbeidet. 

Arbeidet skal gjøres i samarbeid med representanter fra de ansatte. Denne redegjørelsen skal presenteres enten i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig dokument, må det henvises til i årsberetningen.

Fire steg for å komme i gang

Mange virksomheter gjør mye allerede, men behøver å sette ARP-arbeidet i system for å oppfylle plikten. 

 1. Få oversikt: Kartlegg hvilke initiativer/ tiltak dere allerede har likestilling og diskrimineringsforebygging.
 2. Systematiser innsatsen: Bruk oversikten til å sjekke av opp mot kravene i ARP, og finn eventuelle hull
 3. Sett konkrete mål: Definer klare mål for likestilling og diskrimineringsarbeidet.
 4. Lag en plan: Utarbeid en tiltaksplan for å oppnå de fastsatte målene.


Likestillingsarbeid er pågående kontinuerlig arbeid, sett jevnlig nye mål og utviklingsområder og skap effektive rutiner for oppfølging, evaluering og rapportering.

Les mer om ARP her.