Blogg: Søke skattefunn i år? Fristen er 1. september – dette må du huske på

Gjennom skattefunn-ordningen kan ditt selskap få støtte til innovasjon og utvikling. Dersom du skal være sikker på å få skattefunnsøknaden behandlet i år må du huske å søke senest 1. september. 

I denne artikkelen gir vi tips om hva du må huske på for at Forskningsrådet skal kunne godkjenne søknaden. I tillegg vil vi komme inn på hvilke administrative rutiner som må på plass fra starten av for at kostnaden skal kunne inngå i prosjektet.

 

1. Sjekk om selskapet er i økonomiske vanskeligheter

Selskap som regnes som kriserammet/i økonomiske vanskeligheter kan ikke motta skattefunn-støtte. Det er ikke mulig å reparere i ettertid dersom selskapet er kriserammet når Forskningsrådet godkjenner søknaden.

Som hovedregel vil dette vurderes ut fra det sist avlagte årsregnskapet. Små/mellomstore bedrifter regnes som kriserammet dersom minst halve aksjekapitalen er tapt. Merk at overkurs skal inngå i aksjekapitalen. Dette er en skjematisk vurdering som ikke nødvendigvis sier så mye om de reelle økonomiske forholdene i selskapet. Dersom årsregnskapet viser at selskapet er kriserammet, må det gjennomføres kapitalendringer i selskapet. Det må vurderes i det enkelte tilfellet om det er nødvendig å skyte inn kontanter, foreta gjeldskonvertering eller kapitalnedsettelse. 

Det er tilstrekkelig at kapitalendringen er besluttet og at selskapet kan legge frem en mellombalanse som viser at selskapet ikke er kriserammet før Forskningsrådet godkjenner søknaden. Det er ikke krav om at mellombalansen må være revidert. 

Om et selskap er kriserammet eller ikke skal vurderes for det enkelte selskap. Det er ikke tilstrekkelig at konsernet ikke er kriserammet, dersom selskapet er kriserammet. 

Merk at små/mellomstore selskap som er stiftet mindre enn tre år før godkjenningstidspunktet er unntatt disse reglene.

 

Les også: SkatteFUNN – når skal et selskap inngå i et konsern?

 

2. Hva skal selskapet utvikle?

For å få søknaden godkjent og for å ha et vellykket prosjekt er det viktig å ha klart for seg hva man skal gjøre og hvordan. Dette gjøres ved å konkretisere delmål og hvilke aktiviteter som skal understøtte delmålene. Her er det viktig å avgrense prosjektet. Det må også lages en plan for når de ulike aktivitetene skal gjennomføres.

 

3. Få frem nyhetsverdi i søknaden

Mange avslag skyldes at man ikke har fått frem hva man skal utvikle og hvilken nytte prosjektet vil ha for selskapet. 

 

4. Start med prosjektregnskap og timelister ved prosjektstart

Selv om man har fått søknaden godkjent er man ikke helt i mål. Det må føres et prosjektregnskap som viser hvilke kostnader bedriften har som følge av prosjektet. Det er dette prosjektregnskapet som danner grunnlaget for skattefunnstøtten. 

Kostnader knyttet til egne ansatte beregnes etter en sjablongregel hvor det er 1,2 promille av årslønnen til den ansatte som fastsetter timesprisen. Når man multipliserer dette med antall timer den ansatte har jobbet på prosjektet kommer man frem til personalkostnaden.

Det er øvre grenser både for timepris – som er kr 700 – og for antall timer en person kan belaste prosjektet – 1850 pr år. Timelister er dokumentasjonen av kostnaden knyttet til egne ansatte og skal føres løpende sammen med prosjektregnskapet. 

Vær oppmerksom på at det stilles krav om at både medarbeider og prosjektleder skal signere timelistene og minst hvert kvartal. Prosjektregnskapet inkludert timelister skal attesteres av revisor for at selskapet skal kunne motta støtte. Dersom selskapet ikke kan dokumentere at kravet til ajourhold er oppfylt, vil ikke revisor kunne bekrefte at timelistene er signert som forutsatt. Dermed vil ikke personalkostnadene kunne inngå i prosjektregnskapet og gi skattefunnstøtte. Det er derfor viktig at man innfører et tilfredsstillende timeregistreringssystem og følger opp dette så tidlig som mulig. 

 

5. Involver revisor tidlig

Uten revisors signatur på skjemaet RF 1053 (som leveres sammen med skattemeldingen) vil ikke selskapet få skattefunnstøtte. Gjennom attestasjonen vil revisor vurdere om kostnadene er knyttet til gjennomføring av de godkjente forsknings- og utviklingsaktivitetene i prosjektet. Det er også revisor som vurderer om timeregistreringssystemet er tilfredsstillende. Det kan derfor være lurt å involvere revisor tidlig slik at man sikrer at dokumentasjonen av prosjektkostnadene er tilfredsstillende. Merk at også selskap som ikke har revisor, må engasjere en revisor for å bekrefte RF 1053.

 

6. Oppdater Forskningsrådet om endringer i prosjektet

Godkjennelsen er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer og gjelder ikke for andre selskap. Overføres prosjektet til et nytt selskap, må dette godkjennes av Forskningsrådet. Det er derfor viktig å holde Forskningsrådet løpende orientert om endring av kontaktperson eller daglig leder i bedriften, organisasjonsnummer og andre store endringer i prosjektets innhold.