Blogg: Spørsmål og svar om overføring av ferie til neste ferieår

2023 nærmer seg slutten. Dine ansatte har kanskje noen feriedager til gode? Det er nå du som personalansvarlig må sjekke feriesaldoen og legge en plan for avvikling resten av året.
Mange spør om man kan utbetale store feriesaldoer som lønn. Hvilke regler gjelder for det, avvikling av restferie og overføring til neste år?

Men først, la oss avklare forskjellen mellom lovfestet og avtalefestet ferie

Hovedregelen er at ferieloven er ufravikelig. Det betyr at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. En tariffavtale arbeidsgiver er bundet av, kan også fravike loven. Så lenge bestemmelsen ikke åpner for at det kan gjøres særskilte avtaler, eller det gjelder en tariffavtale, kan ikke arbeidstaker ha dårligere rettigheter til ferietid eller feriepenger enn det som står i loven.
  • Den lovfestede ferien er regulert i ferieloven, og gir arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. I praksis betyr dette at lovfestet rett til ferie er 4 uker + 1 dag. Arbeidsgivers og arbeidstakers adgang til å avtale avvikende ordninger for den lovfestede ferien er begrenset.
  • Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal ha en ekstra uke ferie. Arbeidsgiver må sørge for at disse arbeidstakerne minimum får ferie i 25 virkedager, pluss en ekstraferie på 6 virkedager.
  • Avtalefestet ferie, eksempelvis der den ansatte har 30 virkedager (5 uker) som følge av arbeidsavtalen, reguleres derimot ikke av ferieloven. Regler for avtalefestet ferie bestemmes av tariffavtaler, eller virksomhetens interne bestemmelser.


Overføring av ferie

Den lovfestede ferien gir oss 4 uker + 1 dag ferie hvert ferieår. Hovedregelen er at alle disse feriedagene skal avvikles som ferie/fritid innen årets slutt. Dette gjelder også for den ekstra uken for ansatte over 60 år.
Likevel kan du etter ferieloven avtale at inntil 12 virkedager, altså 2 uker ferie, kan overføres til neste ferieår. Ved overføring av feriedager kreves det enighet og en skriftlig avtale mellom den ansatte og arbeidsgiver.
For de som har et HRM-system, søker man gjerne om overføring der.
Det er viktig at arbeidsgiver følger opp at alle ansatte avvikler ferie i løpet av ferieåret.
Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å avvikle alle feriedagene før året er omme.

Sykdom

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret, jf. ferieloven § 9. Dersom den ansatte ikke har hatt muligheten til å avvikle full ferie på grunn av sykdom, skal alle feriedagene som ikke er avviklet ved årsskifte overføres til neste år, jf. § 7 tredje ledd. Dette gjelder selv om antall feriedager til gode er mer enn 2 uker. Det er ikke tillatt å slette feriedagene og erstatte disse med en økonomisk kompensasjon.
Det betyr at eksempelvis en ansatt som har vært syk store deler av 2023 og derfor ikke har hatt muligheten til å avvikle ferie i løpet av året, skal overføre alle 4 ukene + 1 dag ferie til 2024.


Foreldrepermisjon
Dersom den ansatte ikke har hatt muligheten til å avvikle full ferie på grunn av foreldrepermisjon gjelder samme regler som ved sykdom. Ubrukte feriedager skal overføres til neste år.

Kan feriedager utbetales?

Det kan være en fristende løsning dersom feriesaldoer av ulike årsaker har akkumulert seg opp. Her kan sykemelding i ferie, foreldrepermisjon eller rett og slett for høy arbeidsbelastning og dårlig planlegging for ferieavviklingen være årsak.

Den lovfestede ferien kan ikke utbetales i stedet for å avvikles. Lovfestet ferie skal med andre ord være feriefritid. Ferie er etter ferieloven å betrakte som rett til fri uten lønn. En arbeidstaker kan i forbindelse med opphør av arbeidsforhold ha krav på etterbetaling av ikke utbetalt lønn og oppsparte feriepenger. Det er viktig å huske at dette ikke er en kompensasjon for manglende avviklet ferie, men en utbetaling av arbeidstakers rettmessige midler. Arbeidstakers bortfall av lønn i ferie løses normalt ved at arbeidstaker mottar feriepenger og ikke lønn en bestemt måned (normalt juni). Dette avviker fra ferielovens egentlige system som sier at lønnsbortfallet skal skje når ferie faktisk avvikles. Det er i slike tilfeller, hvor lønnsbortfallet skjer i en bestemt måned i stedet for når ferie avvikles, at arbeidstaker som er i oppsigelse og ikke har mulighet til å ta ut full ferie, kan ha krav på etterbetaling av lønn. Den avtalefestede ferien kan utbetales dersom dette er avtalt, og dermed bidra til å justere ned feriesaldo.
 

Viktig å sørge for at ansatte får nok fritid

Vårt råd dersom ansatte har høy feriesaldo, er å sammen med den ansatte og eventuelt HR-avdelingen, planlegge avvikling nå i tiden frem mot årsskifte.

Oppgavefordeling kan være krevende, men konsekvensen av utslitte medarbeidere kan også by på store utfordringer både for leveranser, slitasje på mennesker og på arbeidsmiljøet. Å sørge for at ansatte får nok fritid er også en del av HMS-arbeidet, og et viktig ansvar du som arbeidsgiver har.
 

Kan ansatte nekte eller bli nektet å ta ferie?

Vi må huske at ferie er fritid, og at fritid ikke er lønnet. Ferielovens formål er å verne om arbeidstakers rett til å ha helt fri fra arbeidet. Videre er hensikten med reglene om opptjening av feriepenger å sikre ansatte økonomisk slik at de skal ha mulighet til å kunne ha fri. Det vil si at feriepenger skal erstatte manglende lønn når ferie avvikles.
Hovedregelen er at den ansatte har rett og plikt til å avvikle full ferie i ferieåret, og arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for ferieavvikling. Ansatte som har startet i arbeidsforholdet i senest 30. september, har rett til full feriefritid. Arbeidstaker som starter etter 30. september, har rett til å avvikle 6 virkedager (1 uke) ferie før utgangen av ferieåret. I begge tilfeller må arbeidstaker godtgjøre at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Ansatte som ikke har opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet, kan motsette seg å avvikle ferie. Eksempler på slike tilfeller er hvis du har en ansatt som har skiftet jobb og gått opp i lønn eller den ansatte mangler feriepengeopptjening i Norge fordi de kommer rett fra skolebenken eller fra utlandet. I disse tilfellene er ikke ansatt tilstrekkelig økonomisk sikret og kan nekte ferie, helt eller delvis.

Ta gjerne kontakt med oss i BDO som jobber med HR og arbeidsrett dersom du  har behov for rådgivning om ferie.
 

Har du flere spørsmål om ferie og ferieavvkling? Les mer:

Blogg: Ferie og feriepenger 2023

Blogg: Kan du kreve at ansatte er tilgjengelige i ferien?