Blogg: Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen har en ny støttepakke på 350 millioner kroner, rettet mot store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Ordningen er nå åpen for aktuelle søkere.

Siden koronapandemien inntraff har regjeringen lansert en rekke støtteordninger og nå er det rettet en med særskilt fokus mot publikumsarrangementer. Hovedformålet bak den nye støtteordningen er å bidra til at store publikumsåpne arrangement, som har blitt truffet av pandemien, ikke forsvinner som følge av økonomiske tap påført av samfunnets nedstenging.  

– For oss er det viktig at verdifulle arenaer som messer eller matfestivaler også finnes etter pandemien er over. Dette er arrangementer bidrar til aktivitet og verdiskapning for regionene eller for hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen gjelder for arrangement som skulle vært arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020, som har hatt ventet besøkstall på minst 350 personer og at som er av regional eller nasjonal verdi.

 

Publikumsåpne arrangementer

Regjeringen presiserer at med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/konsern, medlemmer i en medlemsorganisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør. En viktig presisering er at arrangementer som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper også er å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.

 

Regional eller nasjonal verdi

Det er et krav om at arrangementet er av regional eller nasjonal verdi. Med nasjonal eller regional verdi menes det at arrangementet kan bidra til å utløse økt fremtidig verdiskaping for regionen eller nasjonen. Eksempler på slike arrangement kan være messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser eller lignende. 

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av om arrangementet har nasjonal eller regional verdi basert på kriterier som er nærmere definert av tilskuddsforvalter. 

 

Sentrale avgrensinger

 Arrangører og medarrangører som har fått tilskudd gjennom Kulturrådets eller Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordninger vil ikke kunne søke på denne ordningen. 

 

Søknadsprosessen

Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og søknadsfrist er satt til 1. februar. Ordningen er ikke rettighetsbasert, men søknadsbasert og har ikke klageadgang. Søkere kan henvende seg til Innovasjon Norge sine sider for å søke til ordningen. 

 

Spørsmål til dette eller trenger du bistand? Kontakt en av oss eller ditt lokale BDO-kontor her.