Blogg: Statsbudsjettet 2024: De viktigste endringene for moms og særavgifter

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024.
På avgiftsområdet er det blant annet verdt å nevne at elbil-momsen ikke øker, nye momsregler for leasing av bil skal på høring, og det blir mindre moms for aviser. Vi gir deg en kort oversikt over noen av de viktigste forslagene:

Ingen endringer i momsfritaket for elbiler, fjerner momsfritak for hydrogenbiler

Det har knyttet seg noe spenning til om regjeringen ville stramme inn fritaket for moms på elbiler og redusere innslagspunktet for moms. Dette ble ikke gjort, og innslagspunktet for moms på elbiler på kr 500 000 ligger derfor fast.

Det selges svært få hydrogen biler i Norge. Regjeringen foreslår derfor å fjerne fritaket for moms på salg av hydrogenbiler. De aller fleste hydrogenbiler som selges i Norge kjøpes av næringsdrivende som har mva-fradrag. Regjeringen mener derfor at fritaket har liten praktisk betydning. Dette kan være et signal om at regjeringen satser på elbiler, og at de ikke har særlig tro på hydrogen biler i privatmarkedet fremover.

 

Nøytrale momsregler ved leasing

Finansdepartementet har i flere år jobbet med denne saken. Reglene i dag er innrettet slik at det er mva-messig gunstig å lease en fossil bil, i stedet for å kjøpe den. Et leasingselskap som kjøper en bil får fullt mva-fradrag, og etter 4 år kan bilen selges uten beregning av mva. Det skal beregnes mva på leasingvederlaget, men i løpet av 4 år kan i noen tilfeller statens mva-proveny bli ned mot halvparten av hva det hadde blitt, dersom bilen hadde vært solgt til kunden på vanlig måte.

Dette har gitt fossildrevne biler og hybridbiler en fordel i utleie- og leasingmarkedet, sammenlignet med elbiler med mva-fritak på både kjøp og leie. Stortinget ba regjeringen se på dette allerede i 2022, men det har vist seg å være komplisert.

Statsbudsjettet inneholder ikke et konkret forslag på dette punktet, men det vil bli sendt ut et forslag på høring. Forslaget vil gå ut på at tilbakeføringen av mva når en bil selges, for eksempel etter endt leasingperiode, skal skje ut fra bilens restverdi, og ikke etter dagens gunstige sjablonregler. Regjeringen tar sikte på innføring av nye regler fra 01.07.2024.

Formålet med bestemmelsen var opprinnelig å gjøre leasing av elbiler mer attraktivt enn fossilbiler. Etter hvert som innslagspunktet for mva på elbiler reduseres, vil det også gi et insentiv til kjøp, heller enn leasing, av elbiler.

 

Momsfritak for aviser

Fra 1. januar 2023 ble fritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet. Fritaket omfattet omsetning av elektroniske nyhetstjenester som inneholdt levende bilder og lyd. I årets budsjett foreslår departementet en endring i fritaket for omsetning av aviser. Forslaget innebærer at elektroniske aviser kan ha et større innhold av levende bilder og lyd, og fortsatt omfattes av fritaket.

Etter dagens ordlyd er det aviser «som i hovedsak inneholder tekst og stillbilder» som er fritatt for merverdiavgift. Dette innebærer at om lag 80 prosent må bestå av tekst og stillbilder. Departementet foreslår å endre ordlyden til aviser som «har et overveiende innhold tekst eller stillbilder». Endringen innebærer etter departementets syn at andelen av innhold annet enn tekst og stillbilder kan økes, så lenge innhold i form av tekst eller stillbilde utgjør mer enn 50 prosent. Som i dag, vil det kreve en skjønnsmessig vurdering av om fritaket kommer til anvendelse.

 

Bilavgifter

Drivstoffavgiftene på bensin og diesel økes med 15 øre literen, mens trafikkforsikringsavgiften for kjøretøy med forbrenningsmotor reduseres med 400 kroner per år.

Avgiftsfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften foreslås avviklet, da regjeringen har som mål at alle nye biler skal være elbiler i 2025.

Avgiftssatsen i CO2-komponenten i engangsavgiften på lette varebiler økes med 5 prosent.

 

CO2-avgiften for veksthusnæringen

For å tilgodese veksthusnæringen, økes bevilgningen til Bionova som særskilt skal gå til å hjelpe næringsdrivende som trenger hjelp til å dekke omstillingskostnadene fra LPG (flytende petroleumsgass) til elektrisitet. CO2-avgiften på naturgass og LPG til veksthusnæringen økes fra 8 til 15 prosent.

 

Alkohol og tobakk

Særavgiftene for alkohol og tobakk økes med hhv 3,8 % og 4 %.

 

Avvikling av særavgifter

Avgiften på trikloreten, TRI, og tetrakloreten, PER, avvikles. For 2023 var avgiftssatsen 80,58 kr per kg. Hensikten med avgiftene var å redusere bruk av helse- og miljøskadelige produkter som inneholdt dette. Bruken av både trikloreten og tetrakloreten har gått vesentlig ned og derfor avvikles disse avgiftene.

 

Les også: Endringer knyttet til skatt i statsbudsjettet 2024