Blogg: Ta styring over egen fremtid – opprett fremtidsfullmakt

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas dersom du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv. Lag fremtidsfullmakt før det er for sent. 

Dette er noen av overskriftene i media det siste året om både bruken av fremtidsfullmakter, gyldigheten av fullmaktene og hvordan de skal oppbevares. I denne artikkelen vil vi ta for oss hva en fremtidsfullmakt er, hvorfor det er så viktig og hva som skal til for at den er gyldig.

Du kan også se vårt gratis webinar om fremtidsfullmakter her.

 

Hvorfor bør du utarbeide fremtidsfullmakt?

Når en person blir dement eller på annen måte ikke er i stand til å ivareta egne interesser skal Statsforvalteren oppnevne verge. En slik prosess kan ta unødvendig lang tid, hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert, og hvilke avgjørelser som tas er utenfor din kontroll. Dersom du ønsker kontroll over en eventuell oppnevning av verge på dine vegne, kan du opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakt må utarbeides mens fullmaktsgiveren har evnen til å forstå fullmaktens betydning. Det vil si at dersom du utsettes for en ulykke eller blir dement, og gjerne skulle hatt en fremtidsfullmakt, kan det være for sent å utarbeide slik fullmakt. 

I fremtidsfullmakten kan du selv bestemme hvem som skal representere deg og ivareta dine interesser dersom du blir dement eller alvorlig svekket på annen måte. I tillegg til å avklare hvem som skal representere deg, kan du si noe om hvordan du ønsker dine interesser skal ivaretas, eksempelvis om du ønsker at eiendommer skal selges eller at aksjer skal gis som forskudd på arv. Fremtidsfullmakten kan inneholde bestemmelser om både økonomiske og personlige forhold.

 

Gyldig fremtidsfullmakt

Vergemålsloven oppstiller en rekke formkrav som må være oppfylt for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Fullmakten skal være skriftlig, undertegnet og det skal være to vitner over 18 år, som begge er tilstede sammen med fullmaktsgiver når fullmakten undertegnes.

Vitnene skal bekrefte med sin underskrift at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av egen fri vilje. Helt nære pårørende bør ikke være vitner.

Det må gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har kommet i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven § 78. Vi anbefaler at fullmakten trer i kraft ved legeerklæring for å unngå tvil om når fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Det er ikke nok bare å kalle fullmakten fremtidsfullmakt. Dersom fremtidsfullmakten ikke er gyldig vil Statsforvalteren ikke stadfeste fremtidsfullmakten, og fullmektigen vil ikke ha disposisjonsrett på vegne av fullmaktsgiver i kraft av fremtidsfullmakten. Dette innebærer eksempelvis at selv om fullmaktsgiver har ytret et klart ønske om hvordan fullmaktsgiverens interesser skal ivaretas dersom hun blir dement, vil ikke fullmektigen ha rett til å gjøre det i tråd med fullmaktsgiverens ønsker hvis fremtidsfullmakten er ugyldig. Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat for å få bistand til opprettelsen av fremtidsfullmakt for å sikre at fullmakten anses å være gyldig.

 

Oppbevaring av fremtidsfullmakten

Det er per dags dato ikke et register eller offentlig arkiv for oppbevaring av fremtidsfullmakter. Fullmaktsgiver bør oppbevare fremtidsfullmakten forsvarlig for eksempel i en safe eller lignende. Vi anbefaler at fullmaktsgiver også informerer fullmektigen om at fremtidsfullmakt er utarbeidet, og hvor den er oppbevart. 

Fremtidsfullmakten sendes først til Statsforvalteren når den har trådt i kraft, og dersom det er behov for stadfesting av fremtidsfullmakten. 

 

Vil du vite mer om arv og generasjonsskifte? Les mer om hva vi kan hjelpe deg med her.

 

Første gang publisert 22.mars 2021.