Blogg: Vanlige frister for skattemelding og årsregnskap i 2023

2023 er ikke et korona-år. Det betyr at de vanlige fristene for skattemeldingen og årsregnskapet gjelder. 


De siste årene har vi sett en kombinasjon av forlengede frister og mulighet for å slippe mulkter og gebyrer ved forsinket levering. 

Siden 2023 ikke er et korona-år, gjelder i utgangspunktet de vanlige fristene for innlevering av skattemeldingen og årsregnskapet for 2022. Men hvordan var disse fristene igjen? Og hva kan bli konsekvensene ved fristbrudd? 

 

Skattemeldingen 

Enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende) og selskaper (aksje- og allmennaksjeselskaper mv.) skal levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2022 senest 31. mai 2023. Personlige aksjeeiere som ikke selv er næringsdrivende, måtte levere sin personlige skattemelding for 2022 senest 30. april 2023. 

På samme måte skal selskaper med deltakerfastsetting (ansvarlige selskaper mv.) levere selskapsmeldingen mv. for 2022 senest 31. mai 2023. Den samme fristen gjelder også for deltakere i slike selskaper. 

 

Mulig å søke om utsettelse  

Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt frist når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skatte- eller selskapsmeldingen innen fristen.  

For regnskapsførere og revisorer gjelder egne regler for å søke om utsettelse med kunders skatte- eller selskapsmeldinger. 

 

Purring og tvangsmulkt 

Hvis skatte- eller selskapsmeldingen ikke leveres innen fristen, får foretaket først en «purring» fra skatteetaten med ny frist for levering. 

Leveres ikke skatte- eller selskapsmeldingen innenfor den nye fristen i purringen, kan det ilegges en løpende tvangsmulkt frem til skatte- eller selskapsmeldingen faktisk leveres. Tvangsmulkten utgjør i 2023 normalt kr. 621,50 per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige kr. 62 150,-. 

 

Skjønnsfastsetting er siste utvei 

Hvis skatteetaten ikke får inn skatte- eller selskapsmeldingen i det hele tatt, blir skattegrunnlaget til slutt fastsatt ved skjønn. Det ilegges i slike tilfeller 20 % tilleggsskatt av den skjønnsfastsatte inntekten/formuen. 

 

Årsregnskapet 

Regnskapspliktige foretak som har kalenderåret som regnskapsår, skal fastsette årsregnskapet for 2022 senest 30. juni 2023.  

Å fastsette årsregnskapet, betyr at årsregnskapet godkjennes av foretakets øverste myndighet. I aksje- og allmennaksjeselskaper er dette generalforsamlingen, mens det i ansvarlige selskaper er selskapsmøtet.  

De samme reglene gjelder for årsberetningen, som andre regnskapspliktige enn «små foretak» må utarbeide. 

 

Innsending og forsinkelsesgebyr 

Senest én måned etter fastsettingen (godkjenningen) skal foretaket sende et eksemplar av årsregnskapet, sammen med eventuell årsberetning og revisjonsberetning, til Regnskapsregisteret. Det gjelder altså ingen fast frist for denne innsendingen. 

Hvis årsregnskapet for 2022, med eventuell årsberetning og revisjonsberetning, ikke er sendt inn til Regnskapsregisteret senest 31. juli 2023, krever Statens Innkrevingssentral inn et forsinkelsesgebyr for hver påbegynte uke inntil innsendingsplikten er oppfylt. Forsinkelsesgebyret er i 2023 kr. 1 243,- for hver av de første åtte ukene, kr. 2 486,- for hver av de neste ti ukene og kr. 3 729,- for hver av de siste åtte ukene. Maksimalt samlet forsinkelsesgebyr i løpet av et halvt år blir dermed kr. 64 636,-. 

 

Foretaket kan bli tvangsoppløst 

Hvis årsregnskapet, med eventuell årsberetning og revisjonsberetning, ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest seks måneder etter fristen, legger Regnskapsregisteret ut en melding i Altinn med ny frist på én måned.  

Hvis heller ikke denne fristen overholdes, offentliggjør Regnskapsregisteret navnene på foretakene som ikke har oppfylt innsendingsplikten på kunngjøringssiden sin. I kunngjøringen gis enda en ny frist på fire uker.  

Hvis foretaket heller ikke overholder fristen i kunngjøringen, varsler Regnskapsregisteret den lokale tingretten om at de skal tvangsoppløse foretaket. Tingretten tvangsoppløser foretaket uten flere varsler. 

 

Har du spørsmål om fristene? 

Ta kontakt med din regnskapsfører eller revisor i BDO. Hvis du ikke allerede er en BDO-kunde, kan du kontakte oss her