Blogg: Viktige støtteordninger for idrett og frivillighet

Regjeringen foreslår to nye støtteordninger, begge med varighet fra 1. januar til og med 30. juni. Høringsfristen er 22. januar 2021.

Frivilligheten og idretten har blitt truffet hardt av koronasituasjonen. Nå kommer regjeringen på banen med 1,1 milliarder som skal være med på å støtte idretten og frivilligheten det neste halvåret. 
    
Hovedformålet bak støtteordningene er at disse skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold. Regjeringen har derfor hatt fokus på å bygge inn insentiver som skal bidra til utvikling og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittebegrensingsregler. Tanken er at dette skal bidra til å omstille og utvikle aktivitetstilbudet i organisasjonene som følge av koronakrisen. 

 

To nye støtteordninger til høring

Regjeringen har valgt å fordele midlene over to nye støtteordninger:

 

1. Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi

I den første ordningen fra regjeringen legges det opp til betydelig støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer av nasjonal verdi. Dette er arrangementer av nasjonal og internasjonal karakter som har stor interesse i befolkningen. Arrangement som ikke blir direkte sendt via TV o.l. vil også kunne omfattes av ordningen.

Følgende arrangementer er i utgangspunktet omfattet av ordningen:

 • Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen)
 • Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn)
 • Europa- og verdenscup, og arrangementer av lignende status
 • Europa- og verdensmesterskap
 • Landskamper på seniornivå

Det vil være mulig å søke om tilskudd til å dekke merkostnader i forbindelse med arrangementet som kommer som følge av myndighetspålegg eller råd i forbindelse med korona. Regjeringen legger også opp til muligheten for å søke dekning av mindre inntekter fra arrangement, dvs. differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter, fratrukket bortfalte kostnader og eventuell annen kompensasjon fra offentlige koronaordninger.

 

2. Stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Den andre støtteordningen omfatter demokratiske, ikke-økonomiske foreninger, tros- og livssynsorganisasjoner, og stiftelser og aksjeselskap som eies fullt ut av en eller flere frivillige organisasjoner. Organisasjonene som søker her, må ha frivillig innsats som en viktig del av deres virksomhet.

Ordningen er todelt:

 1. Tilskudd etter lik prosentvis andel:
  255 millioner kroner av ordningen vil bli tildelt til organisasjoner etter lik prosentvis andel. Ordningen legger opp til en søknadsprosess som er minst mulig byråkratisk. Krav til søker er i stor grad sammenfallende med merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Organisasjoner som fikk avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon i 2020 vil ikke kunne motta midler i denne delen av ordningen. Beregningen av organisasjonens tilskudd vil bli gjort basert på tildeling av merverdiavgiftskompensasjon i 2020 (årsregnskap 2019).  
   
 2. Tilskudd etter søknad:
  500 millioner er avsatt til den søknadsbaserte ordningen. Mottakere fra del 1 vil også kunne søke til denne delen. I tillegg foreligger det ikke krav om at organisasjonen skal ha mottatt momskompensasjon for 2020 for å kunne søke, slik at organisasjoner som ikke kvalifiserer for tilskudd etter prosentvis andel vil kunne omfattes av denne delen av ordningen. Organisasjonene får muligheten til å søke om tilskudd til merkostnader som følge av smitteverntilpasninger, kostnader til utvikling av nye aktiviteter som nye digitale tilbud og kompetansehevende tiltak og dekning av tape publikumsinntekter og deltakeravgifter som følge av restriksjoner.

 

Søknadsprosessen

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal utarbeide søknadsskjemaer og veiledninger. Informasjon om søknadsprosessen, herunder søknadsfrister, vil bli gjort tilgjengelig på tilsynets nettsider så raskt som mulig.

Har du spørsmål knyttet opp til dette, må du gjerne ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor.