Blogg: Viktigste endringer for avgift i revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen presenterte i dag revidert nasjonalbudsjett. Som ventet er budsjettet preget av koronaepidemien med blant annet forslag om forlenging av den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen. Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste avgiftsendringene.

 

Merverdiavgiftsområdet

Den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen blir forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave satsen fra 12 til 6 % frem til 1. oktober 2021. Opprinnelig er det vedtatt at denne satsreduksjonen skulle vare frem til 30. juni 2021. 

Den lave satsen gjelder for tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting og tilgang til kino, museer, underholdningssteder og store idrettsarrangement.

Koronapandemien i kombinasjon med strenge smitteverntiltak har gitt kraftig redusert omsetning og inntjening for virksomheter i reiselivet og persontransporten. Forslaget er begrunnet med at når samfunnet gradvis åpner mer opp igjen, kan forlenget redusert merverdiavgiftssats gi virksomheter i disse bransjene et ekstra løft. 

 

Viderefører unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati

Det foreslås å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022. 

Fra 1. januar 2021 ble det innført avgiftsplikt for omsetning og formidling av alternativ behandling. I påvente av en vurdering fra Helse- og omsorgsdepartementet om akupunktører, naprapater og osteopater skal få krav om autorisasjon som helsepersonell, ble innføring av avgiftsplikt for disse tjenestene utsatt til 1. juli 2021. Dersom det blir innført autorisasjonskrav for disse gruppene vil tjenestene bli mva-unntatt som helsetjenester. Da dette arbeidet ikke blir ferdig til nevnte dato, gis det altså ytterligere utsettelse. 

 

Toll- og særavgiftsområdet

Avgift på viltlevende marine ressurser

Regjering foreslår å innføre avgift på viltlevende marine ressurser.  Forslaget innebærer en fiskal særavgift på førstehåndsomsetning. Viltlevende marine ressurser er definert som fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunn. 

Avgift skal betales med 0,42 % av avgiftsgrunnlaget, som er brutto salgsbeløp minus sektoravgift som skal betales til fiskesalgslaget.  

Det er Fiskesalslagslova som regulerer førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, og disse vil bli omfattet: 

  • •    Norske fartøy med landing i norsk havn 
  • •    Norske fartøy med landing i utenlandsk havn 
  • •    Norske fartøy med landing til utenlandsk og norsk fartøy 

Loven gjelder ikke førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser som er høstet med utenlandsk fartøy selv om fangsten blir landet i norsk havn. Regjeringa foreslår at vedtaket om avgift på viltlevende marine ressurser gjelder fra 1. juli 2021.

Vi har tidligere omtalt forslaget til avgiften i denne bloggen.

 

Avgift på nye nikotinvarer

Det foreslås at e-sigaretter og nikotinsnus uten tobakk blir avgiftspliktige. Dersom nikotinvarene medbringes av reisende til Norge, vil de komme inn under tax-free-kvoten, som er foreslått til 20 milliliter e-væske, eller 200 gram andre nikotinvarer.

Avgiften på produktene skal være tilpasset helseskaden de kan utgjøre, det er derfor foreslått en avgift på e-sigaretter på 30 % av tobakkssigaretter, som tilsvarer en avgift på ca 4,50 kr pr milliliter.

Det er foreslått at endringen skal gjelde fra 1. juli 2021.

 

Andre endringer

Endring av reglene for registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret

Endringene gir avgiftssubjekter hjemmehørende i Storbritannia, mulighet til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten å benytte en representant, slik som EØS-land i dag kan.

 

Utsatt innføring av avgift på forbrenning av avfall

Som følge av en uavklart prosess med ESA, blir innføringen av avgift på forbrenning av avfall utsatt.

 

Omtalesaker

Merverdiavgiftskompensasjon for private virksomheter

Finansdepartementet foretar nå en bred gjennomgang av kompensasjonsretten for private virksomheter. Denne gjennomgangen omfatter undervisningssektoren, helse- og omsorgssektoren og sosialsektoren. Det vil si de områdene hvor private virksomheter er omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsordningen. Kjernen i utredningsarbeidet er å se nærmere på vilkåret "pålagt å utføre ved lov", jfr. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. 

Bakgrunnen for arbeidet er blant annet en dom fra Høyesterett (HR-2019-2391-A) som gjaldt kompensasjonsretten til en privat videregående skole. Høyesterett ga her uttrykk for en noe videre adgang til kompensasjon enn det som var lagt til grunn i forvaltningspraksis. 

En viktig del av utredningsarbeidet er å vurdere behovet for å foreslå endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Det er ikke noen tidsplan for arbeidet, men det blir opplyst at eventuelle forslag til regelendringer vil bli sendt på høring. 

 

CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2021 ble det vedtatt at de reduserte satsene i CO2-avgiften for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser ble økt fra 0 til 25 % av de generelle satsene. I tillegg ble det innført et nytt avgiftsfritak for naturgass og LPG til slike prosesser, dersom bruken gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Vedtaket innebærer at ikke-kvotepliktige utslipp fra naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, blir omfattet av CO2-avgiften, mens kvotepliktige utslipp fra naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser fortsatt vil være fritatt for CO2-avgift.

 

Forslag om endring i solkraftfritaket i elavgiften sendes på høring 

Solkraft er i dag fritatt for elavgift når kraften er til eget bruk, produsert ved egne solcelleanlegg og går direkte via internt ledningsnett fra solcelleanlegget til bygningen til forbrukeren.

Forslaget om endring har som mål å legge til rette for de varslede endringene i plusskundeordningen under Olje- og energidepartementet, hvor blant annet borettslag og sameier som vil kunne bli plusskunder, enklere kommer inn under fritaket.

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer 

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff. Avgiften har vært regnet med én sats per liter. I forbindelse med budsjettet for 2021 vedtok Stortinget å differensiere avgiften etter sukkerinnholdet i drikkevarene.

Differensieringen innebærer flere avgiftssatser slik at drikkevarer med mest sukker får uendret avgift, mens varer som er tilsatt mindre sukker eller bare kunstig søtstoff, får lavere avgift.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2021.

 

Se oversikten vår over de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett her