Blogg: Viktigste endringer for tiltakspakker i revidert nasjonalbudsjett 2021

Årets reviderte nasjonalbudsjett er preget av koronapandemien med videreføring av tiltak og justeringer av eksisterende kompensasjonsordninger. Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste endringene.  

 

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 

Nytt støtterettslig hjemmelsgrunnlag 

Dagens kompensasjonsordning har frem til mars 2021 vært hjemlet i EØS-avtalen artikkel 61 (2) b som åpner for at det kan gis støtte til foretak som lider tap på grunn av en eksepsjonell hendelse. Som følge av innstramminger fra EU-kommisjonen, vil det kun være bedrifter som kan påvise at tap skyldes pålegg om nedstengning som kan støttes etter denne hjemmelen. Siden regjeringen fortsatt ønsker en bred kompensasjonsordning, vil kompensasjonsordningen fra mars 2021 bli hjemlet i EØS-avtalen artikkel 61 (3) b som åpner for støtte ved alvorlige forstyrrelser i økonomien.  

Dette medfører at et foretak/konsern maksimalt kan få 10 millioner euro i støtte i perioden fra mars 2021 og ut året. Støtteintensiteten for mellomstore og store foretak vil være begrenset til 70 prosent, men små foretak kan ha en støtteintensitet på inntil 90 prosent. Støtteintensiteten beregnes i forhold til underskuddet i tilskuddsperioden. «Små foretak»  defineres som foretak med har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på mindre enn 10 millioner euro. Frem til mars 2021 har maksimalt tilskuddsbeløp for en tilskuddsperiode (2 måneder) vært 160 millioner kroner.  

Så langt har det vært et vilkår om at selskapet ikke kan ha vært under konkursbehandling for å kunne motta kompensasjonsstøtte. Siden kompensasjonsordningen nå hjemles i en ny bestemmelse medfører dette at selskap som etter gruppeunntaksforordningen regnes for å være i vanskeligheter ikke vil kunne motta støtte etter kompensasjonsordningen fra og med mars 2021. Dette er dermed en innskjerping av ordningen.  

 

Ny beregningsmodell fra juli 2021, lavere støttenivå 

I dag beregnes tilskudd for en virksomhet med stort omsetningsfall ved å multiplisere relevante faste kostnader med virksomhetens prosentvise omsetningsfall og en justeringsfaktor. Terskelen for støtte ligger på 30 prosent omsetningsfall. 

Regjeringen skriver i Revidert Nasjonalbudsjett 2021 at den gjeldende beregningsmodellen gir “uheldige incentivverknader” rundt terskelverdien på 30 prosent, og at det foreligger “opphopning av utbetalinger til bedrifter med omsetningsfall rundt inngangskriteriet på 30 prosent”. Det kan ifølge Holden-gruppen og Norge mot 2025-utvalget ha skjedd en tilpasning der virksomheter “har styrt mot lavere aktivitet for å komme inn under ordningen”. Dette kan på sin side ha ført til unødig langvarige permitteringer.  

Regjeringens forslag går ut på å justere beregningsmodellen slik at beløpet for støtte stiger lineært fra null ved terskelen for støtte på 30 prosent omsetningsfall, og så opp til et visst nivå av faste, uunngåelige kostnader når virksomheten er helt stengt og ikke har omsetning. Med andre ord vil den relativt vesentlige terskeleffekten som i dag inntrer ved fall i omsetning på 30 prosent begrenses.  

Beregningsformelen blir mer eller mindre den samme, men man skal ikke lenger multiplisere med omsetningsfallet i sin helhet, men ut fra omsetningsfallet minus en faktor på 30. Dette vil medføre en nedtrapping fra støttenivået slik det har vært. Fra juli 2021 skal beregningsformelen se slik ut: 

Støttebeløp = (Faste uunngåelige kostnader) x (omsetningsfall i prosent – 30)/100 x faktor 

 

Utvidet støtteperiode  

Den generelle kompensasjonsordningen foreslås utvidet i to to-månedersperioder (juli-august og september-oktober 2021). I tillegg foreslår Regjeringen at den skal få fullmakt fra Stortinget til å avvikle ordningen etter én to-månedersperiode dersom gjenåpningen av samfunnet har “kommet tilstrekkelig langt” på nasjonalt nivå. 

 

Inkludering av flyselskap 

Videre foreslår regjeringen at også flyselskapene skal inkluderes i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021. 

Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft straks.  

 

Tilskuddsordning for å ta tilbake ansatte fra permittering  
 

Forlenget støtteperiode  

Det har blitt vedtatt flere perioder med tilskuddsordninger for arbeidsgivere som tar ansatte tilbake fra permittering, senest for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Etter de siste månedenes strenge nasjonale smitteverntiltak ser Regjeringen at det er behov for å utvide tilskuddsordningen med ytterligere to måneder og foreslår derfor at juli og august 2021 også skal omfattes. Antall tilskuddsdager per ansatt som tas tilbake foreslås uendret (108 dager). 

 

Begrensing i totalt støttebeløp 

I forbindelse med utvidelsen av støtteperioden foreslås det også en begrensning i maksimalt tilskudd per selskap som tar tilbake ansatte. Under gjeldende ordning er maksimal støtte i perioden 15. mars – 30. april 2021 på 9,4 millioner kroner, og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai - 30. juni 2021. For den nye, utvidede perioden (1. juli – 31. august 2021) foreslås det også et tak på 12,5 millioner kroner, dog slik at maksimalt tilskudd samlet sett utgjør 21,9 millioner kroner for perioden 15. mars til 31. august 2021 sett under ett. 

Regjeringen gir uttrykk for at etter hvert som etterspørselen etter arbeidskraft øker, bør også permitteringsregelverket normaliseres. Regjeringens vurdering er at økonomien nå går inn i det som “trolig” er den siste fasen av krisen, og at de økonomiske tiltakene derfor bør trappes ned i løpet av gjenåpningsperioden.  

Regjerningen foreslår at endringene knyttet til permittering trer i kraft straks.  

 

Se oversikten vår over de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett her.