1:
  • Havneavgifter

Havneavgifter

Både stat og kommune har ansvar for et sjøområde. Kommunens sjøområde er området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med unntak av hovedfarled og bifarled.

Havnevesenet kan innkreve både gebyrer og avgifter: saksbehandlingsgebyr, sikkerhetsavgift, losavgifter og farvannsavgifter. Disse skal finansiere behandling av søknader for bruk av farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral, tillatelse til kystseilas og for anløp til havn. 
    
Hjemmelen for havnevesenets gebyrer og avgifter er gitt i havne- og farvannsloven. Etter denne er det også gitt en farvannsavgiftsforskrift som henviser til kommunelovens generelle regler om selvkost. Likevel kan det være presiseringer i spesialloven som går foran den generelle kommuneloven med selvkostforskrift. En ikke uvanlig utfordring for kommuner med ansvar for et sjøområde er å avgrense hvilke kostnader farvannsavgiften kan dekke.

BDO kan bistå med å avgjøre:

  • Hvilket ansvar har kommunen for sin del farledene? 
  • Hvilke ‘innretninger’ omfattes av slike kostnader? 
  • Forholdet mellom hjemmelsgrunnlag 
  • Tekniske beregninger av selvkost 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.